Sunday , December 4 2022

Cum a azvarlit Alpine Bau sase milioane de euro intr-o groapa fara gunoi

N sf=r[itul anului 2011 ar fi cel mai optimist termen pentru finalizarea lucr\rilor la prima celul\ a depozitului de de[euri, ce trebuia terminat\ toamna trecut\ n hectarele de v\g\un\ s\pate ast\ toamn\, `n a[teptarea ministrului Mediului, au r\mas abandonate `n voia iernii, p\zite de un paznic zgribulit [i de un c=ine jig\rit n sunt [anse infime ca cei 6 milioane de euro, investi]i de CJ `n groapa de la Vorniceni – Moara s\ poat\ fi recupera]i de la Uniunea European\ n banii Consiliului Jude]ean, irosi]i pe lucr\ri care nu s-au putut realiza “din cauza vremii nefavorabile” de c\tre firma Alpine Bau GmbH Wals n directoarea de la Alpine Bau GmbH `n Rom=nia, Kovacs Agnes, a fost trimis\ `n judecat\ de DNA pentru afaceri ilicite cu fonduri europene n

Peste noua groap\ de gunoi a Sucevei, situat\ `n zona Vorniceni, din comuna Moara, s-a a[ternut lini[tea `nc\ de anul trecut. Dup\ marea inaugurare din noiembrie anul trecut, c=nd a fost prezent pe [antier ministrul Mediului, Laszlo Borbely, lucr\rile au fost sistate, iar la organizarea de [antier au mai r\mas s\ p\zeasc\ utilajele un paznic [i un c=ine.
Noua groap\ de gunoi a Sucevei este un subiect at=t de des invocat `n ultimii 15 ani de edilii jude]ului [i ai municipiului re[edin]\ de jude] `nc=t a devenit un loc comun. C=nd oficialii fac declara]ii de genul – ,,la anul vom inaugura noul depozit ecologic” sau ,, – peste c=teva luni vom face inaugurarea noii gropi de gunoi”, sucevenii, blaza]i, ridic\ din umeri, dau pagina, `n cazul `n care [tirea este publicat\ `ntr-un ziar, schimb\ postul, dac\ informa]ia este difuzat\ la radio sau la televiziune. Pe internet, nu o cite[te mai nimeni. Pentru c\ [tiri cu astfel de titluri sau cu unele asem\n\toare, pe aceea[i tem\, au citit, au ascultat ori au vizionat `nc\ de pe vremea primarului Toma. ~nc\ de atunci se vorbea despre necesitatea `nchiderii gropii de gunoi de la C\l\u [i se d\deau asigur\ri c\ se caut\ solu]ii pentru g\sirea unei noi loca]ii pentru de[eurile Sucevei. Cu acee[i problem\ s-au confruntat la prim\rie [i Constantin Sofroni, [i Marian Ionescu [i, `nc\ din primul s\u mandat, Ion Lungu.
~ntre timp, Rom=nia, cu tot cu jude]ul [i cu municipiul Suceava, a “f\cut eforturi” de aderare la Uniunea European\, printre condi]iile impuse de aceasta fiind rezolvarea problemei de[eurilor, inclusiv la Suceava. Ca s\ fim primi]i `n “marea familie european\” s-au semnat documente prin care ne-am asumat obliga]ia ca `ntr-un an- doi, s\ rezolv\m problema, `nfiin]=nd platforme ecologice, unde se va realiza selectarea [i reprocesarea de[eurilor `n adev\rate uzine `n care gunoaiele Sucevei vor fi reciclate, vor fi transformate `n materie prim\ pentru industrie, `n combustibili, `n materiale de construc]ie etc. Pentru ca toate acestea s\ devin\ realitate, problema a fost preluat\ la nivelul Consiliului Jude]ean, pentru c\ UE a impus ca `n jude] s\ nu se trezeasc\ fiecare primar cu g=ndul de a-[i face groap\ de gunoi proprie. ~n localit\]i vor func]iona doar puncte de colectare, `n cinci loca]ii vor fi constituite sta]ii de transfer, iar, de aici, gunoiul `ntregului jude] va fi trimis c\tre cele dou\ depozite de de[euri prefigurate a se construi la Moara [i Pojor=ta.
Dac\ la Pojor=ta nici nu se pune problema amenaj\rii `n perioada imediat urm\toare a depozitului preconizat, nefiind organizat\ nici m\car o licita]ie pentru demararea lucr\rilor, la Moara – Vorniceni, anul trecut, cam tot prin martie, declara]iile edililor erau at=t de optimiste `n ceea ce prive[te rezolvarea problemei `nc=t sucevenii erau c=t pe ce s\ `i cread\ c\ p=n\ la sf=r[itul anului, gunoiul Sucevei va fi `ngropat `n p\m=ntul “natal”, iar nu peste Siret, la Boto[ani. A fost organizat\ o licita]ie pentru executarea lucr\rilor, c=[tigat\ de o firm\ austriac\, s-a s\pat cu excavatoarele [i buldozerele o groap\ mare, iar `n luna noiembrie a anului trecut, ministrul Mediului, Lazlo Borbely, a f\cut o vizit\ de lucru [i a primit asigur\ri c\, dac\ nu se va putea p=n\ la sf=r[itul anului, cel mai t=rziu `n luna mai a anului 2011, prima celul\ a depozitului de gunoi de la Moara va fi pus\ `n func]iune. Dup\ ce a plecat ministrul, lucr\torii de pe [antier [i-au dau jos salopetele, le-au `mpachetat, au pus deoparte lope]ile [i cazmalele, au scos motorina din rezervoarele utilajelor, s\ nu o fure ho]ii, [i au plecat to]i s\ ierneze pe la casele lor.
{anse infime ca cele [ase milioane de euro, investite de CJ, s\ poat\ fi recuperate de la Uniunea European\
Peste [antier s-au a[ternut z\pezile, la fel peste cele c=teva containere [i c=teva utilaje. Paznicul pl\tit s\ aib\ grij\ de investi]ie, un t=n\r `nfofolit `ntr-o geac\ groas\, c\ruia `i ]inea de ur=t un c=ine mare [i jegos, ne-a explicat c\ lucr\rile s-au oprit, fiindc\ nu mai sunt bani. Ne-a ar\tat de unde putem s\ fotografiem groapa, s\ se vad\ mai bine, pentru c\ tot de acolo s-a uitat [i “domnul ministru”, atunci c=nd a venit `n vizit\, ast\ toamn\.
Bani trebuie, dar de unde? S-a realizat, la nivelul jude]ului Suceava, un proiect denumit ,,Sistem de Management Integrat al De[eurilor `n Jude]ul Suceava”, `n valoare total\ de 63,7 milioane de euro. Pentru ob]inerea acestei sume, sau m\car a jum\tate din aceasta, abia `n 21 ianuarie 2011 a fost depus la organismele Uniunii Europene proiectul spre analiz\ [i aprobarea finan]\rii. Dup\ aprobare, care `nc\ nu s-a produs, proiectul urmeaz\ a se transmite Ministerului Mediului, iar de acolo, dup\ avizare, va trebui s\ ajung\ la Consiliul Jude]ean pentru semnarea contractelor. Conform inten]iei formulate de partea sucevean\, 34,8 milioane de euro ar trebui s\ reprezinte finan]are european\ nerambursabil\, diferen]a urm=nd s\ fie asigurat\ de la bugetul statului [i de la bugetele locale – CJ [i localit\]ile din jude].
Nu exist\, `n acest moment, nicio dat\ avansat\ asupra momentului `n care va veni, dac\ va veni, aprobarea de finan]are de la Uniunea European\. Cert este c\, dac\ lucrurile vor merge bine, c=nd toate finan]\rile vor fi asigurate, va fi organizat\ o licita]ie de execu]ie la nivel european, nu se [tie c=nd, dar se dore[te ca acest lucru s\ se `nt=mple pe la `nceputul verii acestui an. Dac\ lucrurile vor merge bine `n continuare, `n alte dou\ – trei luni, func]ie de num\rul de contesta]ii ce vor fi depuse de viitorii participan]i la aceast\ licita]ie, ar putea s\ se re`nceap\ lucr\rile la  Sistemul de Management Integrat al De[eurilor `n Jude]ul Suceava.
Consiliul Jude]ean Suceava a avut anul trecut o ini]iativ\ l\udabil\, aloc=nd circa [ase milioane de euro pentru `nceperea lucr\rilor la prima celul\ a depozitului de gunoi de la Moara. S-a sperat c\ ace[ti bani, aloca]i `n avans, vor fi ulterior restitui]i. Reprezentan]ii CJ [i ai structurilor de mediu din jude] recunosc acum c\ exist\ slabe [anse ca suma de [ase milioane de euro, investit\ `n groapa de la Vorniceni, s\ fie recuperat\.
Banii Consiliului Jude]ean, irosi]i pe lucr\ri care nu s-au putut realiza “din cauza vremii nefavorabile” de c\tre firma Alpine Bau GmbH Wals
~n luna martie a anului trecut a fost organizat\ o licita]ie pentru realizarea primei celule a depozitului de de[euri de la Moara, c=[tigat\ de firma austriac\ Alpine Bau Gmbh Wals. Se preconiza atunci c\ durata de finalizare a obiectivului va fi de [ase luni, termen asumat de firma austriac\. Acest termen nu a fost `ns\ respectat.
~n data de 19 noiembrie 2010, la opt luni de la c=[tigarea licita]iei, a venit la Suceava ministrul Mediului, Laszlo Borbely. Conform presei de la acea vreme, ministrul a inspectat [antierul de la Vorniceni Moara, `n condi]iile `n care prima celul\ a gropii de gunoi ar fi trebuit s\ fie `n stadiul de finalizare. Ministrul a v\zut doar ni[te s\p\turi f\cute de firma c=[tig\toare a licita]iei din prim\var\ `n v\g\unele deja existente. Constructorul – Alpine Bau Gmbh Wals, prin reprezentan]ii din Rom=nia a firmei, a explicat c\ nu s-a putut lucra fiindc\ vremea le-a fost nefavorabil\. P=n\ acum, nu s-au f\cut dec=t ni[te s\p\ri `n v\g\un\. Nu s-au asigurat utilit\]ile necesare – curent, ap\, canalizare, sta]ie de epurare, cu at=t mai pu]in c\ile de acces necesare pentru utilajele care vor transporta gunoiul `n perimetru.
Nu s-a f\cut `nc\ o analiz\ a cheltuirii banilor vira]i c\tre Alpine Bau pentru ca aceast\ firm\ austriac\ s\ se str\duiasc\ s\ realizeze `n termenii contracta]i lucr\rile contractate. S-a vorbit despre [ase milioane de euro, bani aloca]i de Consiliul Jude]ean pentru ca m\car prima celul\ a depozitului de gunoi de la Moara s\ devin\ func]ional\. ~n alte documente, se vorbe[te despre o investi]ie de 4,2 milioane de euro, pentru acela[i obiectiv.
Lucr\rile de la Vorniceni – Moara  au `nceput `n data de 18 iunie 2010, viz=ndu-se asigurarea loca]iei pentru depozitarea a circa 100.000 de tone de de[euri anual, pe o suprafa]\ de 7,5 hectare de teren. Ministrul Mediului a promis atunci c\ în dou\, trei luni vor fi semnate contractele pentru primirea finan]\rii de la Uniunea European\, d=nd asigur\ri c\ banii investi]i deja de Consiliul Jude]ean vor fi recupera]i dup\ acordarea fondurilor de la Uniunea European\.
Directoarea de la Alpine Bau GmbH `n Rom=nia, Kovacs Agnes, trimis\ `n judecat\ de DNA pentru afaceri ilicite cu fonduri europene
Deocamdat\, la noua celul\ a viitoarei gropi de de[euri de la Moara, nu se lucreaz\ deloc. P\m=ntul pe care trebuie amenajat\ investi]ia, spun constructorii, ori e prea tare, ori e prea moale, ori stratul de argil\ de dedesubt produce alunec\ri ale utilajelor, ori nu se mai [tie cine va pl\ti lucr\torii.  Anul trecut, s-a descoperit c\ reprezentanta Alpine Bau GmbH `n Rom=nia, Kovacs Agnes, a fost trimis\ `n judecat\ de procurorii Direc]iei Na]ionale Anticorup]ie. Aceast\ persoan\, care a c=[tigat licita]ia pentru firma austriac\ la Suceava, ar fi promis `n 2009  o mit\ de 50.000 de euro pentru avizarea unor lucr\ri de c\tre Ministerul Dezvolt\rii  `n jude]ul Mure[.
Procurorii din cadrul  Direc]iei Na]ionale Anticorup]ie (DNA) – Mure[ au dispus, chiar imediat dup\ vizita ministrului Mediului, Laszo Borbely, la Suceava, din luna octombrie a anului trecut, trimiterea în judecat\ a directorului societ\]ii Alpine BAU GmbH, Kovacs Agnes, în sarcina c\reia s-a re]inut infrac]iunea de dare de mit\. Potrivit site-ului DNA, `n perioada aprilie – mai 2009,  Kovacs Agnes, director al societ\]ii Alpine Bau GmbH, împreun\ cu un denun]\tor [i cu Szabó László, director al aceleia[i societ\]i comerciale, a promis lui T\utu Ioan – reprezentantul unei firme de consultan]\, c\-i va da suma de 50.000 euro pentru a aviza unele lucr\ri efectuate, precum [i unele neefectuate [i pentru a certifica pl\]ile datorate societ\]ii Alpine Bau GmbH de c\tre Ministerul Dezvolt\rii, Lucr\rilor Publice [i Locuin]elor (MDLPL). Ulterior, în perioada august – septembrie 2009, împreun\ cu Szabó László, Kovacs Agnes i-a dat lui T\utu Ioan suma de 10.000 de euro.
~n primul trimestru al anului trecut, conducerea Consiliului Jude]ean a anun]at c\ prima celul\ a depozitului ecologic de de[euri din zona localit\]ii sucevene Moara va fi construit\ de firma austriac\ Alpine Bau Gmbh Wals, din Siezenheim – Austria, care a câ[tigat licita]ia organizat\ de Consiliul Jude]ean Suceava. Valoarea proiectului, f\r\ TVA, a fost evaluat\ la 26,7 milioane de lei, iar termenul de execu]ie a fost de [ase luni. Depozitul ecologic de la Vorniceni – comuna Moara este acum o mare groap\ s\pat\ cu excavatoarele p=n\ la c=]iva metri sub sol, care st\ `n a[teptarea noilor lucr\ri ce se prefigureaz\, dar [i a gunoiului care va veni de la cele 27 de localit\]i, inclusiv municipiul Suceava, care nu mai au unde s\ depoziteze sutele de tone de de[euri acumulate `n fiecare zi. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Patru autoutilitare dintr-o parcare din Șcheia au fost distruse de un incendiu (FOTO, VIDEO)

Duminică seara a fost semnalată izbucnirea unui incendiu la o autoutilitară dintr-o parcare de pe …

No comments

  1. gaseste flutur de unde dor vine campania electorala. tun dat de el si primaru din moara

  2. Sapase o groapa si la chemat pe ministru pentru inaugurare……………tare frate, ce presedinte de CJ avem, o tine numai in inaugurari…………………, cred ca poate intra in cartea recordurilor la numarul de investii inaugurate pe anul 2010, binenteles fara a fi finalizate.

  3. Domnule Rosca, sefii de la judet au dorit de la inceput acest scenariu. Uitati-va numai unde s-a amplasat aceasta groapa. Pe pamant cumparat de la Constatin Prodaniuc, primar in Moara si vis-a-vis are el ferma. In acte nu apare el detinator de pamant , ci angajati de ai lui.
    Sefii de la CJ au luat bani si din cumpararea pamantului , cat si din cheltuieli ulterioare cu amenajarea. Iar scenariu ca investeste CJ si va primi ulterior banii sunt povesti pentru populatie. Credeti ca aveau curaj sa arate la Bruxelles actele cu cumpararea si apoi cu cheltuirea sumelor mari pentru amenajare? Nu sunt asa de prostii PDL-istii incate sa se aresteze singuri. Si fac tot pe plan local unde justitia si politia sunt doar doua cenusarese in mana Baronului Bolsevic de la Botosana.
    Poate ar trebui sa mai scrieti si de falsurile lui Constatin Prodaniuc cu pamantul luat in arenda de la cetatenii din Horodniceni. Sa scrieti cum s-au furat sute de mii de euro cu falsuri depuse la APIA Falticeni si totul se face cu stirea si celor de la APIA Suceava, a prefecturi , a consiliului judetean si a procuraturii. Caci au fost sesizate toate organele abilitate si nimeni nu doreste sa i-a masuri , caci Constantin Prodaniuc este sponsor principal la PDL Suceava. Si banii din groapa de gunoi sunt in buzunarele bolsevicilor portocalii.