Dansatori pasionati si plini de talent, bobocii “haretisti” au facut, vineri, un pas `n viitor

reportersite
30 octombrie 2011, 23:25

Balul Bobocilor organizat de Colegiul Na]ional de Informatic\ “Spiru Haret” a `ntre]inut spiritele unei s\li pline de tineri [i tinere care s-au distrat la poantele colegilor lor de pe scen\ [i au dansat `mpreun\ cu ei [i cu cei din trupa “Deepside Deejay’s” n nu mai pu]in de 12 cupluri s-au `ntrecut `ntr-o foarte reu[it\ prob\ de dans [i `n proba de elegan]\ cu o aranjare scenic\ deosebit\, pentru a cuceri juriul, care i-a desemnat c=[tig\tori ai titlului de Miss [i Mister de anul acesta pe Elena Valentina Macoveiciuc [i Ion Crucerescu

Bobocii [i boboci]ele Colegiului Na]ional de Informatic\ “Spiru Haret” s-au bucurat vineri seara de unul dintre cele mai memorabile momente din via]a lor de liceeni. Balul Bobocilor a reunit la Casa de Cultur\ o sal\ plin\ de `nv\]\cei pasiona]i de informatic\, care s-au `ntrecut de aceast\ dat\ `n a se sim]i c=t mai bine [i `n a-[i etala talentele [i frumuse]ea. Nu mai pu]in de 12 perechi de tineri [i tinere au r\spuns provoc\rii concursului de Miss [i Mister, defil=nd cu `ndr\zneal\ pe scen\ `n fa]a colegilor [i a profesorilor lor, iar mul]i al]i tineri hareti[ti au c=ntat, au dansat [i au jucat mici scenete gustoase, spre `nc=ntarea tuturor celor prezen]i.De la bun `nceput spectatorii s-au sim]it `n largul lor, aplaud=nd [i `ncuraj=nd persoanele [i personajele din scen\. Atmosfera s-a `nchegat cu muzic\ bun\ [i f\r\ prea multe emo]ii, cei doi prezentatori ai `ntregului eveniment anun]=nd cu fast c\ “Spiru Haret” va face `n cele trei ore de spectacol o scurt\ c\l\torie `n viitor. “A step in the future” (Un pas `n viitor) a fost tema aleas\ de pasiona]ii de informatic\ [i motivul `ntregii serii, pornind de la décor [i p=n\ la costuma]ia candida]ilor la titlul de cei mai frumo[i boboci ai liceului, [i trec=nd prin lait-motivul spectacolului – scenetele f\cute dup\ modelul deja faimoaselor episoade “Robotzii”. }in=nd cont de reprezentan]iile liceenilor de toate v=rstele din seara Balului, un lucru se poate spune cu certitudine despre hareti[ti, [i anume c\ au o pasiune real\ pentru dans. Boboci, boboci]e, trupe de dans formate din b\ie]i [i din fete, dansatori populari sau spectatori din sal\, cu to]ii au fost actorii unei mari seri “dansante”, picurate cu glumi]e mai mult sau mai pu]in `ndr\zne]e ale celor doi robotzi, care au anun]at [tirile Radio Spiru Intergalactic, despre cele 12 fete [i cei 12 b\ie]i frumo[i. Preocupa]i de sport, de muzic\ [i de dans, sociabili, comunicativi [i bine dispu[i, cei 24 de candida]i au trecut cu bine prin toate cele trei probe propuse de colegii lor, din spectacol fiind `ns\, eliminat\ proba de obicei savuroas\ `n care ace[tia ar fi trebuit s\ r\spund\ unor `ntreb\ri de cultur\, mai general\ ori mai specific\. Juriul a fost prezidat de aceast\ dat\ chiar de directorul institu]iei, profesorul Virginel Iordache, [i a avut `n componen]\ inclusiv un membru al presei. Cu to]ii au avut de luat o decizie cu adev\rat dificil\, ]in=nd cont de faptul c\ bobocii au format un corp bine `nchegat, au lucrat `mpreun\ `n coregrafii de dans bine puse la punct [i au fost nevoi]i s\ se remarce prin atuu-ri personale `n ]inute futuriste identice.

Spectacolul organizat de cei de la Colegiul Na]ional de Informatic\ “Spiru Haret” a fost pres\rat cu poante [i scene comice. O parodie dup\ ideea central\ a filmului Terminator, `n care un exterminator din viitor caut\ s\ ucid\ dou\ personaje din prezent care `nc\ nu [tiu c\ vor schimba lumea [i sunt salvate de faimosul erou bine f\cut, a fost primit\ cu ropote de aplauze. Mister Goe, al\turi de robobunica, robom\tu[ica [i robom\mica au f\cut o vizit\ la Mall cu un taxi intergalactic, unde au satirizat indirect maniile legate de mod\ [i de accesorii c=t mai scumpe. Co Colino, companionul lui Moca din episoadele haretiste “Robotzii”, a decis s\ `mprumute o ]inut\ feminin\ pentru a participa la competi]ia de Miss, asigur=ndu-[i publicul c\ cea mai mare dorin]\ a “ei” este pacea mondial\. Moca a `ncercat s\ construiasc\ un dispozitiv prin care s\ poat\ afla viitorul, murind de curiozitatea de a [ti cine vor fi cei doi c=[tig\tori ai competi]iei. Ion [i Gheorghe au nimerit [i ei `n viitor, unde un dispozitiv ciudat le-a pus accidental `n c=rc\ responsabilitatea de a salva planeta de la dezastru ecologic, iar ace[tia, preocupa]i de starea p\m=ntului [i a vitelor lor, au fugit acas\ convin[i c\ misiunea “nu e de ei”. Ropotele de r=s au fost completate de buna dispozi]ie creat\ de momentele muzicale. Un t=n\r haretist cu adev\rat talentat a demonstrat c\ muzica celor de la Pas\rea Colibri este gustat\ [i de noile genera]ii, c=nt=nd la chitar\ [i la voce, f\r\ niciun acord fals [i `ntr-o reprezenta]ie impresionant\. “Rejected 5” [i “Cross-eyed” au avut, de asemenea, o prezen]\ muzical\ de calitate pe scen\, iar “Noisy Bastards” s-au `ncadrat `n tema serii, oferind publicului o mostr\ de street dance robotizat.

Trupa de dans “Black and White” a st=rnit alte aplauze energice, iar dansul popular a avut [i el locul lui `n seara hareti[tilor, publicul admir=nd talentul vocal al tinerei lor colege din clasa a IX-a, care a interpretat un c=ntec din repertoriul moldovenesc cu o voce foarte puternic\ [i impresionant\. Hora dansatorilor a st=rnit [i ea reac]ii printre cei din sal\, care s-au ridicat de pe scaune pentru a dansa. Au existat [i dansuri comice `ntre cupluri romantice de b\ie]i, sau dansuri mai pu]in conven]ionale, cum ar fi reprezentan]ia de Kangoo Jumps, dar [i dansul celor 24 de candida]i, executat cu o coregrafie profesionist\ [i sub o idee amuzant\.Pe l=ng\ momentele frumoase ale Balului au mai existat [i glume nereu[ite, c=teva gre[eli de prezentare, sunete de Windows care ar fi trebuit s\ r\m=n\ `n culisele informaticienilor [i c=teva huiduieli nemeritate din public. Organizatorii au mai avut o mic\ sc\pare c=nd au formulat `n englez\ tema Balului, care ar fi trebuit s\ fie “A step into the future”, [i nu “A step in the future”. Deznod\m=ntul serii a fost precedat de mini-concertul celor de la “Deepside Deejay’s”, care au transformat sala Casei de Cultur\ `ntr-un spa]iu de club, unde muzica house a ridicat m=inile `n aer. Binecunoscutele hituri ale trupei au fost c=ntate de tinerii hareti[ti la unison, dup\ care `nsu[i directorul liceului [i-a asumat r\spunderea anun]\rii c=[tig\torilor serii, al\turi de Miss [i Mister Boboc 2008. Miss [i Mister “Tu{iRom=nia” au fost desemna]i Elena Macoveiciuc [i Alexandru {uhan, de titlul de Miss [i Mister Popularitate s-au bucurat Ana Maria Luca [i Ciprian Frasiniuc, iar Miss [i Mister Dance au fost M\d\lina Rusu [i Alexandru Popinciuc. Elena Valentina Macoveiciuc a fost desemnat\ c=[tig\toarea titlului de Miss Boboc “Spiru Haret” 2011, iar Ion Crucerescu a `nso]it-o pe podium ca Mister Boboc “Spiru Haret” 2011. Profesorul Virginel Iordache le-a mai dat hareti[tilor o veste bun\ pe finalul spectacolului, mul]umindu-le pentru faptul c\ au reu[it `mpreun\ s\ ob]in\ pentru evaluarea colegiului un “foarte bine” din Capital\. (Andreea DIACONU. Foto: Alex DR|GAN)