Tuesday , July 23 2024

Directoarea firmei Alpine BAU, care construieste groapa de gunoi a Sucevei, trimisa in judecata de DNA pentru mita

Prima celula a gropii de gunoi de la Moara avea termen de executie 31 octombrie 2010. Ieri, la data la care trebuia finalizata lucrarea, la Moara se putea observa doar o simpla groapa care mai necesita lucrari de multe luni de zile pana SA poatA primi primul transport de gunoi menajer

N Kovacs Agnes a promis anul trecut o mit\ de 50.000 de euro pentru avizarea unor lucr\ri de c\tre Ministerul Dezvolt\rii  `n jude]ul Mure[ n Alpine Bau Gmbh a câ[tigat [i licita]ia organizat\ de Consiliul Jude]ean Suceava pentru realizarea depozitului ecologic de la Moara, Suceava n firma german\ si-a luat ca partener societatea sucevean\ Cominco SA, al c\rei patron, Gheorghe Gem\nar, este de asemenea trimis `n judecat\ de DNA, proces aflat pe rolul Judec\toriei sectorului 5 Bucure[ti n valoarea proiectului de la Moara, este evaluat\ la 26,7 milioane de lei, f\r\ TVA, bani europeni, iar termenul de execu]ie a fost de [ase luni n vicepre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Daniel Cadariu, spunea la `nceputul lunii martie c\ depozitul ecologic de de[euri, realizat de Alpine Bau Gmbh [i Cominco, ar fi trebuit s\ fie construit p=n\ cel t=rziu la sf=r[itul lunii octombrie a acestui an

Firmele care c=[tig\ licita]iile pentru investi]ii pl\tite cu fonduri europene `n jude]ul Suceava [I nu numai, se dovedesc a fi `n fapt profitori care au primul interes s\ `[i umfle propriile buzunare [i apoi, dac\ este cazul, s\ mai fac\ ceva din banii r\ma[i. Dup\ ce s\pt\m=na trecut\ am prezentat cazul societ\]ii Cominco, a c\rui patron, Gheorghe Gem\nar, este judecat pentru fapte de corup]ie, a venit r=ndul firmei  Alpine BAU GmbH, societatea cu ac]ionar nem]esc, a c\rei director din Rom=nia, Kovacs Agnes a fost de asemenea trimis\ `n judecat\ pentru fapte de corup]ie. ~nc\ o leg\tur\ stabilit\ de aceast\ dat\ de oamenii legii dintre Alpine BAU [i Cominco este aceea c\ firmele cele dou\ lucreaz\ `mpreun\ pentru construirea depozitului ecologic de de[euri din satul Vorniceni, comuna Moara, jude]ul Suceava.
Procurorii din cadrul  Direc]iei Na]ionale Anticorup]ie (DNA) – Mure[ au dispus zilele trecute trimiterea în judecat\ a directorului societ\]ii Alpine BAU GmbH, Kovacs Agnes, în sarcina c\reia s-a re]inut infrac]iunea de dare de mit\. Potrivit site-ului DNA, “În perioada aprilie – mai 2009, inculpata Kovacs Agnes, director al societ\]ii Alpine Bau GmbH, împreun\ cu un denun]\tor [i cu numitul Szabó László, director al aceleia[i societ\]i comerciale, a promis lui T\utu Ioan – reprezentantul unei firme de consultan]\ c\-i va da suma de 50.000 euro pentru a aviza unele lucr\ri efectuate precum [i unele neefectuate [i pentru a certifica pl\]ile datorate societ\]ii Alpine Bau GmbH de c\tre Ministerul Dezvolt\rii, Lucr\rilor Publice [i Locuin]elor (MDLPL). Ulterior, în perioada august – septembrie 2009, împreun\ cu Szabó László, Kovacs Agnes i-a dat lui T\utu Ioan suma de 10.000 de euro. MDLPL desemnase firma de consultan]\ reprezentat\ de Ioan T\utu s\ supravegheze efectuarea lucr\rilor de construc]ie [i s\ certifice pl\]ile datorate contractorului în cadrul execut\rii proiectului intitulat „Reabilitare drumuri urbane în sta]iunea Balneoclimateric\ Sovata”, din jude]ul Mure[, proiect finan]at din fonduri PHARE.  Persoanele de la care Ioan T\utu a primit mita au fost  reprezentan]ii unor societ\]i comerciale care au contractat Alpine Bau GmbH, respectiv subcontractat efectuarea acestor lucr\ri, firma reprezentat\ de denun]\tor. Kovacs Agnes a fost trimis\ `n judecat\, al\turi de  Szabó László  [I Ioan T\utu, acesta din urm\ în stare de arest preventiv la Tribunalul Mure[. Ioan T\utu a mai fost trimis în judecat\ [i `n alte dou\ dosare penale, al\turi de reprezentan]ii legali ai societ\]ilor comerciale care contractaser\ lucr\rile respective, tot pentru c\ a pretins [i primit mit\, se mai arat\ în comuicatul DNA.
N  Alpine Bau Gmbh, c=[tig\toarea licita]iei pentru groapa de gunoi de la Moara
~n primul trimestru al acestui an, conducerea Consiliului Jude]ean a anun]at c\  prima celul\ a depozitului ecologic de de[euri din zona localit\]ii sucevene Moara va fi construit\ de firma austriac\ Alpine Bau Gmbh Wals din Siezenheim – Austria, care a câ[tigat licita]ia organizat\ de Consiliul Jude]ean Suceava. Valoarea proiectului, f\r\ TVA, este evaluat\ la 26,7 milioane de lei, beni europeni,  iar termenul de execu]ie a fost de [ase luni. Vicepre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Daniel Cadariu, spunea la `nceputul lunii martie c\ depozitul ecologic de de[euri ce urma s\ fie realizat de firma Alpine BAU Gmbh ar fi rebuit s\ fie construit p=n\ cel t=rziu la sf=r[itul lunii octombrie a acestui an. Din fotografiile f\cute ieri la fa]a locului rezult\ c\ depozitul ecologic de la Vornicenii Mici- comuna Moara, este acum o mare groap\ s\pat\ cu excavatoarele p=n\ la c=]iva metri sub sol care st\ `n a[teptarea noilor lucr\ri ce se prefigureaz\ dar [i a gunoiului care va veni de la cele 27 de localit\]i, inclusiv municipiul Suceava, care nu mai au unde s\ depoziteze sutele de tone de de[euri acumulate `n fiecare zi.
N  Directoarea de la Alpine BAU, partener\ de afaceri cu patronul Gheorghe Gem\nar, de la Cominco Bucovina
Al\turi de Alpine BAU Austria, c=[tig\toarea licita]iei organizate de Consiliul Jude]ean pentru construirea depozitului de de[euri de la Moara, se afl\, `n calitate de partener, SC Cominco Bucovina SA. Firma Cominco `l are ca patron pe Gheorghe Gem\nar, trimis `n judecat\ de DNA acum doi ani, pentru un prejudiciu de aproape o jum\tate  de milion de euro, `n afacerea Tehnopolis Ia[i, un parc tehnologic realizat de asemenea cu fonduri europene. Gheorghe Gem\nar este acuzat de folosire sau prezentare  de documente ori declara]ii false, inexacte sau incomplete, av=nd ca rezultat ob]inerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunit\]ii Europene. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Șoldan: Proiectul de decolmatare a lacului de suprafață Solca și securizarea barajului, o investiție tărăgănată de 20 de ani, a intrat în linie dreaptă

  Gheorghe Șoldan, președintele ales al Consiliului Județean Suceava, a anunțat, luni seara, că proiectul …

No comments

  1. holger kugland

    In calitate de reprezentant al unei firme nemtesti eu am facut tot posbilul ptr obtinerea acestui proiect in termen de 5 luni,desi cunostinta buna a dlui presedinte tot nu am primit nici un sprijin.

  2. Adica procentele sunt invers proportionale cu sondajele ? Nu , doamna ! . Cred ca in parti egale ar fii cel mai corect .

  3. nu sint locuri in inchisori?ma faci sa rid.in siberia unde au pierit sute de mii de romadl.flutur cu pilele sale ar putea ni si milioane de rusi au ramas o gramada de inchisori neocupate in prezent.ce ne costa un contract cu rusii ?sa ne inchirieze 1 milion de mp de spatii,dotate corespunzator pentru tot felul de banditi din romania.spatiul se va compartimenta pe partide:80% pdl,10% psd,10% traseisti politici.

  4. Daca se iau la puricat toate lucrarile de investitii pe care le are statul , nu avem loc in inchisori pentru clientii posibili . Un inceput trebuie sa fie , altfel nu vor ajunge banii niciodata pentru nimic .