Sunday , July 21 2024

Directia de Sanatate Publica Suceava are din nou director

Dr. Ludovic Abitei este noul director al DSP Suceava

N Ministerul S\n\t\]ii a transmis un ordin prin care dr. Ludovic Abi]ei este numit interimar `n func]ia de conducere N peste dou\ s\pt\m=ni va avea loc concursul pentru ocuparea func]iilor vacante de director executiv [i director adjunct economic `n cadrul DSP Suceava n p=n\ `n momentul de fa]\ [i-a depus dosarul pentru a participa la concurs pentru func]ia de director executiv  doar Ludovic Abi]ei

Dup\ o lun\ `n care Direc]ia de S\n\tate Public\ (DSP) Suceava nu a avut director executiv, `n cursul zilei de mar]i, 12 octombrie a.c., Ministerul S\n\t\]ii a transmis un ordin prin care dr. Ludovic Abi]ei (foto) este numit interimar `n func]ia de conducere.
„V\ inform\m c\, prin Ordinul MS 2574 din 12.10.2010, domnului dr. Abi]ei Ludovic i se deleag\ atribu]iile [i responsabilit\]ile specifice func]iei publice de conducere vacante de director executiv al DSP Suceava, p=n\ la ocuparea temporar\ sau definitiv\ a func]iei publice de conducere, `n condi]iile legii”, se arat\ `ntr-un comunicat transmis de DSP Suceava.
Peste dou\ s\pt\m=ni va avea loc concursul pentru ocuparea func]iilor vacante de director executiv, director adjunct de s\n\tate [i director adjunct economic `n cadrul DSP Suceava. Din informa]iile de]inute, p=n\ `n momentul de fa]\ [i-a depus dosarul pentru a participa la concursul pentru func]ia de director executiv doar directorul adjunct, Ludovic Abi]ei. Acesta a precizat c\ s-a `nscris pe 12 octombrie, zi `n care a primit [i confirmarea, `ns\ nu [tie dac\ are contracandida]i.
DSP Suceava a r\mas f\r\ director coordonator pe la mijlocul lunii septembrie, dup\ ce Ingrid Kruk Irimescu a demisionat, la numai dou\ s\pt\m=ni de la numirea sa `n func]ie. Aceasta a fost angajat\, cu statut de func]ionar public, la Direc]ia General\ de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia Copilului, din cadrul CJ Suceava, în data de 23 august a.c., iar, dup\ o s\pt\m=n\, în 31 august a.c., a fost deta[at\ cu promovare la DSP Suceava, ob]in=nd în aceea[i zi [i func]ia de director executiv. Ludovic Abi]ei a preluat [efia DSP Suceava `n data de 19 august pân\ în 31 august, când în aceast\ func]ie a fost numit medicul Ingrid Kruc Irimescu. Medicul sucevean Ludovic Abi]ei, director adjunct al Direc]iei de S\n\tate Public\ Suceava, preluase anterior prin delega]ie [i func]ia de execu]ie, `ns\ [i-a `naintat demisia, ar\tându-[i nemul]umirea fa]\ de faptul c\ nu fusese consultat vizavi de schimb\rile survenite. La c=teva zile dup\ ce [i-a `naintat demisia, acesta a revenit asupra deciziei luate [i de atunci a ocupat func]ia de director adjunct al DSP Suceava. (Paula AMARIEI)

Vezi si

Copil rănit ușor, la Frasin, într-un accident produs de un șofer care nu a acordat prioritate

Sâmbătă, în jurul ora 13.05, C. Cosmin, de  29 ani, din  Târnăveni – Mureș,  conducea …