Saturday , April 13 2024

Crestere importanta a importurilor la nivelul judetului Suceava

N potrivit Direc]iei Jude]ene de Statistic\ Suceava, în luna mai s-au importat cele mai multe m\rfuri din categoria materialelor plastice, cauciucurilor [i articolelor care au la baz\ aceast\ materie prim\, locul al doilea în clasament fiind ocupat de sec]iunea metale comune n la nivelul Regiunii de Nord – Est, jude]ul Suceava se claseaz\ îns\ pe locul al patrulea, din cele [ase jude]e componente, în ce prive[te importurile de m\rfuri
Importurile realizate în luna mai 2010, la nivelul jude]ului Suceava, au totalizat 21.588.000 de euro. Volumul importurilor de m\rfuri a crescut, potrivit Direc]iei Jude]ene de Statistic\ Suceava, cu 8,1% fa]\ de luna aprilie 2010 [i cu 28,0% fa]\ de luna mai 2009. În cadrul regiunii Nord-Est, jude]ul Suceava se afl\ pe locul 4 din punct de vedere al volumului importurilor de m\rfuri înregistrat în luna mai 2010, de]inând 15,0% din total importuri la nivel de regiune. „Astfel, jude]ul Suceava este devansat de jude]ele: Ia[i (care de]ine 27,5% din total volum importuri la nivel de regiune Nord-Est), Bac\u (23,0%) [i Neam] (16,1%), un volum al importurilor mai mic înregistrându-se în jude]ele: Boto[ani (12,3% din total volum importuri la nivel de regiune) [i Vaslui (6,1%)”, este precizat într-o informare a Direc]iei Jude]ene de Statistic\ Suceava.
În structura pe m\rfuri a importurilor în luna mai 2010, potrivit respectivei inform\ri, [ase sec]iuni de m\rfuri au de]inut 78,6% în total importuri: materiale plastice, cauciuc [i articole din acestea (18,7%), metale comune [i articole din acestea (15,8%), ma[ini [i aparate; echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul [i imaginile (15,0%), materiale textile [i articole din acestea (12,0%), mijloace [i materiale de transport (11,2%), past\ de lemn, hârtie, carton [i articole din acestea (5,9%).
n la ce m\rfuri au crescut [i la ce produse au sc\zut importurile
Fa]\ de luna aprilie 2010, în luna mai 2010, sucevenii au importat mai multe m\rfuri de la sec]iunile: bunuri necuprinse în alte sec]iuni din Nomenclatorul Combinat cu 222,2%; articole din piatr\, ipsos, ciment, ceramic\, sticl\ [i din materiale similare cu 110,3%; metale comune [i articole din acestea cu 77,2%; animale vii [i produse animale cu 39,9%; ma[ini [i aparate; echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul [i imaginile cu 32,1%; produse alimentare, b\uturi [i tutun cu 29,0%; produse vegetale cu 23,2%; produse din lemn, exclusiv mobilier cu 21,7%; m\rfuri [i produse diverse cu 21,3%; gr\simi [i uleiuri animale sau vegetale cu 19,5% [i materiale plastice, cauciuc [i articole din acestea cu 11,3%.
Tot comparativ cu luna aprilie, sucevenii au importat mai pu]ine bunuri din sec]iunile: produse chimice unde s-a înregistrat o sc\dere cu 47,5%; instrumente [i aparate optice, fotografice, cinematografice, medico-chirurgicale [i similare, precum [i ceasuri, instrumente muzicale sau p\r]i [i accesorii ale acestora cu 31,5%; mijloace [i materiale de transport cu 25,3%; produse minerale cu 15,8%; piei crude, piei t\b\cite, bl\nuri [i produse din acestea cu 12,7%; înc\l]\minte, p\l\rii, umbrele [i articole similare cu 10,2%; materiale textile [i articole din acestea cu 4,9%; past\ de lemn, hârtie, carton [i articole din acestea cu 1,7%.
Cre[teri ale volumului importurilor de m\rfuri în luna mai 2010 comparativ cu luna mai 2009 s-au înregistrat, conform celor de la Direc]ia Jude\ean\ de Statistic\ Suceava, la urm\toarele sec]iuni: gr\simi [i uleiuri animale sau vegetale cu 593,3%; produse din lemn, exclusiv mobilier cu 290,9%; produse minerale cu 254,1%; metale comune [i articole din acestea cu 63,4%; animale vii [i produse animale cu 42,3%; instrumente [i aparate optice, fotografice, cinematografice, medico-chirurgicale [i similare, precum [i ceasuri ori instrumente muzicale sau p\r]i [i accesorii ale acestora cu 35%; articole din piatr\, ipsos, ciment, ceramic\, sticl\ [i din materiale similare cu 32,6%; past\ de lemn, hârtie, carton [i articole din acestea cu 26%; materiale plastice, cauciuc [i articole din acestea cu 25,1%; ma[ini [i aparate; echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul [i imaginile cu 17,6%; produse chimice cu 16,6%; produse vegetale cu 8,2%; produse alimentare, b\uturi [i tutun cu 5%; piei crude, piei t\b\cite, bl\nuri [i produse din acestea cu 1,4%.
Potrivit aceleia[i surse, sc\deri ale volumului importurilor în luna mai 2010 comparativ cu luna mai 2009 s-au înregistrat la: bunuri necuprinse în alte sec]iuni din Nomenclatorul Combinat cu 34,6%; înc\l]\minte, p\l\rii, umbrele [i articole similare cu 12,6%; m\rfuri [i produse diverse cu 9,9%; mijloace [i materiale de transport cu 0,8%.
În primele 5 luni din anul 2010, volumul importului de m\rfuri la nivelul jude]ului Suceava, în sum\ de 95.632.000 de euro, a avut o cre[tere cu 17,9% fa]\ de volumul importului înregistrat în perioada corespunz\toare din anul 2009. În primele 5 luni din anul 2010 în cadrul regiunii Nord-Est, jude]ul Suceava se afl\ pe locul 4 din punct de vedere a volumului importurilor de m\rfuri, de]inând 15,5% din total importuri la nivel de regiune. „Astfel jude]ul Suceava este devansat de jude]ele: Ia[i (ce de]ine 27,7% din total volum importuri la nivel de regiune Nord-Est), Bac\u (21,3%) [i Neam] (17,7%), un volum al importurilor mai mic înregistrându-se în jude]ele Boto[ani (cu 11,4% din total volum importuri la nivel de regiune) [i Vaslui (6,4%)”, precizeaz\ Direc]ia Jude]ean\ de Statistic\ Suceava. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Marcel Ciolacu: Valul de schimbare în Suceava a pornit

Preşedintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, şi-a exprimat, vineri, convingerea că partidul pe care …