Wednesday , April 17 2024

Controale mai putine de la Inspectoratul Teritorial de Munca Suceava

Num\rul persoanelor depistate muncind f\r\ forme legale a fost mai mic `n luna iulie dec=t `n alte luni ale anului, la fel ca [i cuantumul amenzilor. Pe de alt\ parte, a sc\zut mult [i num\rul reclama]iilor f\cute
Inspectoratul Teritorial de Munc\ (ITM) Suceava a f\cut controale mai pu]ine `n luna iulie dec=t `n celelalte luni ale acestui an, at=t `n ce prive[te rela]iile de munc\, dar [i `n privin]a securit\]ii muncii. Trebuie spus `ns\ c\ [i num\rul reclama]iilor [i al sesiz\rilor `nregistrate la ITM `n cursul lunii trecute a fost mai mic dec=t `n multe din lunile anului curent, la fel ca [i num\rul persoanelor care au cerut s\ fie primite `n audien]\ pentru a li se rezolva sau a semnala anumite probleme pe linie de munc\.
Astfel, luna trecut\, ITM Suceava a f\cut doar 403 verific\ri la agen]ii economici din jude] `n condi]iile `n care au fost `nregistrate 156 de reclama]ii [i 88 de audien]e. Spre deosebire de luna iunie, spre exemplu, c=nd s-a f\cut 446 de controale, dar [i num\rul de reclama]ii [i sesiz\ri a fost mai mare – 193, ca de altfel [i cel de audien]e – 120.
Trebuie spus c\ de la `nceputul acestui an [i p=n\ acum, au fost f\cute de c\tre inspectorii de munc\ cel pu]in 420 pe lun\, ajung=ndu-se `n martie la 548. De asemenea, `n luni precum martie sau mai erau peste 200 de reclama]ii f\cute la ITM Suceava pe c=nd `n celelalte luni ale anului au fost `n jur de 150 de sesiz\ri. Cu excep]ia lunii iulie [i mai, `n toate lunile anului au fost peste 100 de audien]e la ITM Suceava, recordul absolut fiind `n luna ianuarie c=nd au fost 218 audien]e. O posibil\ explica]ie o constituie [i faptul c\ de la `nceputul anului [i p=n\ acum num\rul `ncet\rii contractelor de munc\ nu a mai continuat s\ fie at=t de mare, `n compara]ie cu cel al angaj\rilor care au crescut de la lun\ la lun\. „Scopul activit\]ii institu]iei noastre nu este doar sau neap\rat cel de a sanc]iona, ci [i de a face tot posibilul pentru a men]ine cadrul legal `n rela]iile de munc\ [i de a consilia [i `ndruma angajatorii pentru ca s\ achite sumele care se cuvin la bugetul de stat”, a declarat directorul ITM Suceava, Gabriel Harja.
Totu[i, num\rul mai mic de controale pe rela]ii de munc\, dar [i pe securitate a muncii s-a reflectat [i `n ce prive[te amenzile [i num\rul de persoane depistate a lucra f\r\ forme legale. Spre deosebire de luna iunie c=nd ITM Suceava a dat 43 de amenzi pentru nerespectarea legisla]iei privind rela]iile de munc\, `n luna trecut\ au fost doar 27 de astfel de sanc]iuni. Dac\ `n sprivin]a legisla]iei referitoare la securitatea muncii inspectorii ITM Suceava au dat `n iunie 71 de amenzi, `n iulie au fost 64. Spre deosebire de luna iunie c=nd au fost depistate 35 de persoane care lucrau la negru, fiind amendate 20 de firme, `n luna trecut\ au fost depistate doar 13 persoane ce lucrau f\r\ forme legale [i au fost amendate doar 10 firme. Nu `nt=mpl\tot, valoarea amenzilor date `n iulie este de 170.300 de lei `n cvompara]ie de 213.600 de lei `n cursul lunii iunie. De men]ionat `ns\ c\, `n iulie, cuantumul amenzilor pentru nerespectarea securit\]ii muncii a fost mai mare dec=t `n luna iunie. (Dan PRICOPE)

Vezi si

S-a reluat furnizarea căldurii în municipiul Suceava

Din seara de 16 aprilie a fost reluată furnizarea căldurii în sistemul centralizat de termoficare …