Thursday , December 1 2022

Cum schimba doua milioane de euro viata unei familii de oameni obisnuiti

Adrian [i Cristina Tulumb, au c=[tigat  premiul cel mare al Loteriei Rom=ne la `nceputul lunii octombrie 2006, `n valoare de 73 de miliarde de lei vechi n atunci c=nd a dat norocul peste ei Cristina era chelneri]\ iar Adrian, [ofer de taxi [i locuiau `ntr-o garsonier\ modest\ din F\lticeni `mpreun\ cu fiul lor n  se consider\ o familie norocoas\ [i cred c\ au ajuns boga]i pentru c\ au fost „acolo” la momentul potrivit n  „E un avantaj s\ fii miliardar `n sensul c\ `]i schimbi ritmul de via]\ dar trebuie s\ fii un om cump\tat. Am investit `n imobiliare [i cred c\ am f\cut foarte bine», sus]ine Adrian Tulumb n norocul f\lticenean recunoa[te c\ dup\ ce s-a v\zut cu at=]ia bani a fost `nconjurat [i de « prieteni » care nu urm\reau dec=t s\ ob]in\ bani de la el [i c\ a fost o perioad\ dependent de jocurile de noroc dar, de c=]iva ani, pune pe primul plan doar familia [i casa n

Adrian si Cristina Tulumb

Adrian [i Cristina Tulumb, de 34 ani [i respectiv, de 32 ani,  din municipiul F\lticeni au c=[tigat 73 de miliarde de lei vechi, premiul cel mare al Loteriei Rom=ne la 6/49 la `nceputul lunii octombrie 2006.  Ei spun c\ au r\mas `n continuare cu capul pe umeri iar ca „extravagan]\” [i-au luat dou\ ma[ini, un BMW [i un Audi TT decapotabil si un c=ine rasa Husky.  Chiar dac\ au ajuns boga]i, ei au `n continuare acelea[i temeri ca [i omul de r=nd, se tem pentru s\n\tate [i vor ce este mai bine pentru copiii lor. Numerele care i-au f\cut milionari `n euro au fost alese atunci de b\ie]elul lor, care avea tunci cinci ani  n `n momentul c=[tig\rii sumei, familia Tulumb ducea o via]\ modest\ `n municipiul F\lticeni. Cristina era chelneri]\ la un local, iar Adrian lucra ca taximetrist n la aproximativ cinci ani de la data c=nd au juns miliardari, familia f\lticenean\ sus]ine c\ s-a maturizat [i c\ banii c=[tiga]i au fost `n cea ma mare parte investi]i [i cheltui]i cump\tat n de ceva vreme, ei  au devenit  o prezen]\ discret\ `n F\lticeni, prefer=nd s\ pun\ `n prim plan familia [i casa.

So]ii Tulumb sus]in c\ au ajuns boga]i datorit\ faptului c\ au  fost „acolo”, la momentul potrivit. Ei spuns c\ au înv\]at câte ceva din fiecare nereu[it\ [i din gre[elile pe care le-a f\cut dup\ ce s-au trezit dintr-o dat\ cu un munte de bani.  Nu au l\sat experien]ele triste s\ le distrug\ moralul, pasiunea [i optimismul.
Cea mai mare parte a sumei a fost investit\ cu m\sur\ `n diverse investi]ii. Acum. Cristina [i Adrian Tulumb sus]in c\ unul dintre secrete este acela c\ se uit\ creativ la probleme [i caut\ noi [i noi surse de venit. Iau problemele, le `nv=rt pe toate fe]ele [i acolo unde unii critic\ [i caut\ vinova]i, ei g\sesc noi oportunit\]i. Au cump\rat peste 10 ha de teren  destinat construirii de locuin]e `n zona F\lticeni, iar pe alte 1,3 ha au ridicat 13 vile, din care au v=ndut deja zece, [i achizi]ionat un spa]iu `ntr-o zon\ central\ `n municipiul Ia[i, unde vor deschide `n vara acestui an un club pentru tineri. Totodat\, sunt proprietarii a trei apartamente `n Suceava [i  F\lticeni [i mai au `n cont  destui bani care s\ le asigure un trai lini[tit. Cristina [i Adrian Tulumb au p\strat [i garsoniera din Bucure[ti pe care au primit-o cadou de la Loteria Rom=n\.

Am fost pasionat de jocurile de noroc, dar sunt doar iluzii, devii scavul patronilor
Cristina [i Adrian Tulumb [i-au cump\rat o vil\ cochet\ `n ora[ul F\lticeni. Cei doi au `mpreun\ doi copii, o feti]\ de 2  ani [i un b\ie]el de 9 ani. Firma de taxi pe care b\rbatul o  `nfiin]ase imediat dup\ ce a ajuns miliardar, care cuprindea un parc de [apte autoturisme, a fost `nchis\, pe motiv c\ nu aducea profit  `ns\ banii care au fost investi]i au fost sco[i `n cei doi ani de func]ionare.
«Ne consider\m o familie care a avut noroc [i dac\ Dumnezeu ne-a dat aceast\ [ans\ trebuie s\ fim chibzui]i. Suntem ferici]i [i nu ne putem pl=nge de nimic. Ne dorim doar s\n\tate [i s\ ne vedem copiii mari [i s\ ne putem bucura de ei. Ne iubim, poate chiar  mai mult. Banii nu ne-au schimbat pe noi, `ns\ realiz\m c\ o parte din cei care se afl\ `n jurul nostru sunt schimba]i la casele lor. Suntem o familie de oameni normali, care am avut [i necazuri [i bucurii. Credem c\ ne-am maturizat [i noi, cred c\ cei doi copii au o influen]\ mare asupra noastr\. Am investit din banii c=[tiga]i cel mai mult `n imobiliare [i chiar dac\ a venit criza sper\m c\ pia]a `[i va reveni. Din vilele construite au mai r\mas de  v=ndut `nc\ trei, dar nu ne gr\bim [I acum negociem pre]urile de v=nzare. ~n via]\ trebuie s\ fim echilibra]I », ne-au spus la unison Cristina [i Adrian Tulumb.
Ei sus]in c\ banii sunt «aluneco[i» [i dac\ nu [tii s\-i dr\muie[ti se termin\ repede. Chiar dac\ au ajuns miliardari, de-a lungul anilor care s-au scurs din octombrie 2006, nu s-au sim]it amenin]a]i ori urm\ri]i. «Banii ne-au schimbat `ntr-un fel via]a. Ca oameni `ns\ am r\mas aceea[i. Doar c\ am ajuns de la un trai modest la un alt nivel de trai [i evident, c\  via]a este alta. Unii s-au apropiat de noi din interes [i c=nd au v\zut c\ nu le d\m bani de c=te ori aveau nevoie s-au retras, al]ii au r\mas aceea[i prieteni pe care i-am avut [i `nainte. Cred c\ abia acum avem lini[tea mult a[teptat\ [i mult dorit\ atunci c=nd nu aveam at=]ia bani. Banii i-am dr\muit cum

se cuvine, chiar dac\ a fost o perioad\ c=nd, trebuie s\ recunosc, am cheltuit pe petreceri [i la jocurile de noroc. So]ia a fost `ns\ ce-a care a pus piciorul `n prag [i m-a readus la mal. Eram luat de val la un moment dat. Se `nt=mpla acum mai bine de doi ani. P=n\ la urm\ [i anturajele te fac din om, cum s-ar spune, neom. Am fost pasionat de jocurile de noroc, dar sunt doar iluzii, devii scavul patronilor. Po]i s\ ai `ncredere `n loterie [i la superbingo, dar nicidecum la aceste jocuri de noroc.  Banii te fac `ntr-o noapte bogat [i tot `ntr-o noapte po]i deveni s\rac. Desigur, pl\cerea de a paria [i emo]ia p=n\ la final fac parte din regula, dar [i din pre]ul jocului. Din p\cate, pl\cerea nu dureaz\ c=t am vrea. {i, `n nici un caz, nu umple golul sufletesc sau nu rezolv\ o problem\ de via]\. Dimpotriva, poate aduce probleme suflete[ti [i probleme de via]\ cu urm\ri incalculabile. E un avantaj s\ fii miliardar, `n sensul c\ `]i schimbi ritmul de via]\, dar trebuie s\ fii un om cump\tat. Am investit `n imobiliare [i cred c\ am f\cut foarte bine», ne-a mai spus Adrian Tulumb. Chiar dac\ pia]a  imobiliar\ a stagnat, f\lticeneanul sper\ c\ aceasta `[i va reveni spre sf=r[itul acestui an. « Valoarea banilor investi]i s-a `njum\t\]it de la apari]ia crizei. E o perioad\ grea pentru toat\ lumea, `ns\ e timpul ca b\ncile s\ dea drumul la credite, pentru ca oamenii s\-[i poat\ cump\ra o locuin]\ » , consider\ f\lticeneanul. El sus]ine c\ imobiliarele vor r\m=ne una din afacerile la care nu va renun]a.
Pe primul plan trebuie s\ fie familia [i casa

Vila familiei Tulumb

Dac\ lui Adrian Tulumb `i st\ de  c=]iva ani g=ndul numai la pia]a imobiliar\, so]iei acestuia `i place s\ vorbeasc\ despre via]a de familie . «Dup\ ce am c=[tigat at=t de mul]I bani am `n]eles c\ cineva acolo sus ne iube[te. Ne-a dat [ansa s\ fim `mpreun\, iar apoi s\ c=[tig\m pe o variant\ simpl\ ace[ti bani. Trebuie s\ recunoa[tem c\ pu]ini au un asemenea noroc.  Am `n]eles c\ nu ne putem bate joc de aceast\ sum\ [i nici de noi pentru, c\ nu se [tie ce ne rezerv\ via]a. M=nc\m ca to]i oamenii, nu st\m prin restaurante, ci g\tesc acas\. ~mi place s\ fac de m=ncare [i s\ fac cump\r\turi, chiar [i pia]a. ~mi iubesc so]ul [i cei doi copii. Sunt m=ndr\ c\ am r\mas `mpreun\ pentru c\ a fost [i momentul c=nd sim]eam c\ `mi pierd so]ul din cauza dependen]ei de jocurile de noroc [i a anturajelor. Noi am luat-o de fiecare dat\ de la cap\t dar nu am renun]at la a fi `mpreun\. Aveam 13ani [i jum\tate ani c`nd mi-am cunoscut viitorul so], iar Adrian avea doar 15 ani. Am r\mas prieteni, ne-am `ndr\gostit unul de altul, [i avem 20 de ani de c=nd ne [tim [i suntem mai mult dec=t `ndr\gosti]i. Suntem f\cu]i unul pentru cel\lalt [i ne rug\m ca Dumnezeu s\ ne ocroteasc\ casa [i familia. Ne iubim [i ne respect\m unul pe cel\lalt. Pe primul plan trebuie s\ fie familia [i casa. Cei doi copii sunt o alt\ mare realizare a noastr\. Ne preg\tim s\ mergem din nou, `n vacan]\ `n Antalia imediat dup\ ce b\ie]elul va intra `n vacan]\, aici ne-a pl\cut cel mai mult din c\te ]\ri am vizitat », spune Cristina Tulumb.
Visul familiei era ca din banii c=[tiga]i s\ plece `n vacan]e peste hotare. {i a[a a [i fost. Familia Tulumb a vizitat Elve]ia, Egipt, Grecia,Tunisia, Spania [i Antalia.
Adrian Tulumb este convins c\ va mai c=[tiga `nc\ o dat\ potul cel mare
Adrian si Cristina Tulumb au devenit cei mai boga]i oameni din F\lticeni, jude]ul Suceava, dup\ ce au ghicit cele [ase numere norocoase la Loto din 1 octombrie 2006. Au c=[tigat atunci aproape dou\ milioane de euro. Imediat dup\ ce au pus m=na pe bani, so]ii Tulumb s-au mutat din garsoniera `n care locuiau, `ntr-un apartament cu trei camere `n valoare de un miliard de lei vechi la acea dat\, situat `n centrul municipiului, [i- au cump\rat un BMW, ultimul tip, pe care au dat 80.000 euro, tot `n 2006. Cele 71 de miliarde de lei au c\zut ca o man\ cereasc\ pentru familia f\lticenean\. Locuind `ntr-o garsonier\ din centrul municipiului F\lticeni cei doi tineri noroco[i `[i doreau mult ca fiul lor s\ aib\ camera lui. {i la Cr\ciun  `n 2006 erau deja muta]i  `n cas\ nou\.  Pe l=ng\ impresionanta sum\, ei au mai primit o garsonier\ `n Capital\. De aproximativ doi ani, ei au cump\rat de la un om de afaceri din F\lticeni, o vil\ cu dou\ nivele contra sumei de  6 miliarde de lei vechi, care `nc\ nu era `n stadiul final [i `n care au mai investit `nc\ odat\ cam aceea[i sum\ pentru a o aduce pe gustul lor.
Adrian Tulumb nu a renun]at s\ joace la loto.  «Joc s\pt\m=nal c=te dou\-trei bilete, tot variante simple [i cred c\ [ansa de a c=[tiga este `n aceast\ variant\. De la data c=nd am intrat `n posesia potului cel mare, am ghicit doar o singur\ dat\ patru numere,intr=nd `n posesia a cinci milioane de lei vechi. Cred, cu siguran]\, c\ voi mai avea norocul s\ c=[tig m\car o dat\ la loto 6 din 49», a mai spus Adrian Tulumb. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Tânăr din Bogdănești, fără permis, prins extrem de beat la volan

În noaptea de marți spre miercuri, la ora 01.32, în afara localității Baia, în zona …