Wednesday , November 30 2022

Contractul de extindere a retelei de apa si canalizare `n Suceava va fi semnat astazi

Licita]ia a fost organizat\ cu peste [ase luni `n urm\, dar din cauza contesta]iilor nu a putut fi semnat contractul de execu]ie a lucr\rilor n nu mai pu]in de 77 de str\zi vor fi afectate de proiectul de extindere a re]elei de canalizare n „Este un proiect de amploare, iar durata de desf\[urare este de 30 de luni de la data `nceperii lucr\rilor”, a declarat Ion Lungu

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anun]at c\, ast\zi, va fi semnat contractul cu firma german\ „Pfeiffer”, privind reabilitarea [i extinderea re]elelor de ap\ [i de canalizare. Practic, se continu\ unele lucr\ri care nu au mai fost finan]ate `n programul ISPA unde trebuiau f\cute lucr\ri la re]ele doar „prin c\dere gravita]ional\”, iar de data asta vor fi montate [i sta]ii de pompare a apei `n cartierul I]cani [i Burdujeni – sat [i a unei sta]ii de pompare a apei uzate `n I]cani. Nu mai pu]in de 77 de str\zi vor fi afectate de proiectul de extindere a re]elei de canalizare. „Este un proiect de amploare iar durata de desf\[urare este de 30 de luni de la data `nceperii lucr\rilor din care 18 luni execu]ia propriu – zis\ [i `nc\ 12 luni perioada de garan]ie Estim\m c\ aceste lucr\ri ar urma s\ fie finalziate `n anii 2014 – 2015”, a declarat Ion Lungu.
El sus]ine c\ este vorba despre un proiect mult a[teptat `ndeosebi de cet\]eni din cartierul I]cani [i din cartierele noi de locuin]e cum ar fi cele din zona Lani[te (ie[irea din Burdujeni spre Boto[ani, pe partea dreapt\ a drumului na]ional – n.red.) [i T\t\ra[i. De asemenea, noile lucr\ri de reabilitare [i extindere a re]elelor de ap\ [i de canalizare vizeaz\, `n special, str\zile Mitocelului, C=mpului [i Aleea Dumbr\vii din I]cani. Asta pentru c\ aceste str\zi au fost prev\zute `ntr-un proiect mai amplu de reabilit\ri stradale cu fonduri europene [i, din cauz\ c\ nu s-a putut semna contractul pentru lucr\rile de canalizare, nu s-au f\cut p=n\ acum nici lucr\rile de asfaltare la cele trei str\zi.
Investi]ia a fost licitat\ la aproximativ 15 milioane de euro [i va fi finan]at\ din fonduri europene accesate prin Programul Opera]ional Sectorial-Mediu (POS-M). Primarul a men]ionat c\ valoarea este cu 30% mai mic\ dec=t cea de pornire a licita]iei care a avut loc `n urm\ cu [ase luni. (D.P.)

Vezi si

80 de cadre medicale veterinare au solicitat vaccinare antirabică, după semnalarea a patru cazuri de turbare în doar 10 zile

Patru cazuri de rabie la câini din gospodării au fost raportate, în perioada 15 – …