Friday , October 7 2022

De teama insolventei, Soconi s-a `mpacat cu Hard&Soft

Amenin]area cu deschiderea procedurii insolven]ei i-a determinat pe administratorii firmei Soconi Group SRL s\ pl\teasc\ datoriile c\tre mica firm\ Hard &Soft Consulting SRL n plata pentru lucr\rile realizate la punctele de frontier\ Vic[ani [i Brodina s-a f\cut c\tre subantreprenor  zilele trecute, `n vreme ce Soconi `ncasase to]i banii, ca [i contractant direct al investi]iilor, `nc\ de la sf=r[itul anului trecut

Publicarea s\pt\m=na trecut\ a unui articol privind cererea de deschidere a procedurii insolven]ei formulate de SC Hard&Soft Consulting SRL Suceava `mpotriva SC Soconi Group SRL Suceava a st=rnit o reac]ie imediat\ a celor de la Soconi, doritori s\ `nvinov\]easc\ pe oricine, numai pentru a ie[i cu fa]a curat\. Obiectiv a scris c\, `n data de 4 august 2011, a fost depus\ la Tribunalul Suceava o cerere de deschidere a procedurii insolven]ei de c\tre SC Hard&Soft Consulting, reclam=nd un debit nepl\tit pentru lucr\ri efectuate la punctele de trecere a frontierei Vic[ani [i Brodina, realizate p=n\ la sf=r[itul anului trecut. Valoarea total\ a sumei nepl\tite era, conform cererii semnate de patronul Hard&Soft Conbsulting, Lucian Pohoa]\, de peste 51.000 de lei. Aceast\ societate a efectuat la cele dou\ obiective, contractate de c\tre SC Soconi Group SA cu Guvernul Rom=niei, lucr\ri de instala]ii reabilitare [i modernizare a pavilioanelor administrative, construc]ia de centrale termice, chiar [i amenajarea unui padoc de c=ini. Lucr\rile au fost finalizate, conform aceleia[i cereri de deschidere a procedurii insolven]ei, p=n\ la sf=r[itul anului trecut, au fost predate beneficiarului – Poli]ia de Frontier\, s-a semnat un proces verbal de predare primire `mpreun\ cu reprezentan]ii acestei institu]ii, devizele au fost `nsu[ite prin semn\tur\ [i [tampil\ de c\tre Soconi Group, s-au emis facturi pentru lucr\rile efectuate `n subantrepriz\ de c\tre Hard&Soft. P=n\ `n luna august a acestui an, Soconi a pl\tit doar o mic\ parte din suma datorat\, motiv=nd, conform aceleia[i cereri c\ nu au lichidit\]i b\ne[ti,  pentru a achita debitul restant.
Urmare public\rii articolului ce cuprinde aceste afirma]ii  asumate de Lucian Pohoa]\, Soconi Group prin patronul Nelu Opincaru a transmis un punct de vedere extrem de elaborat, care con]ine formul\ri avoc\]e[ti de genul – dac\ nu s-a scris, sigur s-a g=ndit (“c\ face afaceri cu banii statului ([i nu se spune, dar se `n]elege  `n context c\ ar fi vorba de afaceri necinstite, `n afara cadrului legal)”. La aceste lucruri s-o fi g=ndit Nelu Opincaru, dac\ a[a a `n]eles doar el, fiindc\ autorul articolului nu a g=ndit `n acest fel. C=t prive[te formularea – trimis\ `n insolven]\, este sigur una general\, nu provine din vocabularul juridic [i poate `nsemna foarte bine c\ un partener de afaceri nedrept\]it cere deschiderea insolven]ei fa]\ de un altul. C=t prive[te imaginea [i credibilitatea SC Soconi,  “afectat\  `ntr-un mod deosebit de grav”, “ca firm\ care am f\cut [i facem eforturi considerabile pentru a ne men]ine ca o entitate cunoscut\ cu activitate [i conduit\ onest\ [i corect\ fa]\ de to]i partenerii”, nu ne permitem s\ facem comentarii, afar\ doar s\ relu\m afirma]iile f\cute de Lucian Pohoa]\, `n cererea de deschidere a procedurii insolven]ei: “Am promovat [i o ac]iune judec\toreasc\, iar Judec\toria Suceava a obligat debitoarea s\ pl\teasc\ societ\]ii creditoare suma de 62.135,76 lei. Din aceast\ sum\, SC Soconi Group SRL a achitat doar 11.000 de lei”. De precizat, `nc\ odat\, c\ aceste preciz\ri sunt con]inute `n cererea de deschidere a procedurii insolven]ei, `nregistrat\ la Tribunal `n data de 8 august 2011.
Patronul SC Soconi Group, Nelu Opincaru, explic\ `n adresa trimis\ ziarului “Obiectiv de Suceava” cum s-au derulat rela]iile cu firma Hard&Soft: “Creditoarea s-a obligat prin contractele `ncheiate cu firma noastr\ la data de 09.03.2011 [i `nregistrate sub num\rul 290 [i 291 din acea dat\ s\ execute instala]ia de curen]i slabi la obiectivele “Reabilitare [i modernizare a dou\ puncte de frontier\”, av=nd ca beneficiar Inspectoratul General al Poli]iei de Frontier\ [i ca autoritate contractant\ Ministerul de Finan]e, iar prin clauza `nscris\ la pct.4, art.1 din contracte s-a stipulat `n mod explicit: factura se emite la terminarea lucr\rii [i se va achita cu BO/OP scadent la 60 de zile de la semnarea procesului verbal de recep]ie la terminarea lucr\rilor. Cu toate c\ acest proces verbal la terminarea lucr\rilor nu a fost `nc\ `ncheiat, am convenit cu creditoarea s\ efectu\m pl\]ile stabilind un grafic de e[alonare [i achit=nd deja prima rat\ de 25.000 lei din datorie, urm=nd ca urm\toarele dou\ rate s\ fie `ncasate de creditoare `n baza instrumentelor de plat\ pe care i le-am pus la dispozi]ie, respectiv dou\ BO. (…). Acele confirm\ri semnate de doi agen]i de la punctele de frontier\ Vic[ani [i Brodina nu echivaleaz\ cu recep]ia lucr\rilor `n sensul consacrat de lege [i cerut de prevederile contractului”. Pentru acurate]ea pe care de altfel o solicit\ reprezentantul SC Soconi Group, trebuie precizat c\ cele dou\ contracte au fost semnate `n martie 2010, iar nu `n 2011.
N Ministerul Finan]elor a achitat c\tre Soconi `ntreaga sum\ aferent\ investi]iilor din punctele de frontier\, `nc\ de anul trecut
Pe de alt\ parte, purt\torul de cuv=nt al Inspectoratului Jude]ean al Poli]iei de Frontier\, comisar D\nu] Strugaru, s-a documentat, la rug\mintea noastr\ [i a aflat c\ Ministerul Finan]elor a pl\tit `nc\ de la sf=r[itul anului trecut toat\ suma aferent\ investi]iilor `n discu]ie c\tre firma contractant\ – SC Soconi Group SRL. Ne `ntreb\m, dac\ tot a `ncasat `ntreaga sum\, iar cei de la Hard&Soft terminaser\ lucrarea, de ce nu le-a  pl\tit banii cuveni]i, de s-a ajuns `ntr-o asemenea situa]ie?
Abia dup\ nou\ luni, dup\ ce partenerul de la Hard&Soft, exasperat de am=n\rile repetate a decis s\ depun\ la instan]\ o cerere de deschidere a procedurii de insolven]\, spre ru[inea marii firme Soconi Group SRL, patronii acesteia s-au ar\tat dispu[i s\ pl\teasc\, desigur, tot e[alonat, datoria. Patron cu firm\ mai mic\, Lucian Pohoa]\, a transmis zilele trecute Tribunalului o adres\ prin care dore[te s\ renun]e la judecarea cererii de insolven]\.
Dincolo de toate problemele cu care s-au confruntat fo[tii parteneri de afaceri, eroi ai istoriei descrise mai sus, astfel de demersuri ale firmelor mici, care cer insolven]a marilor societ\]i comerciale ce `nt=rzie cu plata unor facturi devine o practic\ tot mai des uzitat\. {i precum se vede, `ncununat\ deseori de succes.(Neculai RO{CA)

Vezi si

Dezbatere publică privind traseul centurii Gura Humorului

Centura orașului Gura Humorului va face parte din Autostrada Nordului, dar traseul stabilit de firmele …