Monday , December 4 2023

Cseke anunta la Suceava schimbari importante in competentele tinerilor medici

N ministrul S\n\t\]ii vrea ca medicii reziden]i [i chiar absolven]ii facult\]ilor de Medicin\ s\ poat\ avea competen]e limitate de practic\ a meseriei u o astfel de m\sur\ i-ar putea responsabiliza pe reziden]i [i i-ar putea determina s\ nu p\r\seasc\ at=t de repede sistemul de s\n\tate pentru a pleca la munc\ peste hotare

Ministrul S\n\t\]ii, Cseke Attila, a declarat, vineri, la Suceava, c\ `n pachetul legislativ al Ministerului pe care, sper\ el, s\ fie aprobat p=n\ la finele acestui an, vor fi introduse [i prevederi care s\ faciliteze men]inerea `n sistem a salaria]ilor din sectorul medical sanitar, `n contextul `n care tot mai mul speciali[ti [i tineri absolven]i fie pleac\ peste hotare, fie se reprofileaz\. Una din m\surile care `i vizeaz\ cu prec\dere pe tineri este [i cea privind introducerea dreptului de practic\ limitat\ pentru absolven]ii facult\]ilor de medicin\, pe competen]e stabilite de Ministerul S\n\t\]ii, cu avizul Colegiului Medicilor din Rom=nia.
Potrivit celor spuse de ministrul Cseke Attila, o astfel de m\sur\ este benefic\ pentru c\ `n momentul de fa]\ tinerii absolven]i ai unei facult\]i de medicin\ fie iau din prima examenul de reziden]iat, fie se pot angaja ca reprezentan]i de v=nzari a unor companii farmaceutice. Dac\ nu iau din prima `ncercare examenul pentru reziden]iat, atunci tinerii risc\ s\ fie pierdu]i pentru sistemul sanitar rom=nesc deoarece vor fi tenta]i s\ se reprofileze sau s\ plece afar\. „Este impoartant s\ nu `i pierdem pentru c\ nu to]i intr\ la reziden]iat din primul an”, a spus ministrul, conform c\ruia sunt cel pu]in o mie de cazuri la nivel de ]ar\.
Prin urmare, ministrul Cseke Attila este de p\rere c\ tinerilor absolven]i ai unor facult\]i de medicin\ ar trebui s\ li se dea o serie de competen]e limitate de practic\, cel pu]in pe unele specialit\]i, `ncuraj=ndu-i `n acest fel s\ r\m=n\ `n sistem, dup\ modelul mai multor state occidentale. Totodat\, ministrul S\n\t\]ii a declarat c\ o m\sur\ bun\ a fost cea de reducere a perioadei reziden]iatului de la [apte la [ase ani [i a l\sat s\ se `n]eleag\ c\ nu este exclus\ nici varianta ca `n urm\torii ani s\ se ajung\ la o perioad\ chiar de numai cinci ani de reziden]iat, acest lucru fiind, de asemenea, `n favoarea tinerilor absolven]i. Referindu-se la perioada efectiv\ de reziden]iat, Cseke Attila a ]inut s\ precizeze c\ ar fi bine ca la mijlocul acestei perioade s\ se extind\ o parte din competen]ele ce au fost acordate tinerilor absolven]i ai unei facult\]i de medicin\. „Vom propune [i dreptul la liber\ practic\ a absolven]ilor a unor facult\]i de medicin\ [i farmacie care au reziden]iatul incomplet. Sistemul sanitar are de c=[tigat pentru c\ din anul patru de reziden]iat s-ar putea extinde aceste competen]e iar `n aceste fel reziden]ii vor fi responsabiliza]i mai mult”, este de p\rere Cseke Attila.
Referindu-se la problema deficitului de personal, Ministrul S\n\t\]ii, Cseke Atilla, a apreciat, vineri, la Suceava c\ problema resurselor umane `n sistemul sanitar a ap\rut `n momentul intr\rii `n Uniunea European\, adic\ `n anul 2007. Potrivit ministrului, `n acest an num\rul medicilor [i a celorlalte categorii de persoane din sistemul sanitar rom=nesc care au migrat `n str\in\tate nu este la fel de mare ca `n 2007, dar faptul c\ ani la r=nd au plecat medici din sistem, golurile din acest an sunt tot mai ad=nci. Potrivit ministrului, fenomenul migra]iei for]ei de munc\ nu este unul particular Rom=niei, ci [i altor ]\ri europene, `ns\ `n Rom=nia cel mai grav este c\ personalul medical care a plecat la munc\ din str\in\tate a p\r\sit domenii deja deficitare `n privin]a resurselor umane cum ar fi ATI, Radiologie sau Urgen]e. ~n ce prive[te fenomenul migra]iei for]ei de munc\, Cseke Attila a spus c\ [i ]\ri precum Ungaria sau Polonia se confrunt\ cu aceea[i problem\. Ministrul a dat exemplul Fran]ei unde, la 1 ianuarie 2009, din cei 8.631 de medici cet\]eni str\ini care lucrau `n sistemul sanitar francez, 16% erau belgieni, 12% rom=ni, 11% germani, 10% algerieni [i 8% italieni. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Cresc tarifele de vizitare la Muzeul de Istorie și la Cetatea de Scaun  

Consiliul Județean Suceava a aprobat, la ultima ședință, un proiect de hotărâre referitor la taxele …