Wednesday , October 5 2022

Crasma de sub geamurile Consiliului Judetean va fi `nchisa

Loca]ia “Underground”, din coasta Catedralei Romano –  Catolice, nu are nici autoriza]ie de construc]ie, nici autoriza]ie de func]ionare de la DSVSA n inspectorii Direc]iei Sanitar – Veterinare [i pentru Siguran]a Alimentelor au descins ieri la punctul de lucru apar]in=nd firmei Silva Value din R\d\u]i n ast\zi, administratorul societ\]ii a fost invitat la sediul DSV pentru a da explica]ii, iar barul [i terasa vor trebui `nchise p=n\  la intrarea `n legalitate

A[a cum anticipam, barul – teras\ Underground din spatele Muzeului de {tiin]e ale Naturii are mari probleme cu legea. Acesta urmeaz\ s\ fie `nchis fiindc\ nu are autoriza]ie de func]ionare din partea Direc]iei Sanitar Veterinare [i pentru Siguran]a Alimentelor (DSVSA). “Este un bar neautorizat, m=ine (azi,n.r.) administratorul, care nu a putut fi g\sit ast\zi, a fost chemat la sediul DSVSA pentru a se stabili sanc]iunea ce `i va fi administrat\. Se va opri activitatea [i se vor stabili procedurile de autorizare ce trebuie s\ le parcurg\ firma pentru a intra `n legalitate”, a explicat doctorul Petrea Dulgheru, directorul DSVSA.
Obiectiv de Suceava a ar\tat ieri c\ de mai multe luni, `n spatele  Muzeului de {tiin]e ale Naturii din Suceava func]ioneaz\ terasa Underground, ca punct de lucru al SC Silva Value SRL R\d\u]i, f\r\ autoriza]ie de construc]ie pentru incinta ridicat\ [i `n care se ofer\ clien]ilor b\uturi alcoolice la doar c=]iva pa[i de Catedrala Romano Catolic\, legisla]ia specific\ interzic=nd func]ionarea unor astfel de localuri `n zona de protec]ie a l\ca[urilor de cult.  Potrivit reprezentan]ilor prim\riei Suceava, firma de]ine o autoriza]ie pentru o mic\ incint\ `n care func]ioneaz\ barul ce deserve[te loca]ia `ns\ pentru terasa amenajat\ ca un adev\rat club, nu exist\ nu exist\ niciun document care s\ permit\ construc]ia acestui stabiliment. ~n condi]iile `n care [i pentru un gard se pl\tesc amenzi ustur\toare dac\ este construit f\r\ autoriza]ie, ne-am pus `ntrebarea cum s-a putut ridica un asemenea edificiu proptit pe Muzeu [i aflat la c=]iva metri de Catedrala Romano – Catolic\, `n condi]iile `n care acte normative interzic astfel de localuri `n imediata apropiere a l\ca[urilor de cult. Nu mai discut\m c\ terasa face corp comun cu un l\ca[ de cultur\ ce apar]ine Consiliului Jude]ean, prin Muzeul Bucovinei.
Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Har[ovschi a explicat c\ firma care a `nchiriat spa]iul a depus din luna mai o cerere de ob]inere a autoriza]iei de construire pentru terasa – club Underground. De[i nu au primit autoriza]ia, patronii au decis s\ `[i instaleze loca]ia [i s\ o deschid\ publicului, pentru a profita, `n ciuda lipsei oric\rei autoriza]ii, de perioada de var\ [i de afluen]a de consumatori specific\ perioadei. ~n ceea ce prive[te autoriza]ia de construc]ie, patronii de la Silva Value s-au prevalat de prevederile unei ordonan]e de urgen]\ care prevede c\ dac\ la o cerere depus\ la Prim\rie nu se prime[te un r\spuns `n termenul legal de 30 de zile, func]ioneaz\ procedura aprob\rii tacite. R\m=ne de v\zut cum o vor scoate la cap\t patronii firmei cu DSVSA, unde nu func]ioneaz\ procedura amintit\, `n condi]iile `n care, f\r\ o autoriza]ie de la aceast\ institu]ie nicio unitate de acest gen, de la ultimul birt p=n\ la cel mai mare restaurant, nu are dreptul legal s\ func]ioneze.(O.S.)

Vezi si

politia, masina noua Obiectiv

Un bărbat și o femeie, beți cui, găsiți de polițiști în centrul Sucevei lângă un Mercedes cu o roată ruptă

 Nu e clar cine a condus mașina, dar bărbatul a  fost încătușat pentru că a …

No comments

  1. lasati crasma , mai asculta omu o muzica..ceva!

  2. asa este, dar ma mir cum primaria a aprobat la OSCAR WILD pe tot trotuarul . Sunt curios daca un cetatean este calcat pe strada Stefan cel Mare pentru ca ocoleste terasa primarului a cui este vina? A pietonului sau a soferului. Sa nu uitam ca acolo sunt si locuri de parcare. Primaria avea obligatia sa pastreze acces pietonal.
    In cazul cu terasa Underground, asta este . Domnul Chira Mihai face spume la gura si va sari la gatul lui Lungu

  3. normal..face concurenţa domnului primar