Tuesday , December 6 2022

Dezinteres pentru preluarea unor cai ferate din judetul Suceava

Nimeni nu a fost interesat de patru sec]ii de c\i ferate scoase la licita]ie de CFR Ia[i, din care trei din jude]ul Suceava
Regionala CFR Ia[i a scos, la licita]ie, spre `nchiriere patru sec]ii de c\i ferate neinteroperabile, `ns\ licita]ia nu a avut rezultatul scontat. S\pt\m=na trecut\ a avut loc licita]ia, `ns\ nici m\car una din cele patru sec]ii nu a fost adjudecat\ la licita]ie, motiv pentru care Bursa Rom=n\ de M\rfuri va organiza o alt\ licita]ie ca s\ g\seasc\ un `ntreprinz\tor dornic s\ `nchirieze tronsoanele respective. Sec]iile de c\i ferate scoase la licita]ie de CFR Ia[i au fost Crasna – Hu[i, Dorne[ti – Gura Putnei – Putna, Dorni[oara – Floreni, Gura Humorului – D\rm\ne[ti.
Conducerea CFR Ia[i a fost nevoit\ s\ ia astfel de m\suri pentru a reduce din cheltuieli. Potrivit clauzelor prev\zute `n contract, acele companii care vor c=[tiga licita]iile vor fi obligate s\ preia personalul CFR existent sau care `[i desf\[oar\ activitatea pe sec]ia sau grupul de sec]ii aferent necesar pentru asigurarea pachetului minim social existent la momentul `nchirierii.
Pe de alt\ parte, CFR a anun]at disponibiliz\ri de[i a renun]at s\ mai opereze pe traseele Vatra Dornei – Dorni[oara [i Dorne[ti – R\d\u]i – Putna. Asta `n condi]iile `n care, `nchiderea acestor sectoare s-a decis dup\ ce tot CFR a renun]at la alte linii secundare lovite de inunda]ii, cum ar fi cea care leag\ Vama de Moldovi]a sau Gura Putnei de Nisipitu. De asemenea, cu o lun\ `n urm\, se anun]ase c\ din Suceava vor mai circula trenuri doar p=n\ la Dorne[ti, niciun alt tren personal nemaicircul=nd p=n\ la R\d\u]i sau dincolo p=n\ la Putna, de[i aceast\ cale ferat\ nu a fost distrus\ de inunda]ii.
Reamintim c\ un num\r de 84 de angaja]i ai CFR din jude]ul Suceava vor fi da]i afar\ `ncep=nd cu data de 24 aprilie, Regionala CFR `n[tiin]=nd deja `n acest sens Agen]ia Jude]ean\ pentru Ocuparea For]ei de Munc\ Suceava. Tot ieri, prin Bursa Rom=n\ de M\rfuri, a fost scos la licita]ie un terminal transcontainere de la R\d\u]i, al\turi de alte 19 active ale Societ\]ii Feroviare de Turism. (D.P.)

Vezi si

AirConnect iar spune că va zbura vara viitoare de la Suceava la Constanța

AirConnect va zbura vara viitoare de la Constanța la Suceava, Timișoara, Oradea și Cluj-Napoca, a …