Monday , December 5 2022

Cristian Irimie promite discutii „nepoliticoase” cu subordonatii din teritoriu daca nu se va rezolva problema centrelor de permanenta

„Dac\ se confirm\ c\ sunt doar dou\ centre de permanen]\ `n jude]ul Suceava, atunci voi avea o discu]ie foarte serioas\ pe aceast\ tem\ cu cei de la Direc]ia de S\n\tate Public\”, a declarat, ieri, secretarul de stat din Ministerul S\n\t\]ii, Cristian Irimie
Secretarul de stat din Ministerul S\n\t\]ii, doctorul sucevean Cristian Irimie `l aten]ioneaz\ pe [eful DSP suceava, doctorul Ludovic Abi]ei, c\ va avea parte de „o discu]ie nepoliticoas\”, dac\ se va dovedi c\ nu s-a implicat `n cre[terea num\rului de centre medicale de permanen]\ `n jude].
Doctorul Cristian Irimie, a declarat c\ are semnale cum c\ `n jude]ul Suceava exist\ o serie de probleme cu privire la `nfiin]area mai multor centre de permanen]\. Cristian Irimie a l\sat s\ se `n]eleag\ c\ semnalele pe care le are din partea unor prim\rii ar fi negative la adresa conducerii Direc]iei de S\n\tate Public\ (DSP) a jude]ului Suceava. Potrivit secretarului de stat, mai mul]i primari i-au confirmat faptul c\ exist\ la nivelul administra]iei locale inten]ia de a `nfiin]a centre de permanen]\, dar cu toate acestea la nivelul jude]ului nu exist\ dec=t dou\ asemenea unit\]i. Potrivit afirma]iilor lui Cristian Irimie, primarii respectivi nu au feed-back-ul necesar din partea DSP Suceava [i de aceea procedurile de `nfiin]are a centrelor de permanen]\ nu sunt duse la cap\t. ~n opinia lui Cristian Irimie, `nfiin]area mai multor centre de permanen]\ ar fi necesar\ [i pentru c\ jude]ul Suceava este `ntins [i de aici rezult\ o serie de probleme privind asigurarea prompt\ a unor servicii medicale de baz\. „Dac\ se confirm\ c\ sunt doar dou\ centre de permanen]\ `n jude]ul Suceava, atunci voi avea o discu]ie foarte serioas\ pe aceast\ tem\ cu cei de la Direc]ia de S\n\tate Public\”, a declarat, ieri, Cristian Irimie, ad\ug=nd c\ aceasta ar putea fi „nepoliticoas\”. Reamintim c\ printre localit\]ile unde s-a pus problema `nfiin]\rii unor centre de permenan]\ se num\r\ [i ora[ul Solca, asta `n contextul `n care spitalul de acolo a fost transformat `n c\min de b\tr=ni. Alte discu]ii la nivelul DSP cu privire la `nfiin]area unor centre de permenan]\ vizau amplasarea lor `n zona F\lticeni, `n zona de munte a jude]ului Suceava, dar [i `n preajma municipiului re[edin]\ de jude] sau chiar `n cartierul Burdujeni. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Podul de la Praxia va fi reabilitat anul viitor

Anul viitor vor demara lucrările de reabilitare a podului de la Praxia, situat pe un …