Saturday , December 3 2022

Dezastru la titularizare: Trei sferturi dintre candidati nu au obtinut note de promovare

192 de candida]i au ob]inut calificative sub 4,99. Al]i 221 de pretenden]i la o carier\ didactic\ au fost nota]i cu note `ntre 5 [i 6,99, prea mici `ns\ pentru a ocupa un post vacant titularizabil. Nici un candidat sucevean nu a fost notat cu calificativul maxim. Nota cea mai mare a fost de 9,72, not\ ob]inut\ de dou\ candidate
Dac\ rezultatele examenul de bacalaureat din prima sesiune a acestui an au reprezentat un fiasco de propor]ii `n mai toate jude]ele ]\rii, nici rezultatele ob]inute la examenul de titularizare nu au fost prea departe de o astfel de urmare. At=t bacalaurea]ii primei sesiuni a acestei veri, c=t [i cei care [i-ar fi dorit s\ `mbr\]i[ese o carier\ didactic\ `ncep=nd din anul [colar urm\tor au `nt=mpinat mari probleme `n a rezolva cerin]ele subiectelor extrase, cerin]e pe care le-au catalogat ca av=nd un grad mult prea ridicat de dificultate.
75% dintre candida]ii suceveni nu au reu[it s\ ob]in\ nota minim\ pentru ocuparea unui post vacant titularizabil, respectiv nota 7. 192 de examina]i au fost nota]i cu note sub 4,99 iar al]i 221 au ob]inut calificative din intervalul 5- 6,99. Aproape un sfert dintre candida]ii suceveni (24, 67%) au reu[it s\ ob]in\ note peste 7 (nota minim\ pentru a ocupa un loc vacant titularizabil) [i vor ocupa pentru viitorii patru ani fotoliul de profesor, `n m\sura `n care pentru disciplinele pentru care au optat exist\ posturi libere. Doi candida]i, care au optat pentru un post titularizabil de educator [i profesor de Istorie au ob]inut cele mai mare note de la nivelul jude]ului, respective 9,72.
36 de note sub 4,99 la Limba Englez\
18 dintre candida]ii care au sus]inut `n ziua de 13 iulie examenul `n vederea ob]inerii unui post de educator au ob]inut calificative sub 5, mai precis calificative cuprinse `n intervalul 2,5- 4,3. 80 de candida]i s-au `nscris pentru a prinde unul din cele zece posturi puse la b\taie pentru cadru didactic `n `nv\]\m=ntul pre[colar. Situa]ie asem\n\toare [i pentru cei care [i-ar fi dorit ca `n urm\torii patru ani s\ fie `ncadra]i ca `nv\]\tori, din totalul lor, 21 fiind nota]i cu note `ntre 1,8 [i 4,65.
La examenul de Limb\ Englez\, disciplin\ la care concuren]a a fost una acerb\, fiind `nscri[i un num\r de 70 de candida]i pentru trei locuri, 36 dintre ei au ob]inut note sub 5. Cea mai mic\ not\ la Limba Englez\ a fost de 1,3, not\ ob]inut\ de doi examina]i.
La disciplina Informatic\ nota cea mai mare a fost de 6,25. Trei candida]i au mai ob]inut note de la 5 la 5,6 iar al]i doi au fost nota]i cu note sub 5.
Note sub 5 s-au ob]inut la toate disciplinele: Francez\- 10 note sub 5, Rom=n\- 13, Matematic\- 2, Mecanic\- 3, Psihopedagogie Special\- 9, Geografie- 5, Istorie- 3, Muzic\- 2, Fizic\- 4.
La disciplina Religie, 10 candida]i nu au ob]inut nici m\car nota 5, iar un absolvent de Teologie ortodox\ didactic\ din Gura Humorului nu a reu[it s\ fie punctat nici m\car cu o sutime `n plus fa]\ de punctul din oficiu, nota sa `nainte de depunerea contesta]iilor fiind 1. Al]i doi candida]i din Cacica, respectiv Vatra Dornei, care au sus]inut teza la Educa]ie Fizic\ [i Sport au fost nota]i cu 1. La Limba [i literatura rom=n\, disciplin\ pentru care nu a fost disponibil niciun post titularizabil, nota cea mai mare a fost de 9,05 ob]inut\ de o candidat\ din P\ltinoasa.
32 de candida]i suceveni înscri[i la concursul de titularizare au sus]inut prob\ practic\, unul din ace[tia pic=nd examenul la disciplina Arte Vizuale. Probe practice s-au sus]inut [i `n cazul disciplinelor Informatic\, Sport (canotaj, atletism, judo, dans sportiv) [i Tehnic (mecanic\, prelucrarea lemnului, construc]ii, alimenta]ie public\).
Cele 74 de posturi titularizabile din jude]ul nostru sunt vacante `ndeosebi in cadrul grupurilor [colare [i [colilor generale din mediul rural, institu]iile de `nv\t\m=nt unde vor profesa pentru urm\torii patru ani candida]ii care au ob]inut minim nota 7 sunt din Solca, Vicovu de Sus, Horodnic de Sus, Arbore, Brodina, Boroaia, Vadu Moldovei, Oniceni, Satu Mare, Todire[ti, Crucea, Fr\t\u]ii Noi, Gura Humorului, Poiana Stampei, Zamostea, Panaci, Ulma, Cajvana, etc.
La Suceava, din cei care au sus]inut examenul `n 13 iulie, un candidat a fost eliminat pentru fraud\ iar al]i 73 au p\r\sit sala de examen dup\ doar o or\.
Rezultatele s-au afi[at dup\ orele 18:00
647 de candida]i r\ma[i în concurs la proba scris\ de la titularizare au a[teptat ore bune rezultatele examenului, acestea urmând s\ fie afi[ate la unit\]ile în care s-a desf\[urat testarea. De[i pretenden]i la o carier\ `n `nv\]\m=nt au sosit la sediul celor dou\ centre din Burdujeni, {coala Genral\ „Miron Costin” [i Colegiul Indistrial „AL. I. Cuza” `nc\ de la orele amiezii, rezultatele s-au afi[at t\rziu, mult dup\ orele 18:00.
70% dintre examina]ii din ]ar\ nu au ob]uinut nota minim\ impus\, respectiv 7
Rezultate dezastruase s-au `nregistrat la nivelul `ntregii ]\ri, unde din cei peste 38.000 de candida]i la examenul de titularizare 2011, 32% au ob]inut note sub 5, ceea ce `nseamn\ c\ 70% dintre candida]ii la un post de titular în înv\]\mânt au picat examenul. Au fost ob]inute 26 de note maxime, dar [i 52 de note de 1.
Din 2012 fiecare [coal\ va angaja cadre didactice pe baz\ de concurs [i interviuri
Candida]ii care vor fi nemul]umi]i de rezultatul ob]inut la proba scris\ pot depune contesta]ii, care vor fi transmise comisiei de rezolvare în 18-19 iulie. Rezultatele finale la concursul de titularizare vor fi afi[ate în 21 iulie.
Repartizarea candida]ilor admi[i la concursul din 13 iulie se va face `n cadrul unei [edin]e publice, la nivel de centru de concurs, `n intervalul 22-25 iulie. La data de 29 iulie se vor repartiza candida]ii care au ob]inut cel pu]in nota 7,00 în alte centre de concurs sau alte jude]e, pe posturi vacante titularizabile r\mase neocupate dup\ prima etap\ de repartizare.
Potrivit datelor centralizate la Ministerul Educa]iei, `n ]ar\, la proba scris\ a concursului de titularizare au fost înscri[i 38.101 candida]i, iar pentru sus]inerea examenului s-au prezentat 29.291 de persoane. 55 de examina]i au fost elimina]i pentru fraud\.
2011 este ultimul an `n care ocuparea posturilor didactice, catedrelor vacante sau rezervate din unit\]ile de înv\]\mânt preuniversitar de stat se face pe baz\ de concurs cu probe scrise, cu subiecte elaborate de Ministerul Educa]iei, Cercet\rii, Tineretului [i Sportului, în conformitate cu programele specifice pentru postului didactic pentru care opteaz\ fiecare candidat. ~ncep=nd cu anul 2012, fiecare [coal\ care va avea posturi vacante va angaja cadre didactice pe baz\ de concursurs de CV-uri, dosare [i interviuri. Profesorii vor semna un contract pe o perioad\ limitat\ pân\ la ob]inerea definitivatului. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Peste 23,6 milioane de lei au încasat sucevenii care au cazat refugiați ucraineni

De la începutul războiului în Ucraina, România a cheltuit 75 de milioane de euro pentru …

No comments

  1. Nume(obligatoriu)

    In primul rand acest procent se intalneste an de an, nu e nici o noutate, in al doilea rand subiectele date pentru examenul de titularizare sunt extrem de grele si de ample, mai dificile decat orice examen de licenta, masterat sau doctorat, in al treilea rand, nici nu merita sa te mai zbati pentru munca multa, pretentii exagerate, rasplata inexistenta, in al patrulea rand, nu stiu de ce numai profesorii sunt urmariti indeaproape, la fiecare pas, si invinovatiti de orice se intampla in tara asta: elevii copiaza la Bac: profii sunt de vina; elevii servesc etnobotanice in loc de ore, evident, profii sunt de vina ! Nu reusesc sa ia peste 7 la titularizare, sigur, PROFII AU PICAT EXAMENUL ! Desteptilor, (care n-ati dat in viata voastra un examen adevarat): a lua nota sub 7 NU INSEAMNA ca ai picat examenul ! Oare in celelalte domenii – jurnalistica, medicina, justitie, armata, politie, administratie, finante, etx sunt TOTI NISTE GENII ??? Ca de ei NU SE AUDE NICIODATA NIMIC ! Ia mai lasati profesorii in pace, ca nu au alta vina decat ca AU TRECUT CLASA toate leprele ce au ajuns acum sa-i critice !!!!