Saturday , March 25 2023

Desi nevoile sunt de milioane de euro, Primaria Suceava isi permite doar reparatii minore la scolile din municipiu

Primarul Ion Lungu
N aceasta a alocat 30 de miliarde de lei vechi pentru repara]iile necesare [colilor din municipiu n luni vor `ncepe dezinsec]iile [i deratiz\rile `n unit\]ile de `nv\]\m=nt din municipiul Suceava [i vor dura dou\ s\pt\m=ni, pentru acestea fiind alocat\ suma de un miliard de lei vechi n potrivit primarului Ion Lungu, cl\direa Colegiului de Art\ din municipiu, cea mai veche cl\dire de unitate [colar\, trebuie consolidat\, iar costurile se ridic\ la mai multe milioane de euro n “F\r\ sprijin guvernamental, nu putem face fa]\. E vorba de milioane de euro”, a spus Ion Lungu
{colile sucevene au intrat `n febra preg\tirilor pentru `nceperea noului an [colar `n condi]ii c=t mai bune, dac\ nu optime. ~n acest sens, consiliile locale sunt nevoite s\ contribuie financiar la igienizarea spa]iilor de `nv\]\m=nt, astfel c\ Prim\ria Suceava a alocat 30 de miliarde de lei vechi celor 28 de unit\]i de `nv\]\m=nt de pe raza municipiului.
Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat, miercuri, c\ f\r\ un sprijin financiar guvernamental municipalitatea nu poate finan]a lucr\rile ce trebuie f\cute la unit\]ile [colare din municipiu, care se ridic\ la câteva milioane de euro. El a precizat c\ unit\]ile [colare din municipiu au nevoie de fonduri importante pentru finalizarea unor lucr\ri aflate în diferite stadii de execu]ie, dar [i pentru consolidare. Potrivit lui Lungu, cl\direa Colegiului de Art\ din municipiu, cea mai veche cl\dire de unitate [colar\, trebuie consolidat\, iar costurile se ridic\ la mai multe milioane de euro.
“F\r\ sprijin guvernamental, nu putem face fa]\. E vorba de milioane de euro”, a spus Ion Lungu.
Colegiul de Art\ “Ciprian Porumbescu” Suceava se confrunt\ cu probleme mari de mai mul]i ani, corpul B al unit\]ii afl=ndu-se `ntr-o stare precar\ [i necesit\ ample lucr\ri de reabilitare [i consolidare, [i nu numai. Starea actual\ a cl\dirii, `n care-[i desf\[oar\ activitatea circa 200 de cadre didactice [i 800 de elevi, este destul de delicat\. Dup\ cum a afirmat `n nenum\rate r=nduri directoarea Colegiului, Sabina Roman, geamurile sunt vechi [i afectate de condi]iile atmosferic; conductele de ap\ cald\ sunt fisurate [i `nregistreaz\ pierderi; `nstala]ia de ap\ [i scurgere este veche de c=nd a fost `nfiin]at\ [coala, iar `n s\lile de clas\ temperatura pe timp de iarn\ este de circa 17 grade C, deoarece atelierele nu sunt izolate termic. Nevoile de renovare [i reparare a cl\dirii reprezint\ doar o parte din necesit\]ile Colegiului de Art\. O mai mare problem\ este lipsa spa]iului de extindere, cauzat\ `n principal de zona `n care este amplasat\ unitatea [colar\, f\c=nd parte din patrimoniul local. Datorit\ faptului c\ aceast\ unitate este singura care recruteaz\ copii din jude] [i ]ar\ `n domeniul artei, este nevoie de spa]iu de cazare, ateliere, depozit [i cantin\.
Potrivit declara]iei primarului Sucevei, Ion Lungu, luni vor `ncepe dezinsec]iile [i deratiz\rile `n unit\]ile de `nv\]\m=nt din municipiu [i vor dura dou\ s\pt\m=ni, pentru acestea fiind alocat\ suma de un miliard de lei vechi. ~n ceea ce prive[te restul banilor, colegiile “Petru Mu[at” [i “Petru Rare[“ primesc bani de la Prim\rie pentru repararea [arpantelor, iar pentru gr\dini]ele “Gulliver” [i “}\nd\ric\” s-au alocat sumele necesare finaliz\rii lucr\rilor demarate cu ceva timp `n urm\. (Oana PAULIUC)

Vezi si

Bucovina Rădăuți s-a impus în derby-ul cu Foresta. Ambele echipe vor juca în play-off pentru promovarea în Liga a II-a

Bucovina Rădăuți a câștigat ultimul derby al sezonului regular al Ligii a III-a, după ce …