Monday , December 4 2023

Crin Antonescu sustine ca PNL si PSD pot fi aliati doar in actuala conjunctura politica, dar ca drumurile lor se vor desparti la alegeriN „Nu permitem PSD [i nici unui alt partid s\ ne dea lec]ii de rezisten]\ `mpotriva lui Traian B\sescu”, a declarat, s=mb\t\, la Suceava, pre[edintele Partidului Na]ional Liberal, senatorul Crin Antonescu n potrivit acestuia, `ntre PSD [i PNL nu poate fi vorba de asociere `n viitor, ci doar de colaborare `n vederea schimb\rii actualei guvern\ri [i ap\r\rii statului de drept

Pre[edintele Partidului Na]ional Liberal, senatorul Crin Antonescu, a atras aten]ia liderilor din Partidul Social Democrat c\ prefer\ modelul de colaborare pe care `l are, `n momentul de fa]\, cu Partidul Conservator dec=t atitudinea social – democra]ilor. Prezent, s=mb\t\, la Suceava, Crin Antonescu a declarat c\ PSD [i PNL sunt dou\ partide foarte diferite iar la ora actual\ colaborarea dintre ele este mai mult conjunctural\. Potrivit lui Crin Antonescu, PNL [i PSD sunt destinate `n perspectiv\ unei confrunt\ri politice [i nu unei formule de asociere. „~n momentul `n care doctrina politic\ [i valorile politice fundamentale ne despart, mijloacele de ac]iune politic\ ne despart, trecutul ne desparte, atitudinea, stilul, valorile, oamenii [i toate aceste lucruri ne despart e limpede c\ nu putem [i nu suntem obliga]i s\ facem mai mult dec=t s\ ap\r\m `mpreun\ statul de drept acum `ntr-un moment `n care este amenin]at a[a cum `mpreun\ cu PD-ul din acea vreme l-am ap\rat `n 2003 [i 2004”, a declarat Crin Antonescu.
El a ad\ugat c\ nu va permite nim\nui s\ dea PNL-ului lec]ii de rezisten]\ `mpotriva lui Traian B\sescu. Referitor la zvonurile [i acuza]iile privind negocieri „pe sub m=n\” ale PNL cu PDL sau cu Traian B\sescu, Crin Antonescu a spus c\ social democra]ii uit\ c\ la prima chemare a lui Traian B\sescu `n toamna lui 2008 s-au dus [i au f\cut guvern cu PD-L [i „uit\ de asemenea c\ PNL a fost corect [i le-a sprijinit candidatul `n turul doi al alegerilor preziden]iale”, chiar dac\ asta a `nsemnat sacrificiu electoral pentru liberali [i probleme cu proprii membri de partid. „Ca atare nu de la PSD [i categoric de la nici un alt partid are de primit vreo lec]ie PNL. Am spus [i nu trebuie s\ spun de dou\ ori pentru c\ nu eu, ci al]ii au fost mini[tri `ntr-un guvern condus de Emil Boc [i ceea ce vreau s\ spun foarte clar ca s\ ne `n]elegem, ca s\ cre[tem frumos cei care suntem mai tineri este c\-i transmitem domnului Ponta un lucru care ]ine de istorie: nici un liberal nu a fost vreodat\ membru `ntr-un cabinet Emil Boc”, a spus pre[edintele PNL.
Pe de alt\ parte, PNL `[i propune s\ c=[tige viitoarele alegeri iar `n cazul `n care nu va reu[i s\ guverneze singur atunci „s\ fie m\car for]a dominant\ a guvern\rii” [i s\-[i impun\ cea mai mare parte a programului de guvernare, primul ministru [i ministerele cheie. „Acest lucru nu poate fi f\cut `mpreun\ cu PSD. De aceea facem tot ce trebuie [i putem s\ facem cu PSD p=n\ la urm\toarele alegeri `mpotriva acestei puteri de ast\zi iar dup\ alegeri fie noi, fie ei vom conduce o coali]ie [i vom guverna Rom=nia”, a subliniat pre[edintele PNL. Potrivit afirma]iilor sale, la ora actual\ PNL este al doilea partid din ]ar\ ca inten]ie de vot, av=nd cel pu]in 25% [i situ=ndu-se la cel mult cinci procente distan]\ de PSD. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Cresc tarifele de vizitare la Muzeul de Istorie și la Cetatea de Scaun  

Consiliul Județean Suceava a aprobat, la ultima ședință, un proiect de hotărâre referitor la taxele …