Friday , December 2 2022

Cum poate Opozitia sa blocheze conturile Puterii? Din greseala! UniCredit Tiriac Bank a blocat conturile PDL, desi trebuiau blocate cele ale PNL

N reprezentan]ii b\ncii nu au vrut s\ comenteze acest incident, `ns\, conform unor surse din mediul juridic [i politic sucevean, vina ar apar]ine `n primul r=nd executorului judec\toresc, Ioan Tataru, care trebuia s\ fac\ demersurile pentru blocarea conturilor PNL din cauza unor datorii nepl\tite c\tre o firm\ sucevean\

UniCredit }iriac Bank Suceava a blocat, la `nceputul acestei s\pt\m=ni, contul pe care filiala sucevean\ a PDL `l avea deschis la aceast\ banc\, de[i partidul de guvern\m=nt nu avea niciun fel de problem\ cu banca sau cu vreun alt creditor ce ar fi putut ob]ine din partea instan]elor vreo hot\r=re judec\toreasc\ `n acest sens. La mijloc este o confuzie care a fost f\cut\ `ntre PDL [i PNL, organiza]ia sucevean\ a acestuia din urm\ fiind cea care are probleme financiare – surse din mediul economic [i politic local catalog=ndu-le a fi ba „deosebite”, ba „simptomatice”. De altfel, mai mul]i creditori au f\cut, de-a lungul timpului, tot felul de demersuri `n vederea recuper\rii banilor.
Una din firmele sucevene care avea de recuperat dintr-o campanie electoral\ precedent\ o sum\ de bani destul de mare din partea PNL a f\cut demersuri [i `n instan]\, ob]in=nd `n baza unei hot\r=ri judec\tore[ti posibilitatea de a bloca conturile PNL Suceava. Executorul judec\toresc care s-a ocupat de demersurile necesare `n acest sens a fost Ioan Tataru.
Suma ce trebuia s\ fie recuperat\ dep\[ea dou\ sute de milioane de lei vechi, bani pe care conducerea actual\ a PNL Suceava nu i-a pl\tit de c=]iva ani. Executorul judec\toresc Ioan Tataru a `nceput s\ fac\ toate demersurile care se fac `n vederea recuper\rii debitelor iar poprirea conturilor este unul din acestea. ~n mod normal, pasul urm\tor trebuia s\ fie blocarea contului PNL deschis la UniCredit }iriac Bank.
Aici a `nceput `ns\ toat\ problema. Din motive deocamdat\ neelucidate complet, cel pu]in p=n\ `n prezent, nu contul celor de la PNL a fost blocat, ci contul celor de la PDL Suceava. Situa]ia a fost confirmat\ de reprezentan]i ai democrat liberalilor care au spus c\ se cuno[tea despre aceast\ situa]ie `nc\ de mar]i sear\ iar miercuri la amiaz\ aceast\ problem\ a fost deja reglementat\. Eroarea a fost f\cut\ la banc\, dar `nc\ nu se [tie 100% sigur dac\ este din neaten]ia vreunui func]ionar sau din neglijen]a executorului judec\toresc.
Responsabilii cu rela]iile publice din centrala b\ncii respective nu au infirmat acest incident regretabil, ba din contr\, s-au ar\tat destul de jena]i de p\]ania subalternilor de la Suceava. Cu toate acestea, nu au vrut s\ ofere niciun fel de l\muriri suplimentare, invoc=nd aspecte legate de confiden]ialitatea datelor. Prin urmare, au evitat s\ spun\ dac\ `n timpul `n care au fost blocate, din gre[eal\, conturile PDL au fost f\cute opera]iuni ce ar fi putut prejudicia aceast\ organiza]ie politic\ [i nici nu au dorit s\ spun\ dac\ `ntre timp au fost blocate conturile PNL, a[a cum era normal de la bun `nceput. O t\cere absolut\ a fost [i cu privire la m\surile care s-ar lua fa]\ de persoanele ce ar fi comis aceast\ gaf\, dar [i cum s-a ajuns la acest lucru.
~n acest fel, secretul bancar [i tot ansamblul de legi sau de norme interne nu fac dec=t s\ ad=nceasc\ mai mult crepusculul unor astfel de situa]ii jenante pentru unii, comice pentru al]ii. Pe de alt\ parte, surse din mediul politic au dat asigur\ri c\ `ntre timp [i contul PNL a fost blocat, iar cel al PDL a fost deblocat iar „din fericire” nu a fost `nregistrat niciun prejudiciu. „Gre[eala este omeneasc\”, au spus unii politicieni, `n timp ce z=mbeau u[or ironic. Din c=te se pare, democrat liberalii nu vor avea nimic de obiectat, cel pu]in deocamdat\, la adresa b\ncii iar peneli[tii nu ar avea de ce s\ obiecteze, ba chiar `ncearc\ s\ fac\ haz de necaz c=t mai pot.
C=t prive[te vinova]ii pentru aceast\ gaf\, surse din mediul politic [i juridic `nclin\ s\ cread\ c\ nu neap\rat func]ionarii bancari sunt cei care ar fi comis gafa, ci mai cur=nd executorul judec\toresc. Acesta ar fi dat `n mod gre[it contul celor de la PDL `n loc s\ dea contul PNL iar func]ionarul sau func]ionarii bancari care se ocupau de prelucrarea datelor din acest caz nu au f\cut altceva dec=t s\ pun\ `n aplicare ceea ce ceruse executorul judec\toresc `n baza legii. Ulterior, dup\ ce au fost comunicate alte date, cei de la banc\ au `ndreptat eroarea. Interesant este cum au fost verificate datele comunicate ini]ial de executorul judec\toresc Ioan Tataru de c\tre angaja]ii b\ncii [i c=t\ „pruden]\ bancar\” acord\ atunci c=nd se pune problema bloc\rii unor conturi. Men]ion\m c\ executorul judec\toresc nu a putut fi contactat pentru a-[i spune punctul de vedere. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Filtre rutiere și controale făcute de polițiști în pub-uri și săli de jocuri din Vicovu de Sus

Având în vedere evoluţia situaţiei operative  la nivelul zonei de competență a Poliției Orașului Vicovu …

No comments

  1. Asta, Tataru nu e tatal drei Tataru Monica de la prefectura SV??????
    Eu cred ca el e

  2. Cum naiba apare UniCreditul in mai toate “gafele” ?? 🙂
    Ori e o mare coincidenta..ori intradevar sunt numai incompetenti in banca aia.