Tuesday , April 23 2024

Dezbinarea dascalilor

N angaja]ilor [colilor din jude] care nu au cerut `n instan]\ confirmarea veniturilor stabilite anterior prin lege le-au fost `nc\rcate cardurile n cei care au invocat respectarea hot\r=rilor judec\tore[ti mai au de a[teptat, p=n\ c=nd se vor pune de acord [efii de la Trezorerie cu cei de la ISJ [i cu sindicatele n liderul sindical Gheorghe {orodoc – cei care nu au protestat, au `ncasat salarii mai mici cu 25%, cei care au protestat, nu au primit nimic n  [eful ISJ ]ine partea profesorilor, convins c\ neaplicarea unor hot\r=ri judec\tore[ti poate avea consecin]e penale n Trezorierul [ef al Sucevei, Mihai Terte[, sus]ine c\ Trezoreria respect\ legea n profesorii de la  cele mai importante licee din Suceava nu [i-au primit salariile

Angaja]ii din sistemul de `nv\]\m=nt sucevean sunt acum, la sf=r[it de s\pt\m=n\,  `mp\r]i]i `n dou\ categorii – cei care au primit salariile pentru luna ianuarie [i cei care nu le-au primit. Paradoxal, aceast\ segregare vine dup\ ce mai multe mii de cadre didactice au c=[tigat `n instan]\, folosindu-se de actele normative `n vigoare,  drepturi pe care al]i membri ai breslei nu le-au cerut la timpul cuvenit.
P=n\ alalt\ieri, inspectorul general al I{J Suceava, Petru Carcalete a semnat documentele cerute de Trezorerie pentru a se face plata salariilor profesorilor. C=nd i-au fost puse `n vedere hot\r=rile judec\tore[ti definitive [i irevocabile `n baza c\rora statul rom=n trebuia s\ pl\teasc\ salariile majorate, cel pu]in pentru membrii sidicatului “Bucovina” R\d\u]i,  care [i-au ob]inut aceste drepturi `n instan]a de judecat\,  inspectorul general a `n]eles c\ problema nu este nici la cadrele didactice, nici la Inspectoratul {colar, ci la Ministerul Finan]elor [i implicit la trezoreriile din teritoriu care func]ioneaz\ dup\ o not\ intern\ care este contestat\ de dasc\li.
Pe de alt\ parte, Mihai Terte[, directorul Trezoreriei Suceava declar\ c\ finan]i[tii din  subordinea sa au ac]ionat ca la carte, respect=nd `ntru totul dispozi]iile legale [i nu se tem deloc de eventuale consecin]e penale ale demersurilor pe care le-au `ntreprins.
P=n\ ieri, 68% dintre angaja]ii unit\]ilor de `nv\]\m=nt din jude] [i-au primit salariile, mai mici dec=t cele sperate, dar utile `n condi]iile `n care dasc\lii [i personalul auxiliar din unit\]ile [colare erau presa]i de datoriile curente. Ceilal]i 32%, considera]i “reac]ionari”, membri `n cea mai mare parte a Sindicatului “Bucovina” R\d\u]i al cadrelor didactice, au r\mas cu buzele umflate. Pentru c\ actele cerute de trezorerie nu au mai fost semnate de conducerea I{J, dup\ ce inspectorului general Petru Carcalete i s-a atras aten]ia c\ ar putea s\ `[i pun\ semn\tura pe un document ce l-ar putea t=r= `ntr-un proces penal.
N Liderul sindical Gheorghe {orodoc – cei care nu au protestat, au `ncasat salarii mai mici cu 25%, cei care au protestat, nu au primit nimic
Joi [i vineri, angaja]ii [colilor din jude] trebuiau s\ `[i primeasc\ salariile. Acest lucru nu s-a produs dec=t pentru o parte dintre ace[tia.
Liderul de sindicat Gheorghe {orodoc, pre[edintele Sindicatului “Bucovina” R\d\u]i, a explicat ieri c\ la unit\]ile [colare unde cadrele didactice [i personalul auxiliar au ob]inut hot=r=ri judec\tore[ti irevocabile prin care s-au ob]inut drepturi salariale conform prevederilor legale anterioare, nu s-au pl\tit salariile fiindc\ recomandarea a fost ca Ministerul Finan]elor, prin Trezorerii, s\ respecte legea.
“Cei care nu au protestat au `ncasat drepturile salariale mai mici, diminuate cu 25% fa]\ de cele c=[tigate `n instan]\. Cei care au dovedit prin hot\r=ri judec\tore[ti c\ trebuie s\ primeasc\ un salariu mai mare cu 3-4% fa]\ de cel pe care l-au primit `n iunie 2010, nu au putut s\ `[i ridice `nc\ salariile din trezorerie”, a declarat Gheorghe {orodoc.
Liderul sindical a ar\tat c\ `n trei zile la Parchetul de pe l=ng\ Judec\toria R\d\u]i, au fost depuse circa 500 de pl=ngeri penale `mpotriva unor secretari de stat din Ministerul Educa]iei precum [i `mpotriva [efilor de trezorerii locale de la  R\d\u]i, Siret [i Suceava. Gheorghe {orodoc a precizat c\ nu ia decizii de unul singur, fiind `n contact permanent cu liderii de sindicat din unit\]ile [colare unde Sindicatul Bucovina are membri iar `ncep=nd de luni, la parchetele sucevene vor fi depuse alte sute de pl=ngeri penale din partea dasc\lilor nemul]umi]i. “Vreau ca, dac\ voi putea rezolva aceast\ problem\, s\ o rezolv pentru dasc\lii [i personalul auxiliar din [colile din toat\ ]ara. O chestiune esen]ial\ este aceasta – sunt hot\r=ri judec\tore[ti irevocabile care nu pot fi un mijloc de negociere sau de tranzac]ie. Hot\r=rile acestea sunt de partea majorit\]ii celor pe care `i reprezint [i nu este cazul s\ ne t\iem craca de sub picioare”, a punctat  Gheorghe {orodoc.
N {eful ISJ ]ine partea profesorilor, convins c\ neaplicarea unor hot\r=ri judec\tore[ti poate avea consecin]e penale
Inspectorul general al I{J Suceava, Petru Carcalete, a ar\tat c\ `n conformitate cu HG 1395/2011, oblga]ia inspectoratelor jude]ene este aceea de a viza statele de personal ale unit\]ilor de `nv\]\m=nt. “Cei de la Trezorerie cer vizarea unor state de func]ii sau de plat\, ceea ce este ilegal. ~ntr-o not\ intern\ a lor, semnat\ de Gheorghe Gherghina, secretar de stat `n Ministerul Finan]elor, se stipuleaz\ exact c\ I{J vizeaz\ doar statele de personal. Conform unei note a Ministerului Educa]iei, Cercet\rii, Turismului [i Sportului, se cere ilegal vizarea statelor de personal [i de plat\ de c\tre Inspectoratul {colar. Aceast\ inadverten]\ a fost sesizat\ de c\tre organiza]iile sindicale [i m-au avertizat c\ `mi vor face pl=ngeri penale dac\ nu respect legisla]ia `n vigoare. Prin urmare, `ncep=nd cu ieri (alalt\ieri n.r.), diminea]\, nu am mai vizat statele de plat\ sau de func]ii ci doar state de personal. Acesta este motivul pentru care unele cadre didactice [i-au putut lua salariile iar altele nu. Trezoreria nu respect\ legisla]ia `n vigoare [i cer documente `n plus care nu sunt prev\zute `n lege”, a concluzionat [eful Inspectoratului {colar Jude]ean, Petru Carcalete.
N Trezorierul [ef al Sucevei, Mihai Terte[, sus]ine c\ Trezoreria respect\ legea
Mihai Terte[, directorul Trezoreriei Suceava consider\ c\ structura de administra]ie fiscal\ pe care o coordoneaz\ aplic\ `ntru totul prevederile legale. “ Conform HG 1395/2011, plata drepturilor salariale ale personalului din unit\]ile de `nv\]\m=nt pentru luna inanuarie a acestui an se face pe baza statului de personal, avizat de Inspectoratul {colar Jude]ean. ~n sensul prevederilor acestui act normativ, unitatea [colar\ care solicit\ plata drepturilor salariale are obliga]ia de a `ntocmi [i semna statul de personal pe care s\ `l  prezinte pentru avizare la Inspectoratul {colar [i s\-l `nainteze al\turat ordinului de plat\ la trezoreria la care unitatea [colar\ este arondat\. ~n acest fel au procedat majoritatea unit\]ilor de `nv\]\m=nt care [i-au ridicat drepturile salariale. Un num\r de 69 de unit\]i de `nv\]\m=nt, care reprezint\ 32% din num\rul total, au prezentat, `n loc de statul de personal, state de func]ii `ntocmite de ei [i care au fost avizate de Inspectoratul {colar, un stat de  personal `ntocmit de [eful serviciului personal – salarizare al inspectoratului care au fost aprobate de inspectorul general al I{J, care cuprinde num\rul de posturi aprobate pe structur\ de personal  – didactic, nedidactic, auxiliar, f\r\ niciun element de salarizare. Pe baza acestui document, f\r\ posibilitatea de control a sumei `nscrise `n statul de plat\ trasnformat, nu am putut opera pl\]ile”, a declarat directorul Trezoreriei Suceava, Mihai Terte[. El a mai precizat c\ nu cunoa[te cuantumul sumelor suplimentare pe care cadrele didactice care au c=[tigat `n instan]\ o serie de drepturi le solicit\ [i, spune el, “nu este de competen]a noastr\ s\ analiz\m acest lucru. Noi suntem ,de fapt, prestatori de servicii [i facem presta]ii `n baza legii”, a declarat Mihai Terte[.
N Profesorii de la cele mai importante licee din Suceava nu [i-au primit salariile
Dincolo de explica]iile legalo – birocratice oferite de  Trezorerie, I{J sau sindicate, cel pu]in 4500 de cadre didactice, din cele 11.000 care lucreaz\ acum `n sistemul de `nv\]\m=nt din jude], nu [i-au primit  s\pt\m=na aceasta salariile cuvenite. Printre unit\]ile de `nv\]\m=nt `n care dasc\lii care au cerut s\ se respecte hot\r=rile judec\tore[ti pronun]ate anul trecut `n favoarea lor [i la care nu s-au pl\tit salariile, se num\r\ cele mai importante licee din Suceava – colegiile na]ionale {tefan cel Mare, Petru Rare[, Mihai Eminescu, Ciprian Porumbescu, Liceul cu Program Sportiv, dar [i alte [coli generale, `n vreme ce angaja]ii de la alte unit\]i de `nv\]\m=nt din localit\]ile limitrofe Sucevei dar [i din zona F\lticeni, au primit deja salariul, diminuat, este drept, pe card. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană organizează  o delegație de companii internaționale interesate să descopere potențialul de afaceri al orașului Siret și al Bucovinei

Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România)  organizează în perioada 22-24 mai o delegație …

No comments

  1. Maneaua financiara

    Bai Tartacuta, asta de la Trezorerie ! Crezi ca daca te-au pus PDLeii acolo, stai mult ? Nici o grija, ca au ei grija sa te si mazileasca urgent ! Asa procedeaza ei, conform directivelor lui Base ! Ca doar si el, la fel procedeaza (vezi cazul Petre Roman, alungat din PD -desi era fondatorul partidului – de un uneltitor de prima mana, Basescu) ! Asa ca, Tartacuta, RESPECTA LEGILE TARII, nu IDIOTENIILE alea SCURSE din TARTACUTELE lui Gherghina (Gheorghe e nume de…) si Funeriu (Ministru cu 11 clase !), sau BOC ! Astia N-AU STIUT NICIODATA SA RESPECTE VREO LEGE, INTOCMAI ca CEI MAI COMUNISTI DINTRE COMUNISTI ! Nici Hitleristii nu comentau in fata LEGILOR celui de-al III-lea REICH ! Pana si Hitler ar muri de invidie sa vada al IV-lea Reich – dupa cum este botezata … Romania, in Occident ! Tartacuta, iti risti Bostanul si, mai bine da drumul la bani, ca esti mai pueril decat aia de grupa mica de la gradinita !!!!

  2. chiar,despre ce d-na inspector,e vorba???????

  3. despre ce inspectoare e vorba? ca suntem curiosi

  4. Din declaratiile lor de avere de pe site ul ISJ, se pare ca inspectorii au salarii imense. Venitul lunar al sefei de la salarizare depaseste 4500 lei lunar.Petru Carcalete , generalul, e fruntas. Cu ce sunt ei mai buni decat ceilalti profesorii? Nici conduita morala nu prea au . Multi dintre ei sunt divortati, chiar la a doua casatorie. Umbla vorba prin targ ca una dintre inspectoare ar fi divortata ( asta n-ar fi nimic ) dar recasatorita cu un fost elev de care se “amorezase” inca din timpul cand ii era profesoara. Ce sa invete copii nostrii de la ei?

  5. Oare cei de la ISJ si-au luat salariile? Dupa cum arata declaratiile lor de avere, se pare ca la salariul lor nu prea s-a taiat nimic, din contra, s-a adaugat ceva. Pe ei nu ii verifica nimeni?