Saturday , March 2 2024

Desi nevoile sunt de milioane de euro, Primaria Suceava isi permite doar reparatii minore la scolile din municipiu

Primarul Ion Lungu
N aceasta a alocat 30 de miliarde de lei vechi pentru repara]iile necesare [colilor din municipiu n luni vor `ncepe dezinsec]iile [i deratiz\rile `n unit\]ile de `nv\]\m=nt din municipiul Suceava [i vor dura dou\ s\pt\m=ni, pentru acestea fiind alocat\ suma de un miliard de lei vechi n potrivit primarului Ion Lungu, cl\direa Colegiului de Art\ din municipiu, cea mai veche cl\dire de unitate [colar\, trebuie consolidat\, iar costurile se ridic\ la mai multe milioane de euro n “F\r\ sprijin guvernamental, nu putem face fa]\. E vorba de milioane de euro”, a spus Ion Lungu
{colile sucevene au intrat `n febra preg\tirilor pentru `nceperea noului an [colar `n condi]ii c=t mai bune, dac\ nu optime. ~n acest sens, consiliile locale sunt nevoite s\ contribuie financiar la igienizarea spa]iilor de `nv\]\m=nt, astfel c\ Prim\ria Suceava a alocat 30 de miliarde de lei vechi celor 28 de unit\]i de `nv\]\m=nt de pe raza municipiului.
Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat, miercuri, c\ f\r\ un sprijin financiar guvernamental municipalitatea nu poate finan]a lucr\rile ce trebuie f\cute la unit\]ile [colare din municipiu, care se ridic\ la câteva milioane de euro. El a precizat c\ unit\]ile [colare din municipiu au nevoie de fonduri importante pentru finalizarea unor lucr\ri aflate în diferite stadii de execu]ie, dar [i pentru consolidare. Potrivit lui Lungu, cl\direa Colegiului de Art\ din municipiu, cea mai veche cl\dire de unitate [colar\, trebuie consolidat\, iar costurile se ridic\ la mai multe milioane de euro.
“F\r\ sprijin guvernamental, nu putem face fa]\. E vorba de milioane de euro”, a spus Ion Lungu.
Colegiul de Art\ “Ciprian Porumbescu” Suceava se confrunt\ cu probleme mari de mai mul]i ani, corpul B al unit\]ii afl=ndu-se `ntr-o stare precar\ [i necesit\ ample lucr\ri de reabilitare [i consolidare, [i nu numai. Starea actual\ a cl\dirii, `n care-[i desf\[oar\ activitatea circa 200 de cadre didactice [i 800 de elevi, este destul de delicat\. Dup\ cum a afirmat `n nenum\rate r=nduri directoarea Colegiului, Sabina Roman, geamurile sunt vechi [i afectate de condi]iile atmosferic; conductele de ap\ cald\ sunt fisurate [i `nregistreaz\ pierderi; `nstala]ia de ap\ [i scurgere este veche de c=nd a fost `nfiin]at\ [coala, iar `n s\lile de clas\ temperatura pe timp de iarn\ este de circa 17 grade C, deoarece atelierele nu sunt izolate termic. Nevoile de renovare [i reparare a cl\dirii reprezint\ doar o parte din necesit\]ile Colegiului de Art\. O mai mare problem\ este lipsa spa]iului de extindere, cauzat\ `n principal de zona `n care este amplasat\ unitatea [colar\, f\c=nd parte din patrimoniul local. Datorit\ faptului c\ aceast\ unitate este singura care recruteaz\ copii din jude] [i ]ar\ `n domeniul artei, este nevoie de spa]iu de cazare, ateliere, depozit [i cantin\.
Potrivit declara]iei primarului Sucevei, Ion Lungu, luni vor `ncepe dezinsec]iile [i deratiz\rile `n unit\]ile de `nv\]\m=nt din municipiu [i vor dura dou\ s\pt\m=ni, pentru acestea fiind alocat\ suma de un miliard de lei vechi. ~n ceea ce prive[te restul banilor, colegiile “Petru Mu[at” [i “Petru Rare[“ primesc bani de la Prim\rie pentru repararea [arpantelor, iar pentru gr\dini]ele “Gulliver” [i “}\nd\ric\” s-au alocat sumele necesare finaliz\rii lucr\rilor demarate cu ceva timp `n urm\. (Oana PAULIUC)

Vezi si

La Zvoriștea se va construi un pod nou, pe DN 29A, pe drumul spre Dorohoi

Peste Siret, la Zvoriștea un pod nou se va construi în locul celui existent actualmente …