Saturday , December 3 2022

Cum vor fi `mpartiti banii defalcati din TVA si impozit pe venit `n urmatorii patru ani

Consilierii jude]eni au votat `n unanimitate un proiect de hot=re privind repartizarea sumelor defalcate din TVA [i a sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anii 2013 – 2016 n cei mai pu]ini bani sunt aloca]i comunei Boto[ana iar cei mai mul]i, municipiului Suceava

 
Pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Ioan C\t\lin Nechifor a prezentat, `n [edin]a Consiliului Jude]ean de ieri, proiectul de hot\r=re privind repartizarea sumelor defalcate din TVA [i a sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe vewnit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anii 2013 – 2016, conform Scrisorii cadru privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul viitor [i a estim\rilor pentru anii 2014 – 2016, transmis\ de c\tre Ministerul Fian]elor Publice.
Conform proiectului de hot\r=re, votat `n unanimitate de cei 35 de consilieri prezen]i la [edin]a CJ de ieri, s-a aprobat `n unanimitate repartizarea pe unit\]ile administrativ teritoriale din jude]ul nostru a sumelor alocate, cu caracter estimativ. Aceste sume nu sunt b\tute `n cuie [i ar putea ajunge `n vistieriile celor 114 localit\]i sucevene, reevaluate dup\ promulgarea legii bugetului de stat pe anul 2013, func]ie de prevederile acestui act normativ [i `n func]ie de gradul de necolectare al crean]elor fiscale la finele anului 2012, precum [i `n func]ie de modific\rile survenite `n necesarul de cofinan]are al proiectelor de infrastructur\ [i programelor de dezvoltare local\ pentru fiecare unitate administrativ teritorial\ din jude].
Conform tabelului prezentat consilierilor jude]eni, dac\ `n 2013 vor fi aloca]i prin repartizarea sus-amintit\ 27.170 mii lei, `n 2014 suma repartizat\ va fi de 27.268 mii lei, `n 2015 de 27.885 mii lei iar `n 20016 de 28.574 mii lei. Conform criteriilor luate `n calcul, mai toate localit\]ile din jude] ar putea beneficia de cre[teri minuscule ale repartiz\rilor de la bugetul central, cele mai vitregite localit\]i p\r=nd s\ fie Boto[ana – cu 66 mii lei `n 2013 [i 69 mii lei `n 2016, C=rlibaba cu aceea[i speran]\ de absorb]ie a cotelor defalcate din TVA [i impozit pe venit. Horodnic de Jos va primi, conform estim\rilor, tot 69 de mii de lei maxim `n anul 2016, la fel Izvoarele Sucevei. Sumele cele mai mari, `n r=ndul municipiilor vor reveni Sucevei – 1.945 de mii de lei `n 2016, fa]\ de 1.847 mii lei `n 2013 [i C=mpulungului – 1387 mii lei `n 2016, fa]\ de 1319 mii lei `n 2013.
Dintre ora[e, se prefigureaz\ c\ Gura Humorului va beneficia `n urm\torii patru ani de cele mai mari sume defalcate – 1319 mii lei `n 2013 respectiv 1388 mii lei `n 2016.
~n r=ndul comunelor, campioana la aloc\ri de sume defalcate ar putea fi Dumbr\veni, cu o prefigurare de 303 mii lei `n 2013 [i 319 mii lei `n 2016. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Foresta încheie anul cu o deplasare dificilă la Bacău

  “Galben-verzii” joacă pe terenul celei de-a doua clasate sâmbătă, de la ora 14.00 Foresta …