Monday , February 26 2024

Controalele frecvente si sanctiunile usturatoare au scazut radical numarul concediilor medicale

N conform Casei de Asigur\ri de S\n\tate Suceava, s-a `nregistrat o diminuare cu 26 % a num\rului de certificate medicale eliberate `n luna august comparativ cu luna aprilie

Modific\rile legislative care au survenit `n luna mai a acestui an privind modul de acordare a certificatelor de concedii medicale au fost de bun augur. De asemenea, aceste modific\ri au ajutat [i la instalarea ordinii `n acest sistem de eliberare a certificatelor, care uneori se acordau nejustificat. Din informa]iile furnizate de directorul Casei de Asigur\ri de S\n\tate Suceava, Victor Cristi Bleor]u, num\rul acestor certificate eliberate de medicii de familie, medicii din ambulatoriul de specialitate [i medicii din spitale a sc\zut constant, dar destul de vizibil, pe parcursul acestui an. Astfel, `n luna aprilie a acestui an s-au eliberat 3.638 de certificate de concedii medicale, `n luna mai 3.251, `n luna iunie 2.911, `n luna iulie 2.736 [i `n luna august 2.695. Ceea ce arat\ c\ s-a `nregistrat o diminuare cu 26 % a num\rului de certificate medicale eliberate `n luna august comparativ cu luna aprilie. ~n lunile septembrie [i octombrie 2010, s-a `nregistrat, totu[i, o u[oar\ cre[tere a num\rului de certificate eliberate, astfel `n luna septembrie s-au eliberat 3.024 iar `n luna octombrie 3.263. Directorul Casei de Asigur\ri de S\n\tate Suceava, Victor Cristi Bleor]u, a declarat c\ de[i num\rul certificatelor din aceste dou\ luni – septembrie [i octombrie- a fost `n cre[tere, totu[i este `n sc\dere fa]\ de acelea[i luni a anului 2009, ar\t=nd c\ `n septembrie 2009 num\rul certificatelor eliberate a fost de 4.969, iar `n octombrie de 5.049. Totodat\, Cristi Bleor]u a mai spus c\ num\rul `n cre[tere a certificatelor eliberate se datoreaz\ [i faptului c\ a venit sezonul rece, iar popula]ia este mai predispus\ la diferite afec]iuni. ~n acela[i timp, directorul CAS Suceava a ad\ugat c\ [i `n celelalte luni din acest an s-au `nregistrat diminu\ri a num\rului de certificate de concedii medicale fa]\ de anul precedent, exemplific=nd c\ `n luna august 2009 au fost eliberate 4.349 de certificate de concedii medicale, iar anul acesta `n luna august s-a `nregistrat o sc\dere cu 38 % fa]\ de anul anterior.
Totodat\, directorul Victor Cristi Bleor]u, a opinat c\ reprezentan]ii CAS Suceava au f\cut [i o serie de controale `n r=ndul medicilor care au `ncheiat conven]ii privind eliberarea certificatelor de concedii medicale [i, `n acela[i timp, a precizat c\ s-a m\rit [i cuantumul amenzilor. Astfel, aceste controale au fost efectuate `n intervalul 18 mai – 31 octombrie 2010 [i a fost vizat un num\r total de 127 de medici [i un spital. ~n urma acestor controale au fost sanc]iona]i 31 de furnizori din care 23 au primit advertismet iar 8 au primit amenzi. Aceste controale [i-au dovedit, `n mare parte, eficien]a, iar conducerea CAS Suceava sper\ c\ medicii se vor domoli s\ mai elibereze certificate de concedii medicale, la `nt=mplare, dac\ vor fi constr=n[i de aceste controale imprevizibile. (Iuliana ILCU)

Vezi si

Elevii din Suceava încep luni ”vacanța de schi”, care durează o săptămână, după care urmează simularea examenului de Bacalaureat 2024

Elevii din județul Suceava încep luni vacanța ”mobilă”, care are durata de o săptămână, fiind …