Saturday , December 10 2022

Discutii despre o autostrada care sa lege Suceava de sudul tarii, realizata prin concesiune sau parteneriat public – privat

Directorul CNADNR, Liviu Costache, împreun\ cu reprezentan]i din domeniul transporturilor ai Comisiei Economice pentru Europa a Na]iunilor Unite, au discutat, ieri, la Gura Humorului, despre dezvoltarea re]elei de autostr\zi ce include [i România, inclusiv despre culoarul Marea Neagr\-Marea Baltic\ n reprezentan]ii polonezi care au participat la respectiva `ntrunire au fost de acord ca [i `n ]ara lor s\ se fac\ demersurile pentru construirea unei autostr\zi, ast\zi urm=nd a avea loc discu]ii cu partea ucrainean\ n pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, a precizat c\ exist\ o lege din 2006 `n care este stipulat c\ trebuie f\cut\ o autostrad\ care s\ asigure leg\tura `ntre sudul Rom=niei [i vama Siret, prin Bac\u [i Suceava
O autostrad\ care s\ lege Suceava [i Siretul de sudul ]\rii, `ndeosbi de Bucure[ti [i de litoral nu va putea fi realizat\, `n perioada urm\toare, cu fonduri guvernamentale sau, eventual, europene, ci se va face fie prin concesiune, fie printr-un parteneriat public – privat. Afirma]ia a fost f\cut\, ieri, de directorul comercial al Companiei Na]ionale de Autostr\zi [i Drumuri Na]ionale din Rom=nia (CNADNR), Liviu Costache, `n urma unor discu]ii care au avut loc pe aceast\ tem\ la hotelul Best Western din ora[ul Gura Humorului. ~ntrevederea a avut loc cu privire la demararea unor proiecte care, pe de o parte, s\ faciliteze accesul `n zona M\rii Negre unde exist\ un interes economic major iar pe de alt\ parte conectarea, din punctul de vedere al infrastructurii, a mai multor regiuni la aceast\ zon\. Sesiunea de lucru apar]ine de Trans European Motorway [i este sub coordonarea Organiza]iei Na]iunilor Unite iar la discu]ii au participat [i reprezentan]i ai Comisiei Europene, precum [i ai autorit\]ilor poloneze.
Partea polonez\ a fost, ca de altfel [i cea rom=n\, cea care a sus]inut c\ o astfel de autostrad\ este foarte necesar\, dar cu condi]ia ca aceasta s\ nu se opreasc\ la Siret, ci s\ continue [i pe teritoriul Ucrainei, p=n\ la grani]a cu Polonia. Scopul declarat al acestui demers este acela ca noua autostrad\ s\ fac\ leg\tura nu doar `ntre nordul [i sudul Rom=niei, ci `ntre Marea Neagr\ [i Marea Baltic\. „O decizie final\ se va face numai dup\ ce se va avea loc o discu]ie [i cu partea ucrainean\”, a declarat Liviu Costache, ad\ug=nd c\ p=n\ `n prezent, cel pu]in din punct de vedere declarativ, partea rom=n\ [i polonez\ au c\zut de acord cu privire la construirea unei autostr\zi.
Pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, a fost prezent, ieri, la discu]iile de la Gura Humorului, preciz=nd c\ este acolo at=t `n calitate de [ef al administra]iei jude]ene sucevene, c=t [i `n cea de pre[edinte al Agen]iei de Dezvoltare Regional\ Nord – Est (ADR NE) [i al Euroregiunii „Prutul de Sus”. Prima structur\ cuprinde [ase jude]e iar prin trei din acestea – Bac\u, Neam] [i Suceava – ar urma s\ treac\ autostrada respectiv\. Cea de-a doua structur\ include regiunea Cern\u]i din Ucraina prin care ar urma s\ continue coridorul pan-european de transport num\rul IX. Potrivit pre[edintelui CJ Suceava, `n cursul zilei de ast\zi va avea o `ntrevedere cu reprezentan]ii administra]iei regionale Cern\u]i pentru a se c\dea de acord cu privire la autostrad\.
Pre[edintele CJ Suceava a precizat c\ este stipulat, `ntr-o lege f\cut\ `nainte de acderarea Rom=niei la Uniunea European\ [i care este legat\ de aquis-ul comunitar, c\ trebuie f\cut\ o autostrad\ care s\ asigure leg\tura `ntre sudul Rom=niei [i Vama Siret, prin Bac\u [i Suceava. „Este o lege din 2006, dar acolo a r\mas”, a declarat Gheorghe Flutur, ad\ug=nd c\ `n nicio hart\ cu referitoare la rutele de transport care trebuie s\ fie dezvoltate `n ]ar\ nu mai este men]ionat [i coridorul respectiv.
Actul normativ care a fost adoptat `nc\ de pe vremea c=nd Gheorghe Flutur era ministru al Agriculturii prevedea c\ trebuie s\ se fac\ demersuri pentru un astfel de coridor rutier, dar dup\ ce el nu a mai r\mas `n Guvern, demersurile au fost uitate, dup\ cum chiar s-a exprimat pre[edintele CJ Suceava. Astfel, Legea 636/2006 prevede la planul de amenajare a teritoriului na]ional, sec]iunea privind re]elele de transport, capitolul legat de c\i rutiere se prevede realizarea unei autostr\zi care s\ fac\ leg\tura de la Siret spre Suceava apoi la Bac\u [i de acolo la M\r\[e[ti p=n\ la Ti[i]a. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Tânăr din Bosanci, prins la Marginea cu 444 de petarde și artificii

 Joi, 8 decembrie, polițiștii au desfășurat activități specifice pe linia identificării persoanelor care comercializează produse …