Saturday , November 26 2022

Contestatie la licitatia pentru cumpararea a trei autobuze noi de catre TPL SA Suceava

N o firm\ din jude]ul Ilfov a depus la Consiliul Na]ional de Solu]ionare a Contesta]iilor o reclama]ie cu privire la unele criterii de punctare n conducerea TPL SA Suceava a spus c\ acelea[i criterii au fost [i la licita]ia de acum doi ani, iar niciuna din firmele `nscrise nu a avut vreo obiec]ie

Cump\rarea a `nc\ trei autobuze noi de c\tre TPL SA Suceava ar putea s\ fie am=nat\. Totul urmeaz\ a fi tran[at la Consiliul Na]ional de Solu]ionare a Contesta]iilor (CNSC) care trebuie s\ tran[eze aceast\ situa]ie p=n\ la `nceputul lunii viitoare. SC TPL SA Suceava a publicat pe Sistemul Electronic de Achizi]ii Publice (SEAP) inten]a de achizi]iona, `n leasing, pentru o perioad\ de [apte ani, trei autobuze noi a c\ror capacitate maxim\ s\ fie de cel pu]in o sut\ de locuri. Publicarea anun]ului a avut loc la finele lunii februarie iar faza electronic\ de deschiderea ofertelor urma s\ aib\ loc `n data de 28 martie. O firm\ din jude]ul Ilfov a inten]ionat s\ depun\ o ofert\, dar dup\ ce a v\zut caietul de sarcini pe SEAP sus]ine c\ exist\ un crietriu care ar dezavantaja-o din start. Este vorba de Compania Industrial\ Grivi]a SA care a cerut explica]ii societ\]ii TPL cu privire la criteriul „standardizare cu parcul existent – 10 puncte”. Ulterior, nemul]umit\ de cele comunicate de TPL, a formulat o contesta]ie pe care a de pus-o `n data de 4 martie la CNSC `n care ar\tau c\ acest criteriu, este, din punctul de vedere al Companiei Industriale Grivi]a SA, un criteriu nelegal.
De cealalt\ parte, directorul societ\]ii TPL SA Suceava, Darie Romaniuc, s-a ar\tat u[or nedumerit men]ion=nd c\ acelea[i criterii le-a avut [i la o licita]ie de acum doi ani la care au participat Mercedes, Iveco [i MAZ [i la care niciuna din aceste firme nu a avut vreo obiec]ie cu privire la criteriul „standardiz\rii cu parcul existent” pentru care se acordau tot 10 puncte. Darie Romaniuc a spus c\ un astfel de criteriu este absolut firesc `n condi]iile `n care `ncepe s\ fie o practic\ a multor firme de renume de a avea componente similare, diferen]ele fiind de cele mai multe ori legate de motor.
Totodat\, ceea ce conteaz\ foarte mult este pre]ul pentru care punctajul maxim este de 54 de puncte. Practic, o ofert\ de pre] care s\ difere `n minus cu o sum\ foarte mare fa]\ de urm\toarea clasat\ ar putea fi cea care decide firma c=[tig\toare. ~n schimb, abia atunci c=nd sunt diferen]e mici de pre] `ntre ofertele depuse, departajarea se va face [i cu ajutorul criteriului de standardizare cu parcul actual de autobuze, dar [i cu alte criterii cum ar fi distan]a la care este situat un service auto autorizat pentru autobuzele respective sau cel al consumului de carburant sau num\rul maxim de locuri.
Practic, aici ar fi un calcul economic `n care TPL are `n vedere fie achizi]ionarea la un pre] ieftin a unor autobuze a c\ror componente s\ nu se potriveasc\ cu pre]ul actual existent, fie achizi]ionarea unor autobuze a c\ror componente s\ se poat\ potrivi la cele actuale. Prima variant\ este rentabil\ doar dac\ [i costurile privind stocul de componente, instruirea personalului, verific\rile s-ar putea reg\si `n diferen]a de pre]. ~n caz contrar, ar fi preferabil\ achizi]ionarea de autobuze compatibile din c=t mai multe puncte de vedere cu cele actuale, `ntruc=t nu ar mai fi necesar\ instruirea personalului [i nici, pe viitor, probleme de asigurare a unor piese la costuri mici sau „zero”. „Desigur c\ prin avantajele de natur\ economic\ `n]eleg [i posibilitatea de a putea utiliza la autobuze piese de schimb f\r\ s\ mai fiu nevoit s\ pl\tesc mult sau deloc. Vreau s\ [tiu c\ peste c=]iva ani, c=nd unele din autobuzele actuale se vor strica, o parte din piesele bune s\ poat\ fi `nlocuite f\r\ s\ mai fie nevoit\ societatea s\ le pl\teasc\”, a declarat Darie Romaniuc.
El a precizat c\ nu se va `ntrerupe procedura de depunere a ofertelor doar simplul fapt c\ reprezentan]ii Companiei Industriale Grivi]a SA au depus o contesta]ie, procedura fiind mai un pic mai complicat\. „CNSC are obliga]ia s\ judece contesta]ia `n 30 de zile, adic\ p=n\ pe data de 4 aprilie. Dac\ p=n\ la data de 28 martie nu este pronun]at\ solu]ia, atunci se deschid ofertele [i se declar\ firma c=[tig\toare, c\reia i se va notifica faptul c\ trebuie a[teptat\ pronun]area unei solu]ii de c\tre CNSC. ~n cazul `n care solu]ia dat\ de CNSC, `ndiferent dac\ va fi pronun]at\ `nainte sau dup\ data de 28 martie, va fi favorabil\ Companiei Industriale Grivi]a SA, atunci se va anula procedura de licita]ie, va trebui organizat\ alt\ licita]ie `n care s\ se refac\ toate criteriile de punctare. Noi sper\m ca solu]ia dat\ de CNSC s\ fie conform\ cu punctul nostru de vedere iar contesta]ia s\ nu fie admis\”, a declarat Darie Romaniuc. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Uniunea Națională a Barourilor din România a donat trei ambulanțe noi, complet utilate, către instituții spitalicești din Ucraina

La 25 noiembrie 2022, la sediul spitalului din localitatea Ciudei, Ucraina, a avut loc predarea …