Friday , September 30 2022

Deficit de personal la urgente, medicina interna si neonatologie `n Suceava


Acestea sunt specialit\]ile pentru care managerii spitalelor din jude]ul Suceava ar mai avea nevoie de angaja]i, dar care nu sunt la mare c\utare pentru reziden]i n pe de alt\ parte, chiar dac\ posturile sunt vacante `n statul de func]ii al unit\]ilor spitalice[ti, banii pu]ini limiteaz\ angaj\rile, motiv pentru care un medic t=n\r are [anse destul de reduse s\-[i g\seasc\ un loc de munc\ `n condi]iile actuale

Cele mai deficitare specialit\]i medicale `n ceea ce prive[te personalul la nivelul spitalelor din jude]ul Suceava sunt medicina de urgen]\, medicina intern\ [i neonatologia. Conform unei situa]ii a posturilor vacante centralizat\ de Direc]ia de S\n\tate Public\ Suceava, `n aceste domenii managerii de spitale duc lips\ de cei mai mul]i doctori, acestea fiind urmate de specialit\]i precum anestezie [i terapie intensiv\, boli infec]ioase, pediatrie [i epidemiologie. Acestea sunt [i specialit\]ile care au pierdut cadre medicale `n decursul anului 2011, cadre care au ales s\-[i practice meseria `n str\in\tate `n condi]ii mai bune. Un urgentist, un medic internist, un specialist `n boli infec]ioase, doi speciali[ti `n terapie intensiv\, doi `n pediatrie [i unul `n epidemiologie au p\r\sit spitalele sucevene, pe domenii pe care deficitul de personal era deja important.
Pentru examenul de reziden]iat care se va desf\[ura luna aceasta, spitalele au solicitat aprobarea a 13 posturi, cele mai multe `n urgen]\, ATI, neonatologie [i pediatrie. Dar nu acestea sunt [i op]iunile celor mai mul]i dintre reziden]ii care doresc s\ lucreze `n jude]. Curentul actual este `ndreptat c\tre specialit\]i chirurgicale, cardiologie sau ginecologie, specialit\]i care sunt mai profitabile [i mai c\utate. Specialit\]i solicitante, cum sunt medicina de urgen]\ sau neonatologia, au candida]i mai pu]ini, motiv pentru care [i anul acesta spitalele din R\d\u]i, C=mpulung Moldovenesc [i Vatra Dornei au r\mas descoperite.
Purt\torul de cuv=nt al Direc]iei de S\n\tate Public\ Suceava, Adrian Popescu, a declarat c\, pe de alt\ parte, legisla]ia actual\ nu permite angajarea `n condi]ii facile a medicilor sau a reziden]ilor. Posturile solicitate de spitalele din jude] trebuie s\ fie aprobate de Ministerul S\n\t\]ii, iar managerii nu pot face o angajare dec=t `n condi]iile `n care elibereaz\ alte [apte posturi. Mai mult dec=t at=t, spitalele trebuie s\ se `ncadreze cu bugetul repartizat prin Casa de Asigur\ri de S\n\tate Suceava `ntr-un procent de 70% `n ceea ce prive[te cheltuielile salariale, motiv pentru care mul]i manageri aleg s\ se descurce cu pu]inii medici existen]i. “La nivel na]ional, promoveaz\ reziden]iatul `n jur de 3.000 de medici anual, care reu[esc foarte greu s\-[i g\seasc\ de lucru `n spitale. Problema st\ mai pu]in `n faptul c\ pleac\ medicii `n str\in\tate [i nu exist\ speciali[ti care s\-i `nlocuiasc\, c=t `n faptul c\ nu exist\ resursele pentru a oferta posturi”, a mai spus Adrian Popescu. La aceast\ situa]ie se adaug\ condi]iile neatr\g\toare de lucru `n localit\]ile mici, cei mai mul]i dintre medici aleg=nd spitalele or\[ene[ti [i municipale din motive familiale mai mult dec=t profesionale. (A.D.)

Vezi si

Zeci de șoferi amendați, în urma unei razii a Poliției la Rădăuți

Având în vedere evoluţia situaţiei operative şi a indicatorilor dinamici pe linie de poliţie rutieră …