Monday , March 27 2023

Controale mai putine de la Inspectoratul Teritorial de Munca Suceava

Num\rul persoanelor depistate muncind f\r\ forme legale a fost mai mic `n luna iulie dec=t `n alte luni ale anului, la fel ca [i cuantumul amenzilor. Pe de alt\ parte, a sc\zut mult [i num\rul reclama]iilor f\cute
Inspectoratul Teritorial de Munc\ (ITM) Suceava a f\cut controale mai pu]ine `n luna iulie dec=t `n celelalte luni ale acestui an, at=t `n ce prive[te rela]iile de munc\, dar [i `n privin]a securit\]ii muncii. Trebuie spus `ns\ c\ [i num\rul reclama]iilor [i al sesiz\rilor `nregistrate la ITM `n cursul lunii trecute a fost mai mic dec=t `n multe din lunile anului curent, la fel ca [i num\rul persoanelor care au cerut s\ fie primite `n audien]\ pentru a li se rezolva sau a semnala anumite probleme pe linie de munc\.
Astfel, luna trecut\, ITM Suceava a f\cut doar 403 verific\ri la agen]ii economici din jude] `n condi]iile `n care au fost `nregistrate 156 de reclama]ii [i 88 de audien]e. Spre deosebire de luna iunie, spre exemplu, c=nd s-a f\cut 446 de controale, dar [i num\rul de reclama]ii [i sesiz\ri a fost mai mare – 193, ca de altfel [i cel de audien]e – 120.
Trebuie spus c\ de la `nceputul acestui an [i p=n\ acum, au fost f\cute de c\tre inspectorii de munc\ cel pu]in 420 pe lun\, ajung=ndu-se `n martie la 548. De asemenea, `n luni precum martie sau mai erau peste 200 de reclama]ii f\cute la ITM Suceava pe c=nd `n celelalte luni ale anului au fost `n jur de 150 de sesiz\ri. Cu excep]ia lunii iulie [i mai, `n toate lunile anului au fost peste 100 de audien]e la ITM Suceava, recordul absolut fiind `n luna ianuarie c=nd au fost 218 audien]e. O posibil\ explica]ie o constituie [i faptul c\ de la `nceputul anului [i p=n\ acum num\rul `ncet\rii contractelor de munc\ nu a mai continuat s\ fie at=t de mare, `n compara]ie cu cel al angaj\rilor care au crescut de la lun\ la lun\. „Scopul activit\]ii institu]iei noastre nu este doar sau neap\rat cel de a sanc]iona, ci [i de a face tot posibilul pentru a men]ine cadrul legal `n rela]iile de munc\ [i de a consilia [i `ndruma angajatorii pentru ca s\ achite sumele care se cuvin la bugetul de stat”, a declarat directorul ITM Suceava, Gabriel Harja.
Totu[i, num\rul mai mic de controale pe rela]ii de munc\, dar [i pe securitate a muncii s-a reflectat [i `n ce prive[te amenzile [i num\rul de persoane depistate a lucra f\r\ forme legale. Spre deosebire de luna iunie c=nd ITM Suceava a dat 43 de amenzi pentru nerespectarea legisla]iei privind rela]iile de munc\, `n luna trecut\ au fost doar 27 de astfel de sanc]iuni. Dac\ `n sprivin]a legisla]iei referitoare la securitatea muncii inspectorii ITM Suceava au dat `n iunie 71 de amenzi, `n iulie au fost 64. Spre deosebire de luna iunie c=nd au fost depistate 35 de persoane care lucrau la negru, fiind amendate 20 de firme, `n luna trecut\ au fost depistate doar 13 persoane ce lucrau f\r\ forme legale [i au fost amendate doar 10 firme. Nu `nt=mpl\tot, valoarea amenzilor date `n iulie este de 170.300 de lei `n cvompara]ie de 213.600 de lei `n cursul lunii iunie. De men]ionat `ns\ c\, `n iulie, cuantumul amenzilor pentru nerespectarea securit\]ii muncii a fost mai mare dec=t `n luna iunie. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Stejari și tei, plantați la Stupca de vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barbă, la 105 ani de la Unirea Basarabiei cu Țara

Luni, 27 martie 2023, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barbă, a plantat stejari și tei …