Wednesday , February 21 2024

De trei ori mai putini suceveni vor primi, anul acesta, ajutoare de incalzire

N primarul Ion Lungu a declarat c\ termenul final pentru depunerea documenta]iilor sau completarea celor deja depuse este data de 27 a lunii, dar a precizat c\ este posibil ca persoanele care nu se `ncadreaz\ `n acest termen s\ poat\ beneficia `ncep=nd de luna viitoare de ajutoarele la `nc\lzire, cu condi]ia ca documenta]ia depus\ s\ se `ncadreze `n prevederile legale

Num\rul sucevenilor care vor beneficia `n acest an de subven]ii la `nc\lzire va fi de aproximativ 6.000, cu dou\ treimi mai mic dec=t cel din anii anteriori, c=nd primeau astfel de ajutoare aproximativ 16.000 de persoane. Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat, miercuri, `ntr-o conferin]\ de pres\, c\ au fost `nregistrate, conform noilor norme, 6.909 cereri pentru ob]inerea de subven]ii la `nc\lzire, dar c\ din acestea un num\r de 900 de cereri au fost respinse `ntruc=t solicitan]ii nu `ndeplineau criteriile cerute. „Vor r\m=ne aproximativ 6.000 de cereri care vor fi acceptate”, a spus Ion Lungu. Pe de alt\ parte, primarul a spus c\ data final\ p=n\ la depunerea dosarelor sau a complet\rii documenta]iilor este 27 noiembrie. Referindu-se la acest aspect, primarul a spus c\ este posibil ca unele persoane ce nu se `ncadreaz\ `n acest termen s\ nu beneficieze de ajutoare la `nc\lzire aferente consumului de energie termic\ din luna aceadta, dar `n acela[i timp este posibil ca s\ poat\ primi subven]ii de luna viitoare, cu condi]ia ca p=n\ atunci s\ aib\ documenta]ia finalizat\ [i aprobat\.
El a ar\tat c\ num\rul beneficiarilor este cu aproape dou\ treimi mai mic fa]\ de anii trecu]i, c=nd au primit sprijin aproximativ 16.000 de suceveni, dup\ ce s-au introdus noi criterii pentru cei care pot primi astfel de ajutoare de stat. Ion Lungu a mai spus c\ acest ajutor de `nc\lzire constituia o baz\ destul de puternic\ pentru societatea de termoficare care se putea baza pe ace[ti bani. El [i-a exprimat `ncrederea c\ problema `nc\lzirii `n municipiu va fi rezolvat\ prin `nfiin]area unei noi firme de termoficare cu o central\ dimensionat\ corespunz\tor cerin]elor pie]ei, la licita]ia care se organizeaz\ joi pentru desemnarea acestei societ\]i.
Ajutorul de `nc\lzire se acord\ familiilor cu venituri sub 650 de lei pe membru de familie, dar acestea nu trebuie s\ de]in\ cl\diri [i alte spa]ii locative, s\ nu aib\ depozite bancare de peste 3.000 de lei, s\ nu de]in\ teren `n suprafa]\ mai mare de 1.000 de metri p\tra]i, autovehicule peste 1.600 de centimetri cubi. Beneficiarii de ajutor de `nc\lzire trebuie s\ completeze o declara]ie pe propria r\spundere c\ se `ncadreaz\ `n condi]iile impuse, iar municipalitatea va face verific\ri prin sondaj la trei la sut\ dintre cei care solicit\ ajutor, dar [i dac\ vor fi sesiz\ri pe numele unor beneficiari. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Bărbat de 50 de ani din Nisipitu, băgat după gratii pentru că a omorât o cățea Husky cu o țapină

Luni, 19 februarie, un bărbat de 50 de ani din Nisispitu, comuna Ulma, a fost …