Saturday , July 20 2024

Doar unul din patru apartamente scoase la vanzare in Suceava se vinde

N interesul pentru cump\rarea de imobile a sc\zut semnificativ `n cursul lunii trecute, majoritatea agen]ilor imobiliari spun=nd c\ abia dac\ au intermediat una sau dou\ tranzac]ii imobiliare [i c\ au fost nevoiti s\ se mul]umeasc\ doar cu `ncas\rile ob]inute din `nchirierea unor garsoniere sau apartamente, `ns\ nici acestea nu au fost at=t de multe ca `n lunile august [i septembrie

Apartamentele [i garsonierele se v=nd foarte greu `n municipiul Suceava pentru c\ interesul de a cump\ra astfel de bunuri se men]ine, `n continuare, la ni[te cote sc\zute. Majoritatea agen]ilor imobiliari suceveni spun c\ luna octombrie a fost una mai pu]in fructuoas\ `n ce prive[te intermedierea v=nz\rilor [i cump\r\rilor de apartamente [i de garsoniere dec=t au fost lunile august [i chiar septembrie. De[i exist\ unii agen]i imobiliari care spun c\ nu se pl=ng, ei pun mai mult acest lucru pe seama „norocului” sau a unei [anse nesperate.
Potrivit unei statistici `ntocmite de agen]ia imobiliar\ Family, abia dac\ un sfert din apartamentele scoase la v=nzare pe pia]a imobiliar\ sucevean\ [i-au g\sit cump\r\tor. Patronul agen]iei imobiliare respective, Dinu Ungureanu, sus]ine c\, potrivit unor verific\ri recente, din 381 de apartamente din baza de date doar 93 [i-au g\sit un cump\r\tor, ceea ce ar reprezenta o pondere de aproximativ 25%. De men]ionat `ns\ c\ aici proprietarii a 64 de locuin]e,ceea ce ar reprezenta alte 17 procente, nu au putut fi contacta]i. Diferen]a o reprezint\ `n cea mai mare parte proprietari de apartamente care fie au renun]at la a mai vinde, fie continu\ s\ v=nd\ scoat\ la v=nzare locuin]ele men]in=nd acela[i pre] sau modific=ndu-l, `n func]ie de opinia fiec\rui de]in\tor de imobil.
Ponderea celor care s-au s\turat s\ mai stea cu apartamentele `n a[teptare [i s-au decis c\ nu mai vor s\ `l v=nd\, fie pentru c\ [i-au g\sit o alt\ solu]ionare la problemele financiare, fie pentru c\ vor s\ ob]in\ o sum\ peste cea existent\ `n pia]\ la ora actual\, se situeaz\ `n jurul a 8%. Doar opt din cei 381 de proprietari au spus c\ au m\rit pre]ul cerut pentru apartamente, ceea ce `nseamn\ doar 2%, `n timp ce 86 de proprietari au spus c\ vor s\ scad\ pre]ul apartamentelor, ceea ce ar `nseamna 22%. Majoritatea agen]ilor imobiliari suceveni contacta]i au confirmat faptul c\ exist\ o uoar\ tendin]\ din partea unor proprietari de a cere mai mult pentru apartamente, `ns\ cei mai mul]i proprietari opteaz\ pentru cealalt\ variant\ [i anume sc\derea pre]ului, mai ales dup\ ce o perioad\ de trei p=n\ la [ase luni au stat cu locuin]a la v=nzare [i nu s-a interesat aproape nimeni. Pe de alt\ parte, 99 dintre proprietarii de apartamente contacta]i de cei de la agen]ia imobiliar\ Family  au spus c\ prefer\ s\ `[i men]in\ oferta ini]ial\ de pre], f\r\ niciun fel de modific\ri `n sens cresc\tor sau descresc\tor. Cu alte cuvinte, cam 26% dintre sucevenii care ar vrea s\ `[i v=nd\ apartamentele `nc\ mai ]in de pre].
N Apartament v=ndut cu 31.500 de euro `n 2010 [i cump\rat cu 50.000 de euro `n 2007
Toate aceste orient\ri ale proprietarilor de imobile sunt obi[nuite `n peisajul imobiliar sucevean dominat de o oarecare incertitudine. „Ne-am descurcat [i `n criz\, chiar dac\ nu foarte bine. Dac\ nu ne descurcam `nchideam obloanele de mult, a[a cum au procedat alte agen]ii imobiliare. Ne t=r=m s\ ajungem `ntr-o perioad\ bun\. ~n august [i septembrie am f\cut [i mai multe `nchirieri pe c=nd `n octombrie am reu[it mai pu]ine”, spune Maria Mihai de la agen]ia imobiliar\ IMOSTAR. At=t ea, c=t [i Liliana Prundeanu de la agen]ia imobiliar\ OVI spun c\ sunt c\utate `n continuare apartamentele cu dou\ camere pentru c\ majoritatea sucevenilor care vor s\ cumpere o locuin]\ prin programul „Prima Cas\” nu vor s\ se `nhame ani `n [ir la rate pentru o garsonier\. Pentru apartamente cu trei sau mai ales patru camere, pre]urile sunt mai mari iar `ntruc=t mul]i se g=ndesc la faptul c\ [i cheltuielile sunt pe m\sur\ [ansele s\ `[i g\seasc\ rapid un cump\r\tor sunt destul de slabe.
Pe de alt\ parte, at=t Maria Mihai, c=t [i Liliana Prundeanu spun c\ nici nu se mai caut\ at=t de mult apartamente prin programul „Prima Cas\”. „Abia zilele trecute am reu[it s\ finaliz\m un contract prin „Prima cas\”, dar asta `n condi]iile `n care antecontractul s-a f\cut pe data de 24 septembrie. Este un apartament cu dou\ camere decomandate dintr-un bloc situat pe strada {tefan cel Mare [i care a fost v=ndut cu doar 31.500 de euro. Poate p\rea surprinz\tor, dar sunt apartamente cu dou\ camere `n zona central\ mai ieftine, cum ar fi un apartament semidecomandat pentru care proprietarul cere 28.000 de euro [i `nc\ nu s-a g\sit cump\r\tor. Un alt apartament v=ndut, luna trecut\, este tot cu dou\ camere [i se afl\ `ntr-un din vilele construite la intrarea `n Obcine. Pre]ul de v=nzare a fost de 32.500 de euro, `n condi]iile `n care a fost cump\rat cu 50.000 de eruo `n anul 2007”, a spus Maria Mihai.

N Chirii orientative `n Suceava
~nchirierile r\m=n `n aceste condi]ii una din solu]iile de avarie la care apeleaz\ mul]i agen]i imobiliari pentru a supravie]ui. Cel mai mult se `nchiriaz\ garsonierele, `ns\ `n general tarifele pentru chirii au dat foarte mult `n spate. Acest lucru este conrfirmat at=t de Liliana Prundeanu, c=t [i de Dinu Ungureanu [i Maria Mihai, chiar [i `n cazul apartamentelor de lux. Refetindu-se la acest aspect, Liliana Prundeanu a spus c\ dac\ `n 2008 o chirie pentru un apartament de lux din Suceava putea ajunge la 400 [i chira 500 de euro, la ora actual\ se situeaz\ `n jurul a 200 de euro. Conform celor spuse de Dinu Ungureanu, chiria lunar\ pentru o garsonier\ nemobilat\ `n Burdujeni poate `ncepe chiar de la 50 de euro [i ajunge p=n\ la 90 de euro, iar pentru garsonierele mobilate se situeaz\ `ntre 80 [i 120 de euro, `n func]ie de zon\, `mbun\t\]iri [amd. ~n restul ora[ului, chiriile lunare la garsoniere se situeaz\ `ntre 100 [i 120 – 130 de euro, exist=nd [i situa]ii `n care proprietarii cer 150 de euro, dar [ansele s\ ob]in\ sunt mici. Pentru apartamentele cu dou\ camere din Burdujeni, chiria lunar\ poate `ncpe de la 80 – 100 de euro, `n func]ie de c=t este de mobiliat [i utilat, locul unde este situat. ~n restul ora[ului, chiria lunar\ `ncepe de la 100 de euro pentru apartamentele cu dou\ camere nemobilate [i poate ajunge la 120 de euro, `n timp ce pentru apartamentele mobilate chiria poate ajunge la 150 de euro, `n unele cazuri peste, dar cu condi]ia ca acestea s\ aib\ multe `mbun\t\]iri. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Absolvent al Colegiului Național Militar ”Ștefan cel Mare”, admis primul la specializarea aleasă din cadrul Academiei Tehnice Militară ”Ferdinand I”

Nu doar elevii Colegiului Națiaonal Militar ”Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc obțin rezultate remarcabile, ci …