Saturday , December 3 2022

Deputatul Balan s-a intalnit cu cetatenii din satele Fetesti si Calugareni

  “Voi fi al\turi de locuitorii acestei comune [i `n viitorul mandat de deputat, [i voi sus]ine proiectele pe care primarul Viorel Cucu le va promova. Dup\ cum se poate observa, `n Ad=ncata `nc\ se realizeaz\ investi]ii care au fost demarate [i finan]ate `n perioada mandatului lui Gheorghe Flutur de pre[edinte al Consiliului Jude]ean Suceava”, a spus, ieri, Ioan B\lan

Deputatul PDL Ioan B\lan, a continuat [i ieri [irul `nt=lnirilor electorale `n comuna Ad=ncata. Dup\ ce mar]i a fost `n satul Ad=ncata din comuna cu acela[i nume, miercuri a fost `n satele Fete[ti [i C\lug\reni. De men]ionat c\ el candideaz\ pentru un nou mandat `n colegiul 2 de deputat, unde a candidat [i `n 2008 [i a fost votat de majoritatea cet\]enilor. Colegiul respectiv este alc\tuit din cartierul Burdujeni, ora[ul Salcea, comunele Ad=ncata, Ipote[ti, Mitocu Dragomirnei [i P\tr\u]i.
Ioan B\lan a ]inut s\ precizeze c\ dup\ ce Viorel Cucu a c=[tigat func]ia de primar `n Ad=ncata, `n toate satele comunei se poate observa c\ „lucrurile s-au schimbat `n bine”. „Suntem `ntr-o comun\ care `mi este foarte drag\ [i care, `n momentul de fa]\, este condus\ un primar gospodar [i hot\r=t s\ fac\ lucruri bune pentru cet\]eni. Voi fi al\turi de locuitorii acestei comune [i `n viitorul mandat de deputat, [i voi sus]ine proiectele pe care primarul Viorel Cucu le va promova. {i dup\ cum se poate observa, `n Ad=ncata `nc\ se realizeaz\ investi]ii care au fost demarate [i finan]ate `n perioada mandatului lui Gheorghe Flutur de pre[edinte al Consiliului Jude]ean Suceava”, a spus Ioan B\lan.
Al\turi de primarul Viorel Cucu, deputatul Ioan B\lan a mers prin cele dou\ sate din comuna Ad=ncata [i a explicat aleg\torilor care este programul s\u electoral, ad\ug=nd c\ [i `n viitorul mandat de parlamentar va sus]ine proiectele pe care prim\ria le promoveaz\ pentru dezvoltarea comunei. El a ar\tat c\ `n satul Fete[ti, `n vara acestui an, s-a reu[it pietruirea unui drum pe o distan]\ de doi kilometri, iar `n prim\vara anului 2013 vor `ncepe lucr\rile de betonare a unui drum pe o lungime de 3,2 kilometri, finan]area de 23 de miliarde de lei vechi fiind asigurat\ printr-un proiect european. ~n satul C\lug\reni au fost realizate investi]ii `n reabilitarea sistemului de iluminat [i `n modernizarea unit\]ilor de `nv\]\m=nt.
Primarul din Ad=ncata, Viorel Cucu, a ]inut s\ precizeze c\ „`i sus]ine necondi]ionat” pe deputatul Ioan B\lan pentru ob]inerea unui nou mandat [i pe Gheorghe Flutur pentru func]ia de senator. „Cei doi au fost `ntotdeauna al\turi de locuitorii comunei, [i atunci c=nd nu am fost primar [i acum, c=nd locuitorii comunei mi-au acordat votul pentru a ocupa aceast\ func]ie”, a declarat Viorel Cucu. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Peste 23,6 milioane de lei au încasat sucevenii care au cazat refugiați ucraineni

De la începutul războiului în Ucraina, România a cheltuit 75 de milioane de euro pentru …