Sunday , December 4 2022

Cristian Cuciureanu a fost numit interimar la conducerea Inspectoratului Scolar Judetean

Constantin Cuciureanu, unul dintre adjunc]ii I{J, a fost numit `n func]ia de [ef interimar al institu]iei, anun]ul fiind f\cut de subprefectul Angela Zarojan `n cadrul ~nt=lnirii anuale a managerilor [colari N c=mpulungeanul a preluat postul de]inut p=n\ luni de Petru Carcalete, care a fost revocat din func]ie, printr-un ordin trimis de ministrul Educa]iei, C\t\lin Baba
C=mpulungeanul Constantin Cuciureanu, unul dintre adjunc]ii din cadrul Inspectoratului {colar Jude]ean a fost numit `n func]ia de [ef interimar al institu]iei. Anun]ul a fost f\cut de subprefectul Angela Zarojan `n cadrul ~nt=lnirii anuale a managerilor [colari din Suceava. „Ca reprezentat al Guvernului `n teritoriu, vreau s\ transmit c\ perioada de interimat al Inspectoratului {colar va fi asigurat\ de c\tre Cristian Cuciureanu p=n\ la primirea unui nou ordin eliberat de Ministrul Educa]iei, care va desemna persoana care va prelua func]ia de inspector general al institu]iei”, a precizat Zarojanu. De altfel, `ntreaga [edin]\ de prezentare a raportului de activitate a I{J, aferent\ primului semestru [colar, a fost moderat\ de Cuciureanu care i-a mul]umit public fostului inspector general pentru „`ntreaga activitate pe care a desf\[urat-o de-a lungul timpului `n slujba `nv\]\m=ntului sucevean”.
Cristian Cuciureanu a ocupat func]ia de director al Colegiului Silvic ”Bucovina” din C=mpulung Moldovenesc, fiind numit inspector adjunct la `nceputul lunii septembrie 2011, `n locul fostului adjunct Mihai Vitcu. Postul de director al Colegiul Silvic a fost ocupat ulterior de so]ia lui Cuciureanu.
C=mpulungeanul a preluat postul de]inut p=n\ luni de Petru Carcalete, care a fost revocat din func]ie. Decizia a fost luat\ de ministrul Educa]iei, C\t\lin Baba, la c=teva ore dup\ ce liderul PDL R\d\u]i, Petru Carcalete, s-a înscris în PNL. Totodat\, ordinul trimis de ministerul Educa]iei `n cursul zilei de luni, prevede ca fostul inspector [colar general s\ revin\ la catedra rezervat\.
S\pt\m=na trecut\, Petru Carcalete a anun]at `n cadrul unei conferin]e de pres\ a Inspectoratului {colar c\ va candida la Prim\ria R\d\u]i din partea PNL. El a condus Inspectoratul {colar Jude]ean din anul 2005, cu perioade de `ntrerupere `n cursul anului 2007 c=nd acesta a fost demis de dou\ ori. Atunci, Petru Carcalete a dat în judecat\ Ministerul Educa]iei, Cercet\rii, Tineretului [i Sportului, cerând instan]ei anularea ordinului ministrului Adomni]ei care stipula demiterea suceveanului. Instan]a i-a dat câ[tig de cauz\ lui Carcalete de fiecare dat\ c=nd acesta a fost demis, ulterior aceste revenind la [efia I{J.
Petru Carcalete este [i consilier jude]ean [i pre[edinte al Autorit\]ii Teritoriale de Ordine Public\ Suceava. Dup\ înscrierea în PNL, Petru Carcalete ar urma s\ piard\ mandatul de consilier jude]ean [i func]ia de pre[edinte al Comisiei de înv\]\mânt, cultur\, cercetare [tiin]ific\, s\n\tate, protec]ie social\ [i protec]ia copilului din cadrul Consiliului Jude]ean Suceava. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Recomandări ale polițiștilor suceveni pentru șoferii nevoiți să circule pe ceață, polei sau ninsoare 

Polițiștii suceveni atrag atenția cu privire la faptul că în această perioada a anului îşi …

No comments

  1. Saracu! E prea mare palaria, pe care i-a tuflit-o PDL-ul, pentru capul lui.