Monday , March 27 2023

De ieri, profesorii s-au intors la catedre dupa un concediu cu 25% mai sarac

N preg\tirile din punct de vedere managerial sunt `n toi, unele unit\]i [colare av=nd deja definitivat orarul pentru primul semestru n `nc\ de la `nceputul s\pt\m=nii au fost trimise `n toate unit\]ile de `nv\]\m=nt deciziile de numire pe post a tuturor cadrelor didactice n profesorii declara]i absen]i `n primele zile din aceast\ lun\ pierd titulatura, excep]ie f\c=nd cazurile `n care titularii au motive `ntemeiate de a lipsi de la catedr\
Ieri a fost prima zi de lucru a profesorilor suceveni, de[i unii dintre ei au fost chema]i la [coal\ `nc\ de la `nceputul s\pt\m=nii. ~n aceste dou\ s\pt\m=ni, p=n\ la `nceperea anului [colar pentru elevi – 13 septembrie a.c. – dasc\lii `mpreun\ cu directorii [colari trebuie s\ pun\ la punct orarul, s\ stabileasc\ ce s\li de clas\ va prelua fiecare diriginte `n parte, s\ organizeze comisiile metodice [i toate celelalte prev\zute `n fi[a postului. Preg\tirile din punct de vedere managerial sunt `n toi, unele unit\]i [colare av=nd deja definitivat orarul pentru primul semestru.
“~ncep=nd cu 1 septembrie, `n fiecare an, se face din nou repartizarea profesorilor, se stabilesc dirigin]ii, care-[i preiau s\lile de clas\ de la administratorul [colii. De asemenea, se stabilesc comisiile metodice pe discipline, care trebuie s\ elaboreze un plan managerial. Trebuie s\ facem repartizarea copiilor `n clasa I – vom avea patru clase cu efective mari, pentru a nu desface clasele a V-a, pentru c\ e mai bine pentru copii s\ r\m=n\ `n formatul `n care au fost `n clasele primare. Punem la punct tot acum [i programul pentru anul [colar 2010-2011 pentru sala de sport, at=t pentru orele sportive, c=t [i pentru echipele de handbal [i fotbal. Pentru c\ noi beneficiem de o sal\ de sport european\ trebuie s\ cuprindem `n program [i antrenamente [i jocuri, pe l=ng\ orele de sport ale elevilor no[tri”, a declarat Constantin M\rgineanu, directorul {colii cu clasele I-VIII nr. 9 “Ion Creang\” Suceava.
~n acela[i timp, trebuie f\cut\ [i repartizarea manualelor [colare pe unit\]i de `nv\]\m=nt, apoi distribuirea lor pe clase. Cel mai greu de elaborat este orarul, ]in=nd cont c\ o bun\ parte dintre dasc\li [i-au completat norma prin alocarea unor ore la alte [coli, `n apropierea celei la care sunt titulari.
“Au venit profesorii la [coal\, de[i unii dintre ei au avut diferite activit\]i [i `n timpul vacan]ei, iar acum stabilim structura managerial\ a [colii, organiz\m anul [colar pe compartimente, stabilim consiliul profesoral, cele 50 de comisii de lucru, iar dirigin]ii trebuie s\-[i preia clasele [i s\ le aduc\ la cel mai bun stadiu. Orarul e aproape gata, pentru c\ trebuie s\ ne gr\bim ca din prima zi elevii s\ se apuce de carte, a[a cum [i-a exprimat dorin]a ministrul Educa]iei”, a explicat Dan Popescu, directorul Colegiului “{tefan cel Mare” Suceava.
~nc\ de la `nceputul s\pt\m=nii au fost trimise `n toate unit\]ile de `nv\]\m=nt deciziile de numire pe post a tuturor cadrelor didactice. Inspectorii atrag aten]ia c\ obligativitatea pe care o au profesorii ce au ob]inut titulatur\ `n `nv\]\m=nt este prezentarea lor `n unitatea [colar\ `n primele trei zile din luna septembrie a.c. Cei declara]i absen]i pierd titulatura, excep]ie f\c=nd cazurile `n care titularii au motive `ntemeiate de a lipsi mai mult de trei zile de la catedr\. (Oana PAULIUC)

Vezi si

Laboratorul de Medicină Nucleară al Spitalului Județean tratează pacienți diagnosticați cu amiloidoză cardiacă, prin CAS

Tratamentul este foarte costisitor și pentru a fi decontat, pacientul trebuie să parcurgă mai multe …