Sunday , December 4 2022

Diplome de cetatean de onoare, `nm=nate de primarul orasului Liteni

Un num\r de [apte veterani de r\zboi au fost declara]i cet\]eni de onoare, evenimentul av=nd loc `ntr-un cadru festiv cu prilejul s\rb\torii Zilei Eroilor
Ieri, 2 iunie, de ~n\l]area  Domnului, ora[ul Liteni a `mbr\cat straie de s\rb\toare. Primarul ora[ului, Tomi]\ Onisii, a `nm=nat cinci diplome de cet\]eni de onoare veteranilor de r\zboi n\scu]i `n perioada 1920-1923. Evenimentul a avut loc `ntru-un cadru festiv militar [i religios, `n centrul ora[ului, l=ng\ Monumentul Eroilor, cu prilejul s\rb\toririi Zilei Eroilor. Numeroase oficialit\]i, reprezentan]i ai Poli]iei [i Jandarmeriei, localnici  precum [i elevi ai [colii din localitate au participat la oficierea slujbei de pomenire a eroilor, prilej cu care au fost depuse coroane [i jerbe de flori. Ceremonialul militar a fost prezentat de pluton de la {coala de Subofi]eri Jandarmi F\lticeni.
Ceremonialul religios a fost oficiat de preo]ii Claudiu Vr\jitoru [i Gheorghe Balmo[, ambii ]in=nd s\ spun\  c\ biserica Ortodox\ se roag\ în aceast\ zi pentru odihna eroilor cunoscu]i [i necunoscu]i ai neamului românesc, le binecuvânteaz\ amintirea, le cânt\ ve[nica pomenire [i înal]\ rug\ciuni c\tre Dumnezeu, ca sufletul lor nemuritor s\ aib\ parte de fericire ve[nic\.
La r=ndul s\u, edilul ora[ului a declarat c\ se cuvenea ca odat\ cu Ziua Eoilor s\ fie omagia]i nu numai cei c\zu]i pe front, ci [i cei care au revenit `n via]\ de pe front. “În aceast\ zi, ne aducem aminte de toţi cei care s-au jertfit pentru dreapta credin]\, pentru ]ar\ [i pentru neamul românesc. C\ci eroii neamului au murit încredin]a]i c\ cine lupt\ pentru dreptate [i libertate lupt\ pentru Dumnezeu; cine lupt\ [i î[i ap\r\ familia, credin]a, legea, limba, lupt\ pentru adev\r [i dreptate. Este un moment emo]ionant pentru fiecare dintre noi [i vreau s\ adresez un gând bun veteranilor de r\zboi dar [i urma[ilor acestora, celor care într-un fel sau altul s-au luptat pentru ca noi ast\zi s\ fim aici. Consiliu Local a decis ca [i anul trecut aprobarea unui proiect de hot\r=re prin care veterani de r\zboi din ora[ care `nc\ sunt printre noi s\ fie declara]i cet\]eni de onoare. ~n acest an al]i [apte veterani vor primi o diplom\  `n semn de  recuno[tin]\ [i pre]uire din partea autorit\]ilor locale [i un plic cu o sum\  de bani”, a spus primarul ora[ului. (Cristina S.)

Vezi si

Recomandări ale polițiștilor suceveni pentru șoferii nevoiți să circule pe ceață, polei sau ninsoare 

Polițiștii suceveni atrag atenția cu privire la faptul că în această perioada a anului îşi …