Tuesday , April 23 2024

Din investitiile in proiectul ISPA se vad mai degraba gropile din strazi si nu modernizarile la retelele de apa si canalizare

.
N `n urma comandamentului ce a avut loc ieri la Prim\ria municipiului Suceava, pe proiectul ISPA, viceprimarul Viorel Seredenciuc a ]inut s\ eviden]ieze un aspect clar `n cursul discu]iilor purtate cu cei prezen]i, [i anume faptul c\, dup\ executarea lucr\rilor pe anumite str\zi, firmele nu mai revin pentru readucerea suprafe]elor la starea ini]ial\
Autorit\]ile locale semnaleaz\ din nou probleme `n ceea ce prive[te starea precar\ a carosabilului, dup\ ce firmele care se ocup\ cu modernizarea re]elelor de ap\, respectiv canalizare, execut\ c=te o lucrare pe str\zile din municipiul Suceava.
~n urma comandamentului ce a avut loc ieri la Prim\ria municipiului Suceava, pe proiectul ISPA, viceprimarul Viorel Seredenciuc a ]inut s\ eviden]ieze un aspect clar `n cursul discu]iilor purtate cu cei prezen]i, [i anume faptul c\, dup\ executarea lucr\rilor pe anumite por]iuni, firmele uit\ s\ mai revin\ pentru readucerea suprafe]elor la starea ini]ial\.
Cu toate c\ firmele subcontractate pentru realizarea lucr\rilor de reabilitare [i `nlocuire a conductelor de ap\ [i canalizare sus]in c\ `[i dau silin]a ca lucr\rile s\ avanseze [i s\ fie bune din punct de vedere calitativ, `n permanen]\ reprezentan]ii celor dou\ firme uit\ un important detaliu – pe l=ng\ o lucrare bun\, mai trebuie s\ prezinte [i un „ambalaj” bun, ca oamenii s\ fie mul]umi]i. Astfel c\ sucevenii nu trebuie neap\rat s\ simt\ la propriu c\ pe anumite suprafe]e din municipiul Suceava au fost f\cute astfel de lucr\ri de modernizare a re]elelor de ap\ [i canalizare.
Locuitorii municipiului Suceava nu trebuie s\ `[i rup\ picioarele pe trotuare [i ma[inile cu care circul\ pe str\zi ca s\ `[i poat\ da seama c\ aproape de locuin]ele lor sau `n zonele des frecventate s-au investit sume uria[e de bani pentru lucr\rile din p\m=nt, iar la suprafa]\ domne[te dezordinea. De[i autorit\]ile locale pun un accent deosebit pe acest aspect, se pare c\ niciuna din firmele subcontractate pe proiectul ISPA nu ]ine cont de aceste sesiz\ri, astfel municipiul Suceava fiind ciuruit de gropi [i [an]uri.
Spre exemplu, lucr\rile care au fost realizate pe strada M\r\[e[ti de o firm\ subcontractat\ de firma TMUCB, pe l=nga faptul c\ a executat lucr\rile la timp, spre uimirea autorit\]ilor locale, a l\sat `n urm\ zona aproape intact\. ~n schimb, dup\ realizarea unor travers\ri de conducte de acum dou\ nop]i pe strada Ana Ip\tescu, lucr\rile au fost l\sate `n starea `n care au fost finalizate, deoarece angaja]ii firmei TMUCB „nu au asfalt pentru a turna ca s\ aduc\ carosabilul la faza ini]ial\”, potrivit reprezentantului firmei TMUCB, prelungind astfel termenul etapei finale cu `nc\ o s\pt\m=n\.
~n ajutorul firmei TMUCB, pentru ca lucr\rile s\ fie finalizate pe strada respectiv\, viceprimarul Seredenciuc a trebuit s\ vin\ `n ajutor, afirm=nd c\ „o s\ v\ facem noi rost de niste asfalt, s\ asfalta]i s\pt\m=na aceasta, c\ dac\ pune]i pietri[ [i mai vine [i o ploaie [i `l spal\, nu a]i f\cut nimic”.
Pe l=ng\ aceasta, alte suprafe]e `ntr-o situa]ie asem\n\toare se mai afl\ [i pe strada P\cii din cartierul Burdujeni, trotuarul de pe Calea Burdujeni, strada Ostra, strada M\gurii, strada Eroilor, intersec]ia Calea Unirii cu Calea Burdujeni etc. (Iulia GU{|)

Vezi si

Angelica Fădor: ”Festivalul Național al Ouălor Încondeiate de la Ciocănești – un eveniment de înaltă ținută”

Deputatul PNL de Suceava Angelica Fădor a fost prezent, duminică, la Festivalul Național al Ouălor …