Tuesday , April 23 2024

Consultanta pentru zona metropolitana a Sucevei, din Laval – Franta

N primarul Ion Lungu a semnat s=mba\t\ acordul de `nfr\]ire `ntre ora[ele Suceava [i Laval n Guillaume Garot, primarul francez al Laval-ului, a garantat consultan]\ pentru pentru dezvoltarea unei zone metropolitane `mprejurul municipiului Suceava n zona metropolitan\ sucevean\ ar urma s\ cuprind\, pe l=ng\ municipiul re[edin]\ de jude], localit\]ile Salcea, Mitocul Dragomirnei, P\tr\u]i, Moara, Ipote[ti [i {cheia

S=mb\t\, 20 noiembrie, primarul municipiului Suceava, Ion Lungu a semnat acordul de `nfr\]ire cu localitatea francez\ Laval.  „S=mb\t\ am semnat la Laval, `mpreun\ cu domnul deputat – primar Guillaume Garot, acordul de `nfr\]ire `ntre ora[ele Suceava [i Laval, din Franta. Orasul Laval face parte din departamentul Mayenne, fiind cel mai mare ora[ din acest departament, regiunea }ara Loarei, [i func]ioneaza `ntr-o aglomerare tip zona metropolitan\ `mpreun\ cu alte 19  localit\]i Laval fiind a dou\zecia, zon\ care num\r\ aproximativ 100.000 de locuitori”, a declarat primarul Ion Lungu care a ar\tat c\ sediul zonei metropolitane se afl\ `n ora[ul Laval iar primarul ora[ului este pre[edintele aceste aglomer\ri urbane.
Primarul municipiului Suceava a mai declarat c\ a convenit, cu omologul s\u francez ca cele dou\ unit\]i administrativ – teritoriale s\ colaboreze `n mai multe domenii de activitate precum promovarea dezvolt\rii [i consolid\rii rela]iilor dintre reprezentan]ii domeniului economic, o colaborare `n domeniul protec]iei mediului `nconjur\tor, favorizarea schimburilor de experien]\ `n domeniul educa]iei, dezvolt\rii [i a turismului, facilitarea schimburilor de experien]\ `n domeniul sanitar [i social.
„Am convenit `mpreun\ s\ dezvolt\m mai multe proiecte, primul fiind `n domeniul cultural `n anul 2011. De asemenea, ora[ul Laval va acorda consiliere pentru dezvoltarea unei zone metropolitane `n zona municipiului Suceava”, a declarat primarul Ion Lungu.
Ideea constituirii unei zone metropolitane `n jurul Sucevei este un proiect mai vechi al primarului Ion Lungu. Conform unei ini]iative ce-i apar]ine, din aceast\ zon\ metropolitan\ ar urma s\ fac\ parte ora[ul Salcea [i comunele Mitocul Dragomirnei, P\tr\u]i, Moara, Ipote[ti [i {cheia. Reprezentan]ii comunelor luate `n calcul pentru constituirea aceste zone metropolitane sunt interesa]i, unii chiar `nc=nta]i de aceast\ perspectiv\. Conform unei descrieri anterioare a proiectului, zona metropolitan\ va fi consituit\ pe criterii de dezvoltare urbanistic\. Primarul Lungu a dat asigur\ri c\ nimeni nu se va atinge de autoritatea prim\riilor [i nu va fi modificat\ valoarea taxelor [i impozitelor din localit\]ile arondate acestei zone.  Varianta constituirii unei zone metropolitane centrat\ pe municipiul Suceava, devine, conform primarului Lungu,  tot mai necesar\ `n contextul actual, cu tot mai multe proiecte care implic\ at=t municipiul c=t [i localit\]ile limitrofe ale acestuia. El a dat ca exemplu construirea supermarketului LIDL `n zona Maraton, pe teritoriul comunei {cheia, dar care are impact at=t `n comuna vecin\ c=t [i `n municipiu.

N Avantajele constituirii unei zone metropolitane
Pe de alt\ parte, se are `n vedere realizarea unei strategii de extindere a re]elelor de ap\ [i canalizare, `n etapa a doua a Programului ISPA, finan]at din fonduri structurale, care cuprinde, pe l=ng\ zonele marginale ale municipiului [i sate din comunele `nvecinate. Exist\ proiecte comune cu localitatea Ipote[ti iar cu Mitocu Dragomirnei [i P\tr\u]i, vor putea fi demarate proiecte inclusiv `n domeniul turismului.  Pe de alt\ parte, ar putea fi dezvoltate strategii comune privind infrastructura de ap\a [i canalizare, administrarea re]elei de str\zi [i a transportului public, ceea ce ar putea duce la atragerea de investitori [i realizarea de noi investi]ii `n zon\. poate duce la atragerea de investitori si realizarea de investitii `n zon\. Constituirea zonei metropolitane Suceava are `n fa]\ un impediment – legea spune c\ astfel de zone pot dezvolta doar municipiile de rangul I iar suceava este `ncadrat `n categoria municipiilor de rangul al II-lea. Se ia `n s\ `n calcul realizarea unei funda]ii de tip zon\ metropolitan\, care s\ cuprind\ o strategie unic\ de dezvoltare urbanistic\ `n Suceava [i localit\]ile limitrofe. Primarul Ion Lungu conteaz\ acum [i pe consulta]a acordat\ de francezii din Laval care au deja constituit\ o asemenea entitate administrativ\. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Angelica Fădor: ”Festivalul Național al Ouălor Încondeiate de la Ciocănești – un eveniment de înaltă ținută”

Deputatul PNL de Suceava Angelica Fădor a fost prezent, duminică, la Festivalul Național al Ouălor …

No comments

  1. Asta vrea sa mute Prelipca in Suceava. E prea mare palaria pentru el.