Wednesday , April 17 2024

Datoriile firmei Jarden Shoes, prilej de disputa intre creditori si lichidator

N  Fiscul vrea s\ recupereze de la societatea sucevean\ peste 13 miliarde de lei vechi, dup\ ce anterior i-a v=ndut prin executare silit\ toate mijloacele de produc]ie n dosarul, ajuns la Curtea de Apel, a fost trimis spre rejudecare la Tribunal

Curtea de Apel Suceava a trimis spre rejudecare la Tribunalul Suceava dosarul privind procedura de insolven]\ declan[at\ la SC Jarden Shoes SRL Suceava, dup\ ce a fost respins\ ca nefondat\ contesta]ia formulat\ de Direc]ia General\ a Finan]elor Publice Suceava `mpotriva tabelului preliminar al creditorilor depus de cabinetul de insolven]\ Bejinaru Ionu] Richard. ~n respectivul tabel, DGFP figureaz\ cu o crean]\ de 13,3 miliarde de lei vechi, cu observa]ia c\ aceasta este provizorie, sub condi]ia solu]ion\rii favorabile pentru institu]ie a litigiilor aflate pe rol. Cu alte cuvinte, debitul c\tre Fisc s-ar putea diminua, dac\ `n litigiile aflate pe rol s-ar da c=[tig de cauz\ firmei, lucru cu care DGFP nu este de acord.
Jarden Shoes, cunoscut produc\tor de `nc\l]\minte `n sistem lohn  din Suceava se num\r\ printre firmele care au cerut `n nume propriu anul trecut, deschiderea procedurii de insolven]\,. Motivul pentru care patroana Maria Jarda a solicitat Tribunalului Suceava constatarea insolven]ei firmei `l reprezint\ incapacitatea de a restitui la bugetul statului suma de 6,7 miliarde de lei vechi constatat\ de fisc dar [i datoriile c\tre furnizori, `n acela[i cuantum.  Pentru c\ `n urma procedurilor de executare silit\, DGFP a v=ndut ma[inile de cusut `nc\l]\minte ale Jarden Shoes care a r\mas astfel f\r\ principalele mijloace de produc]ie.
Urmare a unui control fiscal, societatea a fost `nregistrat\ cu datorii const=nd `n impozite, taxe [i accesorii `n sum\ de 6,7 miliarde de lei vechi. De[i aceast\ sum\ a fost contestat\ `n instan]\, decizia de impunere la plat\ a DGFP fiind suspendat\, conform sus]inerilor Mariei Jarda, fiscul a calculat `n continuare penalit\]i [i major\ri. S-a ajuns astfel la dublarea datoriei, care ar fi acum, conform Finan]elor, de peste 13 miliarde de lei vechi.  „S-au creat `n mod artificial datorii. ~n data de 8 septembrie 2009 am fost executa]i silit de c\tre DGFP Suceava, fiindu-ne executate, v=ndute prin licita]ie public\ un num\r de 30 de ma[ini cu care realizam produc]ia de `nc\l]\minte, activitatea de baz\ a societ\]ii noastre. De[i am contestat formele de executare ca fiind ilegale, am fost nevoi]i s\ `ntrerupem activitatea, solicit=nd falimentul societ\]ii pentru cauze care ne sunt imputabile”, a ar\tat administratorul societ\]ii `n cererea de deschidere a procedurii de insolven]\. Ea a explicat c\ societatea are [i datorii c\tre furnizori, care nu au putut fi achitate din motivul bloc\rii conturilor [i re]inerii sumelor `ncasate `n contul debitelor fa]\ de DGFP. (Neculai RO{CA)

Vezi si

S-a reluat furnizarea căldurii în municipiul Suceava

Din seara de 16 aprilie a fost reluată furnizarea căldurii în sistemul centralizat de termoficare …

No comments

  1. Handicapatii aia de la fisc numai de atat sunt in stare. ciocli ordinari, hoti, mafioti si alte spurcaciuni adunate.