Sunday , September 25 2022

Doi consilieri PDL radauteni si-au dat demisia

Directorul medical al Spitalului municipal, doctorul Cezar Aurelian Radu [i omul de afaceri Constantin Grigora[ au demisionat “din motive personale” n la ultima [edin]\ de CL r\d\u]ean s-a luat act [i de demisina consilierului local L\cr\mioara Loghin, care va prelua de luni func]ia de administrator public al jude]ului Suceava n demisiile consilierilor pedeli[ti par a fi `n leg\tur\ cu modul `n care a fost demis din fruntea SC Servicii Comunale pesedistul Nistor T\tar dar [i de faptul c\ de la alegerile din 10 iunie `mpotriva administra]iei publice r\d\u]ene au fost `naintate, de un grup de consilieri, nu mai pu]in de opt pl=ngeri penale

 
~n [edin]a de miercuri a Consiliului Local R\d\u]i, doi consilieri locali PDL [i-au dat demisia, din motive personale. ~n aceea[i [edin]\ [i-a prezentat demisia [i L\cr\mioara Loghin, consilier local USL care va prelua func]ia de administrator public al jude]ului Suceava la `nceputul lunii viitoare. Dac\ `n ceea ce prive[te pe directoarea de la SC SAB SA R\d\u]i se a[tepta renun]area la statutul de consilier local dup\ ce a c=[tigat concursul pentru func]ia public\ de la Consiliul Jude]ean, surpriza a venit din partea grupului de consilieri ai PDL, doctorul Cezar Aurelian Radu, director medical al Spitalului municipal R\d\u]i [i Constantin Grigora[, om de afaceri, am=ndoi consilieri PDL, demision=nd. Cel dint=i `nainte de [edin]a de miercuri, care a `nceput la ora 12.00 [i s-a terminat dup\ ora 22.00 iar al doilea chiar `n cursul [edin]ei.
Decizia celor doi are ca punct de plecare, conform consilierului local r\d\u]ean Tiberiu Maerean, modul `n care au fost luate deciziile viz=nd `nlocuirea din func]ie la conducerea SC Servicii Comunale a lui Nistor T\tar cu [eful interimar al poli]iei comunitare din localitate, Romeo Reu], agreat de primarul R\d\u]iului, Aurel Ol\rean.
Consilierul Tiberiu Maierean a mai ar\tat c\ `mpotriva administra]iei municipale r\d\u]ene, el, `mpreun\ cu mai mul]i consilieri au depus `n instan]\, de la alegerile din 10 iunie a.c., `ncoace, nu mai pu]in de opt pl=ngeri penale viz=nd infrac]iuni de abuz `n serviciu, fals intelectual, uz de fals, constituire de grup infrac]ional organizat, favorizarea f\ptuitorului. ~n locul consilierilor demisionari vor veni suplean]ii de pe lista de consilieri PDL, dac\ nu se vor produce alte surprize `ntre timp.
Componen]a `n Adunarea General\ a Ac]ionarilor la SC Servicii Comunale SA R\d\u]i, firm\ condus\ p=n\ `n urm\ cu mai pu]in de o lun\ de c\tre Nistor T\tar a f\cut obiectul unor modific\ri succesive `n aceast\ var\. Vechea reprezentare a Consiliului local `n AGA la societatea care asigur\ furnizarea de ap\ [i energie termic\ `n municipiu era de trei consilieri. Acum dou\ luni, s-a stabilit de c\tre majoritatea PDL din consiliul local c\ trebuie numi]i `n AGA firmei a c\rei ac]ionar unic este consiliul local r\d\u]ean cinci reprezentan]i. Ace[tia au decis `nlocuirea din func]ia de director a lui Nistor T\tar, cu o persoan\ agreat\ de primarul Aurel Ol\rean – Romeo Reu].
O bun\ parte dintre pl=ngerile penale `ndreptate `mpotriva primarului Aurel Ol\rean [i a echipei sale de c\tre consilierii care `l contest\, vizeaz\ chiar modul `n care s-a procedat la `nlocuirea din func]ie a lui Nistor T\tar, membru PSD, care spera, p=n\ la `nceputul anului, la statutul de candidat din partea acestei forma]iuni politice, din partea democrat- liberalilor. Dup\ constituirea USL [i stabilirea candidaturii pentru func]ie de primar a acestei structuri politice pe numele lui Petru Carcalete, fost [ef al Inspectoratului {colar General proasp\t emigrat din PDL, Nistor T\tar a intrat `ntr-un con de umbr\. Dup\ ce Carcalete a pierdut alegerile `n fa]a lui Aurel Ol\rean iar acesta din urm\ a ob]inut o majoritate de 10 din 19 `n consiliul local – nou\ consilieri PDL [i unul de la PP-DD, Dumitru Ciubotaru, c\ruia i-a fost dat [i postul de viceprimar, hot\r=rile `n CL R\d\u]i at fi trebuit s\ fie u[or de luat, conform strategiei edilului [ef. Este surprinz\tor faptul c\ doi consilieri PNL cu renume `n comunitate au decis s\ demisioneze. R\m=ne de v\zut dac\ cei care le succed pe list\, artistul popular Florin Colibaba [i inginerul pensionar Horia Vasilescu, vor fi dispu[i s\ intre `n jocul politic ori vor fi accepta]i `n CL R\d\u]i.(Neculai RO{CA)

Vezi si

DSP a primit 31.100 de doze de vaccin antigripal

Medicii de familie din județ se pot prezenta la sediul Direcției de Sănătate Publică pentru …