Saturday , April 13 2024

Cozi infernale la Serviciul de permise si inmatriculari

N de cu sear\, la intrarea `n Iulius Mall, oamenii `ncep s\ alc\tuiasc\ liste cu ordinea de intrare la Serviciul de permise [i `nmatricul\ri pentru a doua zi n  sunt persoane care dorm peste noapte `n ma[ini, `n parcare, ca s\ fie sigure c\ listele respective nu vor fi modificate n
La sediul Serviciului de permise [i `nmatricul\ri auto din incinta Iulis Mall, exist\ deja o practic\ `n a se organiza listele cu numerele de ordine, chiar de c\tre persoanele care doresc s\-[i `nmatriculeze un autoturism. Mai exact, oamenii `ncep s\ se str=ng\ seara la intrarea din mall [i s\-[i noteze numele `n ordinea `n care au ajuns, unii dintre ei prefer=nd s\ a[tepte peste noapte `n ma[inile personale, `nceperea programului de a doua zi, pentru a nu-[i pierde totu[i locul. Se `nt=mpl\ frecvent ca peste noapte s\ apar\ mai multe liste sau s\ fie modificate de c\tre unii care vor s\ intre c=t mai devreme, aceste liste nefiind f\cute de c\tre un angajat al prefecturii sau al institu]iei Serviciului. Comisarul-[ef Florin Chept\naru, [eful acestei institu]ii a declarat c\ aceste liste nu intr\ sub inciden]a Serviciului, acesta folosind un sistem intern cu tichete pe opera]iuni [i numere de ordine care sunt distribuite celor care vin s\-[i inmatriculeze autoturismele, ace[tia put=nd observa pe toate monitoarele amplasate `n incinta mall-ului cum evolueaz\ procesul, nefiind nevoie s\-[i a[tepte r=ndul la u[a institu]iei.
Acest procedeu func]ioneaz\ numai `n teorie pentru c\ `n fiecare zi se creeaz\ cozi infernale `n fa]a sediului institu]iei, cele mai multe persoane fiind foarte confuze `n ceea ce prive[te ordinea de intrare. Comisarul Florin Chept\naru a explicat c\ sunt mai multe cauze care creeaz\ haosul de la intrare, cel mai important fiind faptul c\ Serviciul lucreaz\ `n deficit de personal, av=nd cinci angaja]i `n minus, care `n prezent sunt `n cursuri de formare profesional\ [i nu vor ajunge `n spatele birourilor de `nmatricul\ri pana `n luna decembrie a acestui an. O alt\ cauz\ este cre[terea num\rului de persoane care vor s\-[i inmatriculeze autoturismele `n aceast\ perioad\, ca urmare a major\rilor taxelor de inmatriculare a autovehiculelor de la 1 ianuarie 2011.
“Jude]ul Suceava este al doilea pe ]ar\ `n ceea ce prive[te cre[terea procentual\ a parcului auto, cu 11% `n anul 2010, fapt care de asemenea influen]eaz\ activitatea Serviciului de `nmatricul\ri” a spus Florin Chept\naru. Acesta a mai f\cut referire [i la faptul c\ birocra]ia `ngreuneaz\ foarte mult activitatea angaja]ilor serviciului, ace[tia trebuind s\ acorde o aten]ie deosebit\ actelor ce trebuiesc verificate, pentru a nu trece de ei, acte sau documente false. Speran]a este ca `ncep=nd din 2011, aceste cozi de la u[a institu]iei s\ dispar\, odat\ cu intrarea `n sistemul de lucru a acelor persoane care `n prezent urmeaz\ cursurile de formare. (Cezar P|UN)

Vezi si

Marcel Ciolacu: Valul de schimbare în Suceava a pornit

Preşedintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, şi-a exprimat, vineri, convingerea că partidul pe care …

No comments

  1. Nemernicii tot nemernici raman.