Wednesday , September 28 2022

Cresterea gradului de siguranta in societate, unul din pilonii proiectului „Siguranta zilei de maine pentru tine” a lui Marius Vatavu


Marius Vatavu candideaz\ pentru un mandat de senator din partea ARD [i este de p\rere c\ raportarea pe aceast\ chestiune trebuie f\cut\ la institu]iile de siguran]\ ale Statului, doar c\ trebuie foarte bine `n]eles c\ dezvoltarea Statului `nseamn\ mai multe institu]ii puternice care s\ ne garanteze siguran]a [i mai pu]in o investi]ie cum ar fi o autostrad\ n „Sunt pentru investi]ii `n cercetare care s\ ne previn\ `n fa]a catastrofelor naturale [i sunt pentru cre[terea amenzilor de mediu pentru controlul mai bun al institu]iilor `ns\rcinate cu aceste politici”, a declarat Marius Vatavu
Marius Vatavu, candidatul Alian]ei Rom=nia Dreapt\ (ARD) la un mandat de senator pe colegiul 4 – zonele R\d\u]i, Vicov [i Siret – consider\ c\ proiectul s\u politic de baz\ legat de siguran]a zilei de m=ine nu trebuie s\ se opreasc\ doar la cre[terea gradului de `ncredere `n institu]iile publice. El este de p\rere c\ pasul care ar trebui f\cut `n continuare se refer\ la cre[terea gradului de siguran]\ `n societate. „A[a cum am prezentat zilele trecute, Programul politic „Siguran]a zilei de m=ine pentru tine” are la baza cinci piloni prin care, aceast\ problematic\, va putea fi ameliorat\ pe termen scurt iar pe termen mediu chiar rezolvat\. Dac\ zilele trecute am prezentat primul pilon, anume „Cre[terea gradului de `ncredere `n institu]iile publice”, ast\zi vin cu continuarea [i anume Pilonul nr. 2 care este cre[terea gradului de siguran]\ `n societate”, a declarat Marius Vatavu.
El este de p\rere c\, `n general, raportarea pe aceast\ chestiune trebuie f\cut\ la institu]iile de siguran]\ ale Statului – Poli]ia, Armata, Ministerul Public, SRI, STS etc [i s\ se aib\ `n vedere c\ pentru ridicarea nivelului de eficien]\ trebuie `n primul r=nd o finan]are adecvat\. „De multe ori multe dintre misiuni sau anchete sunt blocate sau nefinalizate din cauza finan]\rii deficitare”, dup\ cum a remarcat Marius Vatavu. Percep]ia public\ este `n schimb cu totul alta [i anume c\ aici sunt bugete foarte mari care nu-[i g\sesc rostul, c\ aici sunt salarii mari etc, numai c\ el a ]inut s\ precizeze c\ adev\rul este diferit de aceast\ percep]ie. „~n primul r=nd, salariile nu sunt at=t de mari pe c=t se crede iar, `n plus, angaja]ilor din aceste institu]ii le este interzis\ implicarea `n activit\]i economice aduc\toare de venit suplimentar, gradul de risc `n aceste meserii fiind foarte mare. Consider c\ o dezvoltare a Statului `nseamn\ mai multe institu]ii puternice care s\ ne garanteze siguran]a [i mai pu]in o investi]ie cum ar fi o autostrad\ la Compania Na]ional\ de Autostr\zi [i Drumuri Na]ionale din Rom=nia. Sunt pentru reorganizarea bugetului pe alte priorit\]i”, a declarat Marius Vatavu.
Un alt bra] al siguran]ei `n societate `l reprezint\ politicile de mediu asupra c\ruia Marius Vatavu a spus c\ `l include `n cadrul Pilonului II „Cre[terea gradului de siguran]\ `n societate”. Statul trebuie s\ arate cet\]eanului c\ este capabil s\ urmeze o strategie coerent\ pe mediu, consider\ candidatul ARD la alegerile pentru un mandat de senator. ~n primul r=nd ac]iunile de prevenire a posibilelor catastrofe naturale – cutremure, viituri etc. – dar [i de gestionare eficient\ a celor care survin. ~n al doilea r=nd e vorba de protejarea resurselor naturale c=t [i, acolo unde este nevoie, exploatarea lor controlat\. „Sunt pentru investi]ii `n cercetare care s\ ne previn\ `n fa]a catastrofelor naturale [i sunt pentru cre[terea amenzilor de mediu pentru controlul mai bun al institu]iilor `ns\rcinate cu aceste politici”, a declarat Marius Vatavu.
O alt\ dimensiune a siguran]ei, la fel de important\ ca [i celelalte dou\ `n cadrul Pilonului II „Cre[terea gradului de siguran]\ `n societate” este cea a administra]iei publice. Convingerea lui Marius Vatavu este c\ oamenii trebuie s\ simt\ c\ ale[ii locali, prim\ria sunt al\turi de ei, iar politicile locale sunt ca s\ le `mbun\t\]easc\ via]a. „Cea mai important\ chestiune aici este m\rirea nejustificat\ a unor taxe [i impozite. Este bine ca aceaste major\ri s\ fie f\cute p=n\ la nivelul infla]iei `n scopuri majoritar acceptate [i nu pentru finan]area unor „naivit\]i” centrale ale ale[ilor. M\ refer `n general, nu vreau s\ particularizez”, a mai spus candidatul ARD la colegiul 4 de Senat, Marius Vatavu.
O prima concluzie dup\ prezentarea celor doi piloni ar fi reprioritizarea acestor sisteme care se face automat cu aloc\ri bugetare mai mari. „Pentru cei care vor apela la celebra `ntrebare „de unde banii?” voi indica o prima direc]ie [i anume de la proiectele de infrastructur\ care nu sunt absolut necesare [i care au fost gestionate prost ca de exemplu Bechtel, programul de s\li de sport. Ca punct de vedere personal, `n perioadele de criz\ economic\ statul nu trebuie s\ se arunce `n proiecte de investi]ii uria[e, ci trebuie s\ conserve prin orice mijloace nivelul de trai al popula]iei”, a conchis Marius Vatavu. (

Vezi si

LUNGU: Grădinița de la Colegiul ”Mihai Eminescu” va fi dată în funcțiune pe 1 decembrie 2022, iar cea din Ițcani, de la Școala 7, până pe 30 iunie 2023

După ce recent au fost date în funcțiune 2 grădinițe cu program prelungit pe fonduri …