Friday , March 1 2024

De la o luna la alta, numarul somerilor care si-au gasit un loc de munca a scazut cu peste 30%

.
N conform statisticilor `ntocmite de AJOFM Suceava, `n luna ianuarie au fost angaja]i 427 [omeri afla]i `n eviden]ele institu]iei, `n februarie 869, martie-1.245 [i aprilie 1.513 n din aceast\ lun\, trendul a `nceput s\ involueze, astfel c\ `n mai 1.338 persoane aflate `n c\utarea unui loc de munc\ au fost ocupate, iar `n iunie numai 885 [omeri [i-au g\sit un loc de munc\
În cursul primului semestru al acestui an, evolu]ia num\rului de persoane care au ie[it din eviden]ele Agen]iei Jude]ene de Ocupare a For]ei de Munc\ (AJOFM) Suceava prin încadrare pe pia]a muncii a început cu un trend cresc\tor, urmat de o u[oar\ stagnare, apoi o sc\dere de peste 30% de la o lun\ la alta. Astfel, conform statisticilor `ntocmite de AJOFM Suceava, `n luna ianuarie au fost angaja]i 427 [omeri afla]i `n eviden]ele institu]iei, `n februarie 869, martie-1.245 [i aprilie 1.513. Din aceast\ lun\, trendul a `nceput s\ involueze, astfel c\ `n mai au ie[it din eviden]ele AJOFM Suceava 1.338 persoane, iar `n iunie numai 885 [omeri [i-au g\sit un loc de munc\ – sc\derea fiind de peste 30%.
În cursul lunii iulie, prin disponibiliz\ri colective, au intrat în eviden]ele Agen]iei jude]ene un num\r de 40 de persoane, iar prin concedieri individuale de personal un num\r de 608 persoane.
~n s\pt\mâna 12 – 19 august a.c., oferta locurilor de munc\ vacante oferite de angajatorii din jude]ul Suceava totalizeaz\ un num\r de 130 de locuri, dintre care 33 pentru persoane necalificate la ambalat, demolat cl\diri, între]inere drumuri [i poduri, silvicultur\; 87 pentru persoane cu calific\rile confec]ioner, dulgher, fierar betonist, lucr\tor comercial, [ofer, sudor; zece pentru persoane cu studii superioare având specializ\rile administrator cont, administrator credite, administrator financiar, director vânz\ri, manager rela]ii furnizori, inginer construc]ii civile, [ef agen]ie bancar\.
Num\rul total de [omeri înregistra]i la nivelul jude]ului Suceava la finalul lunii iulie era de 19.336 persoane, din care 9.251 beneficiaz\ de indemniza]ie de [omaj [i 10.085 sunt neindemniza]i. (Oana PAULIUC)

Vezi si

Gheorghe Flutur a semnat vineri certificatul de urbanism pentru rețelele de gaze naturale în comunele Marginea și Horodnic de Sus

Este vorba de o investiție de aproximativ 15 milioane de euro, de care vor beneficia …