Sunday , April 11 2021

Discul de aur pentru un politist sucevean, interpret de muzica populara cu vanzari record in generatia tanara

N interpretul sucevean de muzic\ popular\ Marius Zg=ianu va primi „discul de aur” dup\ ce albumul „S\rb\tori `n Bucovina” a avut peste 12.000 de unit\]i v=ndute n „~nseamn\ foarte mult pentru un album de sezon, mai ales `n cazul unui interpret t=n\r”, spune Marius Zg=ianu, preciz=nd c\ `ntre timp a mai scos un alt album de muzic\ folcloric\ realizat `n colaborare cu maestrul Viorel Leanc\, iar `n cursul anului viitor va lansa un alt album `n colaborare cu „L\utarii din Chi[in\u”, album `n care va aborda [i alte genuri de muzic\
Un t=n\r poli]ist sucevean cu `nclina]ii artistice a reu[it o performan]\ deosebit\ `n domeniul muzicii populare. Este vorba despre interpretul de muzic\ popular\ Marius Zg=ianu care a reu[it performan]a de a vinde peste 12.000 de unit\]i din albumul „S\rb\tori `n Bucovina”, produs de casa de discuri Ana Sound. Albumul este unul care con]ine numai c=ntece specifice s\rb\torilor de iarn\. Este vorba de 32 de piese cu o durat\ variabil\, de la nici jum\tate de minut p=n\ la aproximativ [ase minute. De[i este un album care, de regul\, se vinde doar `n luna decembrie [i, prin urmare, [ansele s\ aib\ v=nz\ri bune, mai ales `n perioad\ de criz\, totu[i „S\rb\tori `n Bucovina” a avut un succes peste a[tept\ri, lucru recunoscut, de altfel, [i de Marius Zg=ianu. „Este un album lansat `n colaborare cu forma]ia „Str\jerii Bucovinei” din Pojor=ta [i v\ m\rturisesc sincer c\ nu m-am a[teptat ca mai ales `n condi]ii de criz\ s\ reu[im s\ vindem at=t de multe exemplare. De regul\, casele de discuri acord\ „Discul de aur” pentru v=nz\ri de minim 10.000 de discuri iar acest lucru este foarte greu de realizat pentru mul]i interpre]i, mai ales cu pirateria care, trebuie s\ recunoa[tem, exist\ `n mare m\sur\. V=nzarea a 12.000 de unit\]i de discuri `nseamn\ foarte mult pentru un album de sezon mai ales `n cazul unui t=n\r interpret cum este cazul meu”, ne-a declarat Marius Zg=ianu. El a precizat c\ din majoritatea v=nz\rilor au fost `n zona Moldovei, inclusiv Br\ila unde aproximativ 70% din albume s-au v=nzut, diferen]a fiind `n municipiul Bucure[ti [i `n celelalte zone ale ]\rii. „Sunt `n bran[\ din 2004 [i pot spune c\ Discul de Aur este un succes de care sunt m=ndru. Mi se va decerna `n cadrul emisiunii „S\ v\ aminti]i duminica” de la postul de televiziune Na]ional TV, prezentat\ de Corina Chiriac, realizat\ de Florentina Satmari [i care va fi difuzat\ pe data de 31 octombrie”, ne-a mai spus Marius Zg=ianu.
n Poli]ist de profesie, pasionat de muzic\ [i cu preg\tire `n domeniul sanitar
~n via]a de zi cu zi, t=n\rul interpret este agent principal de poli]ie, `ncadrat la Biroul de Ordine Public\ al Poli]iei Municipiului Suceava. ~[i desf\[oar\ activitatea cu con[tiinciozitate [i spune c\, de[i aproape c\ nu mai are timp liber fiind prins mai tot timpul `ntre activitatea de poli]ist [i cea de interpret de muzic\ popular\, nu regret\ deloc [i va merge `nainte pe drumul pe care `l are.
Fire ambi]ioas\, nu se opre[te doar la domeniul medical `n care s-a preg\tit sau muzical de care este pasionat, urm=nd `ntre anii 2001 – 2003 {coala de Poli]ie „Vasile Lasc\r” din C=mpina. Aici, `n paralel cu activit\]ile specifice muncii de poli]ie, `ncepe s\ `[i cultive calit\]ile vocale, sub `ndrumarea comisarului – [ef Teodoru Marian. Particip\ la mai multe concursuri de gen, precum [i la diverse spectacole organizate `n institu]ie, dar [i `n localit\]ile din zon\. Au loc primele apari]ii Tv, cei doi ani petrecu]i `n C=mpina constituind o ramp\ de lansare pentru perioada ce avea s\ urmeze.
Prefer\ s\ spun\ pu]ine despre activitatea sa `n cadrul Poli]iei Suceava, probabil din motive ce ]in de secretul profesional, `ns\ `i place mai mult s\ vorbeasc\ despre planurile sale artistice, despre proiectele pe care le are `n curs de derulare sau pe care urmeaz\ s\ le pun\ `n practic\.
~n ce prive[te `ncas\rile, el spune c\ de[i v=nz\rile i-au adus un Disc de Aur, nu l-au ajutat mult din punct de vedere financiar. Evit=nd s\ dea cifre precise, Marius Zg=ianu spune c\ `n ce `l prive[te, `ncas\rile cele mai mici le-a avut el, urm=nd apoi casa de discuri, distribuitorul [i apoi v=nz\torul. Veniturile cele mai consistente le are din spectacole sau din c=nt\ri pe la nun]i [i crede c\ ar mai fi lucruri de `ndreptat at=t `n ce prive[te combaterea pirateriei, c=t [i `n clarificarea unor aspecte ce ]in de drepturile de autor [i abordarea celor care realizeaz\ venituri din acestea.
n Un alt album scos pe pia]\ [i dou\ proiecte care `[i a[teapt\ lansarea
De[i Discul de Aur i se decerneaz\ pentru v=nz\rile foarte bune ale albumului „S\rb\tori `n Bucovina”, ultimul album scos de pia]\ este „M-a f\cut m\muca m=ndru”. {i acesta din urm\ este un album cu foarte multe c=ntece populare, 28 la num\r, toate fiind din p\r]ile Bucovinei, predominant zona de munte. Albumul este realizat `n colaborare cu maestrul Viorel Leanc\, dirijor al Ansamblului „Ciprian Porumbescu”, dirijor cu care Marius Zg=ianu a colaborat [i la albumul „S\rb\tori `n Bucovina”, al\turi [i de Ion Oloieru. Ultimul album scos pe pia]\ de Marius Zg=ianu a avut circa 4.000 de discuri v=ndute, ceea ce `nseamn\ destul de mult pentru condi]iile actaule de criz\, mai ales `n condi]iile `n care promovarea nu a fost una ampl\. „Va fi promovat `n emisiuni importante la posturi de televiziune [i, probabil, voi face [i un spectacol folcloric. Este un album dinamic. Asta a fost starea mea de spirit, am stat mult timp `n studiouri [i nu am l\sat nimic la voia `nt=mpl\rii”, ne-a spus Marius Zg=ianu.
El a ad\ugat c\ are `n plan cel pu]in dou\ proiecte muzicale care se vor materializa `n perioada urm\toare, dar a precizat c\ nu dore[te nici s\ se gr\beasc\ prea mult pentru a nu omite detalii ce ar putea fi importante. Totu[i, pentru c\ nici nu consider\ util s\ stea foarte mult de o parte f\r\ a veni cu ceva nou pe pia]\, a spus c\ va `ncerca `n cursul anului urm\tor s\ lanseze un album, fie prim\vara `n preajma s\rb\torilor pascale, fie toamna. Unul dinc ele dou\ proiecte este aproape finalizat, Marius Zg=ianu preciz=nd doar c\ a fost realizat `n colaborare cu „L\utarii din Chi[in\u” [i are 23 de c=ntece. „Lumea nu m\ va vedea doar `n costum popular. Nu va fi un album doar cu muzic\ folcloric\, ci vor fi abordate [i alte genuri muzicale. V\ pot spune doar c\ va fi foarte fain [i con]ine piese care se dau bine la ascultat”, ne-a mai spus Marius Zg=ianu. ~n ce prive[te cel\lalt proiect pe care `l are `n vedere, el a men]ionat doar c\ va fi tot de muzic\ folcloric\ din Bucovina, `ns\ o abordare u[or diferit\ fa]\ de cea de acum. „Noul album va avea un alt stil. Cred `ns\ c\ va place tuturor, `ns\ voi aborda [i tematici asupra c\rora m-am aplecat mai pu]in p=n\ acum, ca de exemplu c=ntecul liric”, a mai spus Marius Zg=ianu despre proiectele sale pentru perioada urm\toare.
n Marius Zg=ianu, preocupat de tinerii din centrele de plasament
Marius Zg=ianu s-a n\scut la data de 15 iunie 1978 `n ora[ul R\d\u]i, jude]ul Suceava. ~nc\ din copil\rie, colinda satele bucovinene [i str=ngea ineditul [i frumosul, dulcele grai bucovinean, „adev\ratele perle folclorice” cum `i place s\ le spun\ [i care peste ani aveau s\-i aduc\ primele succese. Admira totodat\ simplitatea ]\ranilor, vorba lor duioas\ [i plin\ de `n]elepciune, sfaturile pline de bun sim], dar [i vorbele de duh, vorbe de care `[i aduce aminte cu pl\cere [i care `l `nso]esc peste tot pe unde `l poart\ pa[ii. ~n perioada 1985 – 1993 urmeaz\ cursurile {colii Generale din comuna Ad=ncata apoi `ntre anii 1993 – 1997 cursurile Liceului Sanitar Suceava, pasiunea pentru lumea medical\ aprofund=nd-o `ntre anii 1997 – 2000, interval `n care a continuat specializarea `n acest domeniu prin urmarea cursurilor {colii Postliceale Sanitare Suceava, profilul – „asistent generalist”.
Preocup\rile sale diverse s-au oglindit [i `n activitatea de voluntariat `n cadrul Organiza]iei Salva]i Copiii – Filiala Suceava, `ntre anii 1997 – 2001, sub `ndrumarea direct\ a pre[edintei filialei – Camelia Iordache. A pus `n practic\ cele `nv\]ate pe b\ncile [colii, reu[ind s\ devin\ coordonator al programului „Telefonul Social” –  o linie verde `ntre copiii cu probleme `n familie [i persoanele instruite pentru acest tip de program. Ulterior, devine coordonatorul unui nou program [i anume „Consiliul Tinerilor Institu]ionaliza]i”, av=nd ca scop informarea, educarea [i socializarea tinerilor din centrele de plasament, implic=ndu-se `n realizarea unor emisiuni radio, coordonarea unor reviste [i participarea la tabere, toate av=nd ca scop socializarea tinerilor din institu]iile de plasament. Tot `n aceea[i direc]ie, se implic\ `n realizarea unui album cu colinde al grupului „Trubadurii”, format din tineri proveni]i din Centrul de Plasament Siret [i va avea ocazia de a se afla `n preajma Prin]esei Ana a Marii Britanii, la un seminar OSC desf\[urat la Palatul Victoria din Bucure[ti. ~n perioada 1997 – 1999 a colaborat cu postul Radio Ia[i, iar `n perioada 1998 – 2001 urmeaz\ cursurile [colii Populare de Arte „Ion Irimescu” Suceava [i `n paralel activeaz\ `n cadrul Ansamblului Folcloric „Bucovina” al aceleia[i [coli. Din 2003 p=n\ `n 2007 urmeaz\ cursurile Universit\]ii „Spiru Haret” Bucure[ti – Facultatea de Sociologie – Psihologie iar dup\ terminarea cursurilor {colii de Poli]ie, revine `n ora[ul natal – Suceava, unde `ncepe lucrul pentru albumul s\u de debut.
n Scurt\ prezentare a carierei muzicale a lui Marius Zg=ianu
~nregistr\rile compact-discului au loc `n august-octombrie 2004, fiind realizate `mpreun\ cu Orchestra Ansamblului Artistic „Ciprian Porumbescu” din Suceava iar albumul de debut intitulat „De-a[ fi foc, lumea a[ arde!” apare la 15 iunie 2005, purt=nd amprenta orchestral\ [i dirijoral\ a Maestrului Viorel Leanc\ [i este promovat at=t `n media.
Al doilea material discografic este lansat pe 5 decembrie 2005 [i este intitulat „Uite aista-i neamul meu!”, orchestra]iile pieselor fiind semnate de Viorel Leanc\. Apari]iile mass-media sunt dese, Marius Zg=ianu cucerind un segment important de public prin autenticitatea melodiilor, substan]a poeziei  c=ntecului, prezen]a [i jocul de scen\. ~n august 2006 imprim\ cel de-al treilea album intitulat „A[a-s eu, cum nu-s prea mul]i!”, lansat `n luna decembrie 2006, orchestra]iile c=ntecelor purt=nd semn\tura lui Viorel Leanc\.
~n iulie 2007 este lansat primul  DVD al interpretului – „Plaiul meu de dor [i suflet”, care include 22 de videoclipuri ale unor c=ntece reprezentative repertoriului s\u, galerie foto, Remember Mina P`slaru, repere etnografice, etc. ~n luna iulie 2007, de asemenea, este lansat site-ul oficial al interpretului Marius Zg=ianu: www.mariuszgaianu.ro
Urm\toarele albume lansate au fost „S\rb\tori `n Bucovina”, „Hai la joc, c\ nu-i de stat!” – un material discografic prezentat de Marius Zg=ianu, „L\utarii Bucovinei”, „Str\jerii Bucovinei”, Laura Haid\u [i Dorel Ionel, orchestra]iile fiind realizate de Viorel Leanc\ [i Ion Oloieru. Ultimul album a fost lansat `n luna noiembrie a anului 2009 [i anume „M-o f\cut m\muca m=ndru !”. A realizat `n anii 2009 [i 2010 emisiuni folclorice la Radio Ia[i.
Omul care i-a `ntins o m=n\ t=n\rului interpret Marius Zg=ianu este Maestrul Viorel Leanc\, dirijor al Ansamblului Artistic „Ciprian Porumbescu” din Suceava care i-a d\ruit solistului o parte a c=ntecelor sale, contur=ndu-i un stil aparte [i `n acela[i timp bine definit. „Asum=ndu-[i cu modestie rolul de interpret al c=ntecului popular bucovinean – Marius Zg=ianu a reu[it `ntr-un timp foarte scurt s\ se impun\ `n fa]a publicului ca un solist apreciat [i `ndr\git. I-am fost al\turi de la `nceputul activit\]ii sale artistice, sus]in=ndu-l cu toat\ `ncrederea. Marius este unul dintre acei tineri care, cu perseveren]a ce-l caracterizeaz\, ne va putea uimi de ceea ce frumosul [i autenticul, `nnobilate cu suflet, pot oferi publicului care iube[te folclorul!”, spune, printre altele, Viorle Leanc\. De altfel, cuvinte de apreciere pentru Marius Zg=ianu au interpreta de muzic\ popular\, Mioara Velicu, Eugenia Florea – realizator emisiuni folclor la Societatea Rom=n\ de Radiodifuziune, Ela Alina N\stura[, produc\tor emisiuni de folclor la Etno Tv, Viorica Iosif, maestru – coregraf la Ansamblul Folcloric „Bucovina” Suceava. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Un flăcău din Vicovu de Sus, beat și fără permis, a ajuns în arest după ce a lovit o mașină, a făcut oleacă de scandal  și apoi a fugit

Vineri după-amiază, la ora 16:34, polițiștii din Gălăneștiau fost sesizați prin 112 de către un …

No comments

  1. felicitari Marius. Sa mai dati asa stiri. Se intampla si lucruri bune in aceasta tara.

  2. Interesant.