Sunday , April 21 2024

Contract de 200.000 de euro atribuit de Primaria Suceava pentru un nou plan de urbanism general

N speciali[tii spun c\ fostul plan de urbanism general fusese f\cut `n prip\ [i pe bani pu]ini, iar de aceea a fost necesar\ reactualizarea sa, lucru care nu s-a `nt=mplat p=n\ acum, de[i au fost unele `ncerc\ri n noul plan de urbanism general al Sucevei ar trebui s\ fie definitivat `n zece luni, firma care a c=[tigat licita]ia fiind AGD Suceava, cea care a realizat [i planul de urbanism zonal pentru suprafa]a cuprins\ din zona stadionului p=n\ `n centrul ora[ului [i care prevedea, printre altele, [i construc]ia unor blocuri turn `ntre Palatul Administrativ [i cel de Finan]e
Licita]ia privind întocmirea noului plan urbanistic general (PUG) al municipiului Suceava a fost c=[tigat\ de asocia]ia de firme Urban Team Bucure[ti [i AGD Suceava. Potrivit unei declara]ii f\cute pe aceast\ tem\ de c\tre primarul Ion Lungu, noua documenta]ie de urbanism va fi executat\ pentru suma de 815.000 de lei, f\r\ TVA, durata de realizare fiind depuse de [ase firme specializate din Bucure[ti, T=rgovi[te, Cluj, Ia[i [i Suceava. Ieri, contractul a fost atribuit de c\tre Prim\ria Suceava c\tre AGD Suceava `n asociere cu firma Urban Team Bucure[ti, criteriul pre]ului la licita]ia respectiv\ av=nd o pondere de 60% `n ceea ce prive[te selectarea ofertei c=[tig\toare.
„Este o lucrare deosebit de important\, av=nd în vedere c\ sunt foarte multe dispute pe linie de urbanism, fostul plan general fiind expirat”, declara, cu ceva vreme `n urm\, primarul Ion Lungu. Noul PUG ar trebui s\ introduc\ unele restric]ii de construire în zona central\ a municipiului re[edin]a de jude]. Este cel interesant cum se va face acest lucru `n condi]iile `n care, conform unul plan de urbanism zonal (PUZ) aprobat `n anul 2007 cu privire la suprafa]a dintre stadion [i centrul ora[ului, s-a prev\zut posibilitatea construirii unor blocuri turn exact `ntre Palatul Administrativ [i sediul Direc]iei Generale a Finan]elor Publice iar cei de la AGD sunt cei care realizaser\ [i respectiva documenta]ie de urbanism. Aceste construc]ii nu s-au mai realizat, ca de altfel nici alte elemente prev\zute `n PUZ pentru zona central\.
Reamintim c\ actualul PUG a ie[it din uz înc\ din luna noiembrie 2009, îns\ Ministerul Dezvolt\rii Regionale [i Turismului (MDRT) a aprobat prelungirea valabilit\]ii acestei vechi documenta]ii p=n\ la intrarea în vigoare a celei noi. Miza pentru realizarea unui nou PUG sau pentru actualizarea celui f\cut cu peste zece ani `n urm\ este una destul de important\ pentru municipiul Suceava, ca e altfel [i pentru orice localitate. Speciali[tii spun c\ PUG-ul reprezint\ un „program – directiv\” pentru dezvoltarea unei localit\]i, intervalul de valabilitate recomandat [i, de altfel, prev\zut `n normative fiind de zece ani.

N PUG-ul f\cut cu bani pu]ini „era cam aiurea”
PUG-ul Sucevei are `ns\ o istorie tragi – comic\. O documenta]ie de acest fel ar trebui realizat\ `n mod temeinic [i este destul de costisitoare. Nu acela[i lucru s-a `nt=mplat [i cu actualul PUG. Directorul de patrimoniu al Prim\riei Suceava, Mihai Jitariuc, a explicat c\ documenta]ia a fost aprobat\ `n cea de-a doua parte a anului 1999, dar cam `n prip\ `n urma unor presiuni de la Ministerul Lucr\rilor Publice. La aceea dat\, autoritatea central\ ceruse s\ se fac\ PUG-uri `n toate localit\]iele, dar termenul era foarte str=ns iar ca situa]ia s\ se complice mai tare, sumele de bani prev\zute pentru realizarea unei astfel de documenta]ii nu trebuiau s\ treac\ de anumite plafoane destul de limitate, situate `n jurul a 5.000 de lei. Pentru c\ munc\ mult\ cu bani pu]ini nu se poate face, firma bucure[tean\ Urban Proiect nu a f\cut altceva dec=t s\ fac\ un PUG ce reprezint\ patru plan[e. Directorul Mihai Jitariuc spune c\, `n mod normal, documenta]ia de acest gen trebuie s\ fie mult mai complex\, dar nu s-a f\cut cum a trebuit din cauza timpului care presa [i a banilor care erau pu]ini. La acestea, au concurat [i o serie de factori independen]i cum ar fi lipsa unei predictibilit\]i eficiente `n plan economic [i punerea `n acord cu cadastrul. „Tot timpul au fost `ntreb\ri legate de PUG cum ar fi cele `n leg\tur\ cu zonele protejate. Documenta]ia nu s-a f\cut chair `n acord cu un plan jude]ean de amenajare a teritoriului. C=nd s-a f\cut PUG-ul nu [tiam bine ce direc]ie economic\ va avea Rom=nia [i se miza `n continuare pe industria grea. Nu `nt=mpl\tor s-au luat `n calcul CAP-uri, IAS-uri [i dezvolt\ri pe zone industrial\, care la pu]in timp au disp\rut. Era cam aiurea”, a recunoscut Mihai Jitariuc.

N ~ncerc\ri e[uate de reactualizare a PUG-ului [i perspectivele noii documenta]ii
El a precizat c\ problema reactualiz\rii PUG-ului s-a pus `n diferite etape [i a fost discutat\ la diferite nivele din conducerea Prim\riei, dar mereu a fost problema banilor. ~ntre timp, au ap\rut mereu solicit\ri de la diver[i dezvoltatori imobiliari care, profit=nd de un grad sporit de permisivitate `n plan legislativ, realizau pe banii lor PUZ-uri care, ulterior, erau aprobate de Consiliul Local Suceava [i, `n acest fel, PUG-ul era modificat, dar nu `ntr-o manier\ unitar\ iar acest lucru se vede `n ce prive[te imaginea de ansamblu a ora[ului. La un moment dat, `n mandatul precendent al lui Ion Lungu [i c=nd viceprimarul ce r\spundea de urbanism era actualul subprefect Angela Zarojanu, reactualizarea PUG-ului a fost destul de aproape de a se realiza. Din nefericire, unele aspecte financiare au intervenit [i la care s-au ad\ugat [i o serie de preciz\ri venite de la Ministerul Lucr\rilor Publice conform c\rora se cerea ca PUG-ul localit\]ilor urbane s\ fie mai bine pus `n acord cu cadastrul iar asta a dat peste cap planurile de atunci ale edililor locali suceveni. „Actualizarea PUG-ului nu mai trebuie s\ fie f\cut\ doar cu patru plan[e. Sunt necesare mult mai multe studii iar problemele care trebuie avute `n vedere sunt mai complexe. Trebuie s\ fie v\zute punctele tari [i punctele slabe ale ora[ului pentru a se vedea clar ce orientare vom avea `n urm\torii zece ani. O dezvoltare preponderent turistic\ este foarte complicat\, dar [i una axat\ pe alte sectoare economice cum ar fi chiar comer]ul pentru care trebuie s\ fie o proiec]ie c=t mai clar\ a modului `n care va evolua `n ora[”, a mai spus directorul Mihai Jitariuc. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Autoutilitară încărcată cu lemn fără acte, descoperită ca fiind sub sechestru cu ajutorul aplicației ”E-dac”

Folosind  aplicația E-Dac, polițiștii suceveni au reușit sâmbătă dimineață identificarea și imobilizarea un autoturism ce …

No comments

  1. La ce va este bun un plan de urbanism al Municipiului Suceava? Chiar nu inteleg, pentru ca oricum veti da in continuare autorizatii de construire pe SPAGA si pe INTERESE. Mi-e rusine ca locuiesc in acest oras mizerabil, in acest oras lipsit de spatii verzi si locuri de parcare, in acest oras in care daca ai bani si relatii iti poti prelungi blconul sau sediul de firma fara nicio problema indiferent ca esti la bulevard sau pe una din sutele de alei desfundate. Sa va fie rusine ca ati facut farmacii pe spatii verzi, ca ati permis in centrul orasului extinderea unui birou notarial, ca ati trantit cladiri pentru coafoare unde nimeni nu se astepta, ca ati facut chioscuri si chiosculete la tot coltul de strada, ca ati permis ca dintr-un chiosc de tabla sa rasara o cladire cu parter, apoi la 1 an sa i se mai faca inca 2 etaje. Sunteti niste mizerii, primar, consilieri locali, administratori de asociatii. Suceava arata ca o cocina de porci nu ca un oras ce se vrea auropean!