Wednesday , February 8 2023

Deficit grav de medici urgentisti `n judetul Suceava

Numai cinci medici cu specializarea `n medicina de urgen]\ lucreaz\ `n unit\]ile spitalice[ti ale jude]ului, pentru o popula]ie care dep\[e[te 700.000 de locuitori n deficitul grav de personal la acest capitol ]ine [i de natura muncii `n structurile de urgen]e, dar [i de faptul c\ spitalele nu dispun de suficien]i bani pentru a oferta posturi

Doar cinci medici care au specializarea `n medicina de urgen]\ lucreaz\ `n spitale din jude]ul Suceava, `n condi]iile `n care [apte unit\]i spitalice[ti din localit\]i importante au serviciu de urgen]\ propriu. Penuria de personal medical face ca multe cazuri de traume care ajung `n centre medicale sau dispensare, unde lucreaz\ medici cu alte specializ\ri, medici de familie sau medici generali[ti f\r\ experien]\ `n serviciile de urgen]\, s\ nu poat\ fi adresate p=n\ la sosirea ambulan]ei.
Direc]ia de S\n\tate Public\ Suceava a atras `n repetate r=nduri aten]ia asupra crizei de personal `n unit\]ile spitalice[ti sucevene [i mai ales asupra nevoii de medici urgenti[ti `n jude]. Cu toate acestea, condi]iile foarte grele `n care `[i desf\[oar\ activitatea acest gen de speciali[ti, care au nevoie de rezisten]\ [i de o anumit\ structur\ psihic\, face ca nu multe cadre medicale s\-[i doreasc\ s\ lucreze `n unit\]ile de primire urgen]e, mai ales `n condi]iile `n care [i banii sunt cu adev\rat pu]ini [i nu pe m\sura muncii. Pe l=ng\ pu]inii candida]i pentru aceste posturi, spitalele trebuie s\ se `ncadreze cu cheltuielile de personal `ntr-un procent de maximum 70% din buget, motiv pentru care, `n ciuda deficitului, nu sunt interesate, de fapt, s\ fac\ angaj\ri.
Spre exemplu, Unitatea de Primire Urgen]e a Spitalului Jude]ean Suceava, cel mai complex serviciu de urgen]\ din jude], func]ioneaz\ cu [ase medici mai pu]ini dec=t ar fi nevoie pentru ca fiecare gard\ s\ se desf\[oare, conform legii, cu patru medici pe tur\, astfel `nc=t media de 200 de prezent\ri pe zi s\ poat\ fi gestionat\ `n timpi mai scur]i. La Spitalul Municipal R\d\u]i ar mai fi nevoie de trei medici urgenti[ti [i de unul la Spitalul Muncipal Vatra Dornei. La Gura Humorului ar mai trebui angaja]i `nc\ doi medici urgenti[ti, la acela[i num\r ridic=ndu-se [i necesarul Serviciului Jude]ean de Ambulan]\. Aceste cifre indic\, la nivelul jude]ului, un necesar de 14 speciali[ti `n medicina de urgen]\, semnal=nd la acest capitol cel mai mare deficit de personal, urmat de sectorul de medicin\ intern\, unde ar mai fi nevoie de [apte medici.
Dintre cei care lucreaz\ deja `n structurile de urgen]\, nu to]i au specializarea `n medicin\ de urgen]\. Pe l=ng\ ace[tia, numai personalul angajat `n Serviciul Jude]ean de Ambulan]\ mai are instruire `n domeniul medicinei de urgen]\, instruire care const\ `n cursuri de specializare de c=te [ase luni. Faptul c\ medici care nu au preg\tirea necesar\ abordeaz\ `n spitale din jude] victime care constituie urgen]e poate face la un moment dat diferen]a dintre via]\ [i moarte, ]in=nd cont de particularit\]ile de abordare a pacien]ilor `n situa]ie de traum\. Este reprezentantiv cazul unui medic de interne sucevean pus `n fa]a unui pacient implicat `ntr-un eveniment rutier chiar `n fa]a dispensarului `n care lucra. Cu toate c\ victima ar fi trebuit s\ beneficieze din primele secunde de asisten]\ medical\, doctorul respectiv a sunat un medic urgentist din UPU Suceava pentru a `ntreba ce trebuie s\ fac\, neav=nd preg\tirea necesar\ de a aborda pacientul `n stare traumatic\, `nainte de a fi stabilizat. Purt\torul de cuv=nt al DSP Suceava, Adrian Popescu, a comentat c\ o astfel de situa]ie trebuie tratat\ `n acest mod, p=n\ la sosirea echipajului de pe ambulan]\. “Nimeni nu e doctor pe toat\ medicina, e imposibil s\ `nglobezi totul, de asta exist\ at=tea specializ\ri. ~n str\in\tate, de fapt, sectoarele sunt mult mai specifice dec=t la noi, iar serviciile prestate sunt la standarde calitative mult mai `nalte [i din cauza asta”, a precizat Popescu. (Andreea DIACONU)

Vezi si

Ion Lungu: Lucrăm contracronometru pentru a putea finaliza creșa mare din Burdujeni la începutul lunii septembrie

Din cauza diferenței mari de nivel, deocamdată se impune ridicarea unui zid de sprijin de …