Saturday , April 20 2024

De ieri, profesorii s-au intors la catedre dupa un concediu cu 25% mai sarac

N preg\tirile din punct de vedere managerial sunt `n toi, unele unit\]i [colare av=nd deja definitivat orarul pentru primul semestru n `nc\ de la `nceputul s\pt\m=nii au fost trimise `n toate unit\]ile de `nv\]\m=nt deciziile de numire pe post a tuturor cadrelor didactice n profesorii declara]i absen]i `n primele zile din aceast\ lun\ pierd titulatura, excep]ie f\c=nd cazurile `n care titularii au motive `ntemeiate de a lipsi de la catedr\
Ieri a fost prima zi de lucru a profesorilor suceveni, de[i unii dintre ei au fost chema]i la [coal\ `nc\ de la `nceputul s\pt\m=nii. ~n aceste dou\ s\pt\m=ni, p=n\ la `nceperea anului [colar pentru elevi – 13 septembrie a.c. – dasc\lii `mpreun\ cu directorii [colari trebuie s\ pun\ la punct orarul, s\ stabileasc\ ce s\li de clas\ va prelua fiecare diriginte `n parte, s\ organizeze comisiile metodice [i toate celelalte prev\zute `n fi[a postului. Preg\tirile din punct de vedere managerial sunt `n toi, unele unit\]i [colare av=nd deja definitivat orarul pentru primul semestru.
“~ncep=nd cu 1 septembrie, `n fiecare an, se face din nou repartizarea profesorilor, se stabilesc dirigin]ii, care-[i preiau s\lile de clas\ de la administratorul [colii. De asemenea, se stabilesc comisiile metodice pe discipline, care trebuie s\ elaboreze un plan managerial. Trebuie s\ facem repartizarea copiilor `n clasa I – vom avea patru clase cu efective mari, pentru a nu desface clasele a V-a, pentru c\ e mai bine pentru copii s\ r\m=n\ `n formatul `n care au fost `n clasele primare. Punem la punct tot acum [i programul pentru anul [colar 2010-2011 pentru sala de sport, at=t pentru orele sportive, c=t [i pentru echipele de handbal [i fotbal. Pentru c\ noi beneficiem de o sal\ de sport european\ trebuie s\ cuprindem `n program [i antrenamente [i jocuri, pe l=ng\ orele de sport ale elevilor no[tri”, a declarat Constantin M\rgineanu, directorul {colii cu clasele I-VIII nr. 9 “Ion Creang\” Suceava.
~n acela[i timp, trebuie f\cut\ [i repartizarea manualelor [colare pe unit\]i de `nv\]\m=nt, apoi distribuirea lor pe clase. Cel mai greu de elaborat este orarul, ]in=nd cont c\ o bun\ parte dintre dasc\li [i-au completat norma prin alocarea unor ore la alte [coli, `n apropierea celei la care sunt titulari.
“Au venit profesorii la [coal\, de[i unii dintre ei au avut diferite activit\]i [i `n timpul vacan]ei, iar acum stabilim structura managerial\ a [colii, organiz\m anul [colar pe compartimente, stabilim consiliul profesoral, cele 50 de comisii de lucru, iar dirigin]ii trebuie s\-[i preia clasele [i s\ le aduc\ la cel mai bun stadiu. Orarul e aproape gata, pentru c\ trebuie s\ ne gr\bim ca din prima zi elevii s\ se apuce de carte, a[a cum [i-a exprimat dorin]a ministrul Educa]iei”, a explicat Dan Popescu, directorul Colegiului “{tefan cel Mare” Suceava.
~nc\ de la `nceputul s\pt\m=nii au fost trimise `n toate unit\]ile de `nv\]\m=nt deciziile de numire pe post a tuturor cadrelor didactice. Inspectorii atrag aten]ia c\ obligativitatea pe care o au profesorii ce au ob]inut titulatur\ `n `nv\]\m=nt este prezentarea lor `n unitatea [colar\ `n primele trei zile din luna septembrie a.c. Cei declara]i absen]i pierd titulatura, excep]ie f\c=nd cazurile `n care titularii au motive `ntemeiate de a lipsi mai mult de trei zile de la catedr\. (Oana PAULIUC)

Vezi si

ADU și-a lansat candidații la fucția de primar al Sucevei și președinte al Consiliului Județean

Alianța Dreapta Unită (ADU) Suceava a lansat oficial, la o ceremonie care a avut loc …