Sunday , April 14 2024

COSADEL, chemata sa spuna de unde extrage pietrisul cu care a balastat strazile din Radauti

N SGA, Garda de Mediu [i Garda Financiar\ sunt invitate de conducerea SC Servicii Comunale s\ verifice raporturile economice dintre firma COSADEL [i Prim\ria R\d\u]i

Conflictul istoric dintre Nistor T\tar, directorul SC Servicii Comunale R\d\u]i, [i Aurel Ol\rean, primarul municipiului Radauti, cap\t\ de la o zi la alta, noi valen]e. Dup\ ce Ol\rean s-a ales luna trecut\ cu dou\ pl=ngeri penale depuse a Serviciul Teritorial Suceava al DNA, una pentru modul `n care a gestionat modernizarea parcului municipal [i alta pentru felul `n care a optat pentru alt\ firm\ dec=t cele care ar fi trebuit s\ c=[tige lucr\rile de asfalt\ri ale str\zilor din ora[, la sf\r[itul s\pt\m=nii trecute SC Servicii Comunale a somat Prim\ria s\ `[i pl\teasc\ datoriile de circa 300 de milioane de lei vechi `n contul iluminatului public, altcumva societatea care are ca unic ac]ionar consiliul local al municipiului urm=nd s\ sisteze furnizarea acestui serviciu.
Un nou subiect, care ar urma s\ fac\ obiectul altei pl=ngeri penale la DNA vizeaz\ modul `n care se deruleaz\ afacerile Prim\riei r\d\u]ene cu firma COSADEL, care de]ine balastiere `n zon\. Constantin Laz\r, fost administrator al acestei firme, a renun]at la aceast\ calitate dup\ ce a ajuns consilier local, `n favoarea fratelui s\u. Constantin Laz\r este unul dintre pu]inii sus]in\tori `n Consiliul Local R\d\u]i a primarului Aurel Ol\rean iar pentru aceasta, firma COSADEL prime[te r\splat\, ocup=ndu-se `n mod direct de “balastarea” municipiului R\d\u]i. Aceast\ activitate este f\cut\ f\r\ noim\, de notorietate fiind balastarea str\zii 1 Mai, de acum un an, c=nd peste asfalt au fost `mpr\[tiate cantit\]i nem\surate de prundi[, pe care ploile [i traficul l-au `mpins rapid `n [an]uri [i `n re]elele de canalizare ale ora[ului. Cei care nu sunt de acord cu astfel de interven]ii neprofesioniste, invit\ organele abilitate ale statului – Apele Rom=ne, Garda de Mediu, Garda Financiar\, s\ verifice modul `n care a fost extras prundi[ul utilizat de COSADEL din balastierele din zona R\d\u]i, at=ta vreme c=t din procesele verbale `ntocmite de SGA rezult\ o cantitate mult mai mic\ exploatat\ legal dec=t cea decontat\ de Prim\ria R\d\u]i ori de alte persoane. Suspiciunea este `mp\rt\[it\ [i pe acest fond se impune o verificare a organelor abilitate pentru a se clarifica aspectele sesizate. Mai mult, speciali[tii `n domeniu nu `[i pot explica de ce pre]ul cu care este livrat balastul la Prim\ria R\d\u]i este foarte apropiat de cel pl\tit Apelor Rom=ne pentru extragerea prundi[ului din albie. Se pune `ntrebarea de unde rezult\ profitul firmei COSADEL fiind greu de crezut c\ aceasta face munc\ voluntar\ `n beneficiul r\d\u]enilor. (N. RO{CA)

Vezi si

Marcel Ciolacu: Valul de schimbare în Suceava a pornit

Preşedintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, şi-a exprimat, vineri, convingerea că partidul pe care …