Tuesday , May 28 2024

De Mos Craciun, Politia Judeteana a facut cadou 2.500 lei celor noua frati din Serbauti ramasi orfani

Poli]ia Jude]ean\ a f\cut cadou de Mo[ Cr\ciun celor nou\ copii r\ma[i orfani, din satul sucevean {erb\u]i, suma de 2.500 lei.   Dona]ia a fost f\cut\ pentru ca  ace[ti nou\ fra]i s\ aib\ cele necesare pentru s\rb\torile de sf=r[it de an. Purt\torul de cuv=nt al Inspectoratului Jude]ean de Poli]ie Suceava, Alin Botezatu, a declarat ca banii provin din fondul de contribu]ii benevole ale poli]i[tilor [i sunt destina]i în special întrajutor\rii cazurilor  sociale speciale care se ivesc fie la nivelul poli]iei sucevene, fie la nivelul comunit\]ii.  Este pentru a doua oar\ c=nd poli]ia jude]ean\ ajut\ cei nou\ copii r\ma[i f\r\ mam\ `n urm\ cu mai bine de patru luni, iar `n urm\ cu 5 ani f\r\ tat\. Decizia a a ajuta ace[ti copii a apar]inut conducerii  Inspectoratului Jude]ean de Poli]ei, comisarul [ef Nicu[or Todiru].  Prima dat\, Inspectoratul Jude]ean de Poli]ie a donat 2.000 de lei din acest fond amintit mai sus.
Reamintim c\ nou\ fra]i, cu v=rste cuprinse între opt [i 24 de ani, reu[esc s\ aib\ singuri grij\ unul de altul.Trei dintre cei nou\ orfani sunt majori [i împreun\ încearc\ s\ se gospod\reasc\ pe c=t de bine pot ei. Maria Rebenciuc, de 23 de ani, cel de-al doilea membru al familiei [i-a luat  rolul de gospodin\ în casa atunci c=nd nu este la facultate. Este student\ în anul II la Facultatea de {tiin]e Economice [i Administra]ie Publica a Universit\]ii {tefan cel Mare. Ea, împreuna cu o alt\ sor\, Ioana, de 24  de ani, student\ în anul I la aceea[i facultate, fac tot ce ]ine de treburile din cas\, în timp ce ceilal]i [ase fra]i sunt la [coal\, iar cel de-al optulea  este plecat la munca în Grecia. Modul în care ace[tia fac fa]a greut\]ilor a impresionat întreaga comunitate. Patru din cei nou\ membri ai familiei înva]\ la [coala din sat. Rebenciuc Radu, în v=rst\ de 8 ani, este elev în clasa a II-a, iar atunci c=nd va cre[te mare ne-a spus c\ vrea  s\ se fac\  p\durar, a[a cum a fost tat\l s\u. Anul trecut a terminat clasa I, cu calificativul excelent, iar în acest an a început noul an [colar cu acelea[i calificative. {i celelalte trei surori ale lui Radu, eleve tot la [coala din comun\, înva]\ foarte bine. Nicoleta, de 10 ani, clasa a V a [i Georgiana, de  12 ani,  în clasa a VI-a , Andreea, de 14 ani, clasa  a VII-a, au fost la r=ndul lor premiante la sf=r[itul anului [colar trecut. To]i vor s\ aiba o meserie în via]a [i vor s\ demonstreze celor din jur c\ au r\mas uni]i [i nimic nu îi poate desp\r]i.  Alte dou\ surori ale lor sunt eleve la licee în municipiul re[edin]a de jude]. Gabriela, este elev\ în clasa a XI-a la Colegiul Na]ional {tefan cel Mare din Suceava, în timp ce Mihaela este eleva în clasa a  X-a la Liceul Pedagogic. Pentru c\ nu [i-a g\sit un loc de munc\ mai bine pl\tit în comun\, Mihai ,a plecat la munc\ peste hotare. Copiii tr\iesc din pensia de urma[ de pe urma tat\lui [i aloca]ia data de la stat pe care o primesc doar cei care merg la [coal\. Atunci c=nd p\rin]ii le erau în via]\, sus]in s\tenii, copii au primit o educa]ie aparte, în spriritul muncii [i al credin]ei. R\ma[i singuri, f\ra sprijin p\rintesc, cu to]ii au  înv\]at s\ dr\muiasc\ banii, s\ fie harnici [i cumin]i.  P\rin]ii le-au l\sat în urma o gospod\rie  pentru care au muncit, iar copiii caut\ prin toate mijlocele s\ o men]in\. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Profesorul Ciprian Anton: Am încredere că sportul sucevean va avea viitor cu primarul Lucian Harșovschi

Ciprian Anton este profesor-antrenor de educație fizică și sport-specializare fotbal. Director al Liceului cu Program …