Monday , September 26 2022

Deputatul Ioan Balan acuza USL ca expune Romania unor pericole grave

„Perioada de instabilitate care a urmat c\derii Guvernului Ungureanu a afectat Rom=nia”, a declarat Ioan B\lan, secretarul general al organiza]iei jude]ene Suceava a PDL

Deputatul democrat liberal sucevean Ioan B\lan este de p\rere c\ PDL a reu[it s\ creeze climatul de stabilitate [i predictibilitate economic\ a[teptat de investitori [i a predat USL o Rom=nie la cheie, cu o perspectiv\ de cre[tere economic\ s\n\toas\, spre deosebire de USL care pericliteaz\ ]ara prin demersurile pe care le anun]\ [i care au avut ca efect o lips\ de predictibilitate. „Odat\ venit\ la putere, USL are datoria s\ lase deoparte interesele politicianiste care au m=nat-o p=n\ acum pentru a consolida ceea ce am dob=ndit. Sper\m c\ USL `n]elege c\ guvernarea presupune inclusiv asemenea calcule, [i s\ reac]ioneze `n consecin]\. `n caz contrar, USL expune Rom=nia unor pericole grave, o devalorizare abrupt\ a leului sau chiar [i numai fluctua]iile majore de curs put=nd afecta grav economia ]\rii”, a declarat Ioan B\lan.
Din pucntul s\u de vedere, Uniunea Social Liberal\ (USL) are datoria fa]\ de Rom=nia de a nu prelungi nejustificat perioada de instalare a noului guvern, pentru c\ orice zi de `nt=rziere poate atrage dup\ sine efecte negative pentru Rom=nia. Secretarul general al organiza]iei jude]ene a PDL a ar\tat c\ lipsa de predictibilitate politic\ din ultimele zile a avut deja un efect negativ asupra leului, al c\rui curs a sc\zut `n raport cu euro. „Perioada de instabilitate care a urmat c\derii Guvernului Ungureanu a afectat Rom=nia [i orice zi de `nt=rziere `i poate aduce retrogradarea ratingului de c\tre agen]iile de rating interna]ionale. ~n iulie 2011, Fitch Ratings a `mbun\t\]it ratingul Rom=niei pentru credite pe termen lung `n valut\, de la „BB^” la „BBB-”, iar calificativul pentru creditele pe termen lung `n lei a fost revizuit `n sens pozitiv, de la „BBB-” la „BBB”. Datoria USL este de a p\stra ratingul Rom=niei pierdut de guvernarea T\riceanu `n 2008 c=nd cheltuielile bugetare nejustificate [i frenezia cu care se aruncau bani publici pe fereastr\ au f\cut ca agen]iile de rating s\ `[i piard\ `ncrederea `n Rom=nia. Din aceast\ cauz\, Victor Ponta este obligat s\ anun]e `n cel mai scurt timp lista noului guvern [i s\-l prezinte pentru validare Parlamentului. Probabil c\ era mai bine dac\ `[i respecta cuv=ntul [i anun]a componen]a Cabinetului s\u la 30 de secunde dup\ adoptarea mo]iunii de cenzur\, a[a cum se angajase”, a declarat Ioan B\lan. Potrivit acestuia, fiecare zi de incertitudine este un argument pentru pie]ele financiare s\ `[i scad\ `ncrederea `n Rom=nia. (D.P.)

Vezi si

DSP a primit 31.100 de doze de vaccin antigripal

Medicii de familie din județ se pot prezenta la sediul Direcției de Sănătate Publică pentru …