Monday , March 4 2024

Doar o treime dintre sucevenii care s-au adresat Serviciului Judetean de Pasapoarte si-au facut curaj sa solicite pasapoarte electronice


Comsiarul [ef de poli]ie Angela Cleopatra Irimia, [eful Serviciului Jude]ean de Pa[apoarte Suceava, a ar\tat c\ pe parcursul acestui an majoritatea sucevenilor care s-au adresat  institu]iei pentru ob]inerea de pa[apoarte au optat pentru pa[apoarte temporare simple, `n propor]ie de dou\ treimi, doar o treime ot=nd pentru pa[apoarte electronice. Explica]ia poate veni `n primul r=nd de la pre]ul mai mic ce trebuie pl\tit pentru pa[apoartele temporare dar nu este exclus\ nici discutata temere c\ pa[apoartele eletronice nu sunt “bune”, conform unuiu curent de opinie promovat `n special de clerici.
Astfel, `n intervalul  23.11.2009 – 23.11.2010, s-au înregistrat 28.884 cereri de eliberare a pa[apoartelor din care 27.082 la ghi[eele serviciului [i 1.802 la misiunile diplomatice din str\in\tate.
Cererile primite prin cele trei ghi[ee ale serviciului au fost pentru pa[apoarte temporare simple – 17.466 (64.5%), iar  pentru pa[apoarte electronice simple – 9.616 (35,5%).
Angela Irimia arat\ c\ de la un an la altul, solicit\rile de pa[apoarte au înregistrat o sc\dere, motivat\ de posibilitatea persoanelor peste 14 ani de a c\l\tori în statele membre ale Uniunii Europene pe baza c\r]ii de identitate, aflat\ în termen de valabilitate.
„Preciz\m c\ minorii în vârst\ de sub 14 ani pot c\l\tori oriunde în str\in\tate numai pe baza pa[aportului temporar/electronic simplu. Legat de acest aspect, reamintim c\ legisla]ia permite ca, numai pentru copiii sub 14 ani, afla]i în situa]ii deosebite care nu pot fi prezen]i la fotografiere (sugari, cu disabilit\]i, accidenta]i, etc) s\ se solicite pa[aport temporar, cu valabilitate 12 luni, prin scanarea fotografiei tip pa[aport (3,5 x 4,5 cm). ~n acest caz este necesar\ prezen]a ambilor p\rin]i pentru certificarea fizionomiei copilului” a explicat comisarul [ef Angela Irimia
Din luna februarie 2010, cet\]enii români afla]i în str\in\tate pot depune cereri de eliberare a pa[apoartelor electronice/temporare la toate misiunile diplomatice ale României în str\in\tate, costurile fiind în jurul sumei de 100 euro. Prin folosirea acestei oportunit\]i s-ar evita aglomera]ia care se produce în anumite momente ale anului, când este cunoscut c\ ace[tia se întorc în ]ar\ (în perioada s\rb\torilor pascale, a vacan]ei de var\ [i a s\rb\torilor de iarn\) [i doresc s\-[i rezolve cu operativitate toate problemele.
~n ]ar\,costurile documentelor de c\l\torie, respectiv termenul de solu]ionare a cererilor sunt 216 lei pa[aportul  temporar simplu, emis în aceea[i zi sau cel mult trei zile lucr\toare; 276 lei pa[aportul  electronic simplu, emis în 14 zile calendaristice. (N.R.)

Vezi si

Constantin Pintilie, fost angajat al Prefecturii Suceava, decedat în urma accidentului de pe trecerea de pietoni din zona Torino, cartierul Burdujeni

Luni dimineață, la prima oră, sirenele au alertat locuitorii cartierului Burdujeni că s-a petrecut o …