Tuesday , March 5 2024

De la inceputul anului scolar, niciun profesor nu a mai parasit sistemul de invatamant

N potrivit situa]iei `ntocmite de Inspectoratul {colar Suceava, la nivelul jude]ului 134 de profesori au intrat `n concediu f\r\ plat\ `n acest an [colar, dintre care 42 pentru studii, 85 pentru nevoi personale, iar alte [apte cadre didactice se afl\ `n concediu pentru cre[terea copilului n la aceste cifre se adaug\ cele [apte demisii `nregistrate `n luna septembrie a.c. n dup\ prima lun\ din acest an [colar, lucrurile par s\ se fi stabilizat din moment ce niciun alt cadru didactic nu a mai solicitat concediul f\r\ plat\ [i nici nu s-au `nregistrat alte demisii

Dasc\lii care erau nemul]umi]i de catedrele primite sau de condi]iile de munc\, mai ales de salarizare, p\r\seau sistemul `nc\ din prima lun\ de [coal\. Metoda la care recurgea marea majoritate, referindu-ne la titularii cu o minim\ experien]\ la catedr\, consta `n concediul f\r\ plat\. {i `n acest an au fost astfel de cereri, aprobate, `n cre[tere fa]\ de anii trecu]i, dup\ cum au recunoscut [i inspectorii [colari. Totu[i, dup\ prima lun\ din acest an [colar lucrurile par s\ se fi stabilizat din moment ce niciun alt cadru didactic nu a mai solicitat concediul f\r\ plat\ [i nici nu s-au `nregistrat alte demisii. Cei nemul]umi]i au luat alte c\i, renun]=nd la catedr\, al]ii au ales concediul f\r\ plat\ pentru studii, iar c=]iva [i-au dat demisia.
Potrivit situa]iei `ntocmit\ de Inspectoratul {colar Suceava, la nivelul jude]ului 134 de profesori au intrat `n concediu f\r\ plat\, dintre care 42 pentru studii, 85 pentru nevoi personale, iar alte [apte cadre didactice se afl\ `n concediu pentru cre[terea copilului. La acestea se adaug\ cele [apte demisii `nregistrate `n luna septembrie a.c., imediat dup\ `nceperea anului [colar.
Durata pentru care un profesor, `nv\]\tor sau institutor poate solicita concediu f\r\ plat\ este de12 luni pentru motive personale, iar `n cazul studiilor de specialitate `n str\in\tate durata poate ajunge la 36 de luni.
Chiar dac\ situa]ia lor este foarte greu de suportat din punct de vedere financiar, dasc\lii nu renun]\ la meseria pe care au practicat-o poate o via]\ `ntreag\, mai ales c\ sfera op]iunilor pe pia]a muncii este aproape inexistent\ pentru ei. Nu le r\m=ne dec=t speran]a c\ situa]ia bugetarilor se va redresa [i c\ le va fi mai bine `n viitor. (Oana PAULIUC)

Vezi si

793 de absenți la Proba obligatorie de la simularea examenului de Bacalaureat 2024

Simularea probelor scrise ale examenului național de Bacalaureat 2024 a continuat, marți, cu proba la …