Wednesday , February 1 2023

Constructia magazinul LIDL de la Burdujeni asteapta „unda verde” de la Primaria Suceava

Planul urbanistic zonal [i asocierea privind amenajarea rutier\ a intersec]iei `n zona situat\ la ie[irea spre Boto[ani vor fi supuse aprob\rii la urm\toarea [edin]\ a Consiliului Local al municipiului Suceava n viceprimarul Viorel Seredenciuc a declarat c\ `nc\ nu se poate face o estimare precis\ cu privire la durata lucr\rilor, `nceperea fiind condi]ionat\ de ob]inerea autoriza]iei de construc]ie pentru care va fi necesar\ aprobarea planului urbanistic zonal n magazinul LIDL va fi ridicat pe aproape o treime dintr-un teren proprietate privat\ a c\rui suprafa]\ este de 62 de ari, pe restul suprafe]ei disponibile urm=nd a se face parc\ri [i spa]ii verzi
Proiectul privind construc]ia unui magazin LIDL `n Burdujeni cap\t\ tot mai mult contur. Demersurile pentru a face aceast\ investi]ie au `nceput `n 2007, au fost suspendate apoi `n perioada crizei, dup\ care, timid, au fost date c=teva semnale `n 2010 pentru ca din nou, pentru o perioad\ de aproape un an, s\ nu mai apar\ nimic nou cu privire la acele demersuri.
Recent, `ns\, a fost finalizat\ documenta]ia de urbanism, iar aprobarea acesteia se va face `n [edin]a Consiliului Local (CL) Suceava care va avea loc joi, 29 septembrie. Planul Urbanistic Zonal (PUZ) care prevedere mai multe date cu privire la construc]ia magazinului LIDL la ie[irea din Burdujeni spre Boto[ani constituie elementul – cheie de la care se porne[te la proiectarea [i construirea unui magazin, dar [i la alte aspecte deloc neglijabile cum ar fi accesul rutier.
De aceea, `n [edin]a de joi a CL Suceava se va supune aprob\rii at=t un proiect cu privire la PUZ-ul privind magazinul LIDL, c=t [i un alt proiect – `n cazul adopt\rii primului – cu privire la asocierea dintre LIDL ROMANIA SCS [i Prim\ria municipiului Suceava `n vederea realiz\rii unei investi]ii referitoare la amenajarea rutier\.
Primul proiect prevede aprobarea PUZ-ului `n vederea construirii unui complex comercial care s\ aib\ locuri de parcare [i spa]ii verzi, toate amenajate pe un teren `n suprafa]\ de 6.231 de metri p\tra]i. Procentul de utilizare a terenului (POT) respectiv este de 31%, ceea ce `nseamn\ c\ acesta va fi coeficientul din suprafa]a respectiv\ pe care se va amenaja magazinul LIDL, inclusiv spa]iile de depozitare [i de birouri, restul urm=nd a se face parc\ri, accese rutiere [i suprafa]a verde ce va fi amenajat\.
Conform afirma]iilor viceprimarului Viorel Seredenciuc, PUZ-ul ce se va supune dezbaterii `n vederea aprob\rii `n [edin]a de joi a CL Suceava este `ntruc=tva similar cu cel pe care `n urm\ cu aproape patru ani l-a depus o alt\ firm\ – Maxim Power – care dorea s\ construiasc\ `n regim de franciz\ un magazin LIDL.
Una dintre diferen]e ar fi, `ns\, legat\ de regimul de proprietate al terenului care `n urm\ cu patru ani nu apar]inea societ\]ii LIDL [i de aceea demersurile au fost f\cute de Maxim Power. O alt\ diferen]\ ar fi `n ce prive[te POT-ul care `n PUZ-ul aprobat cu c=]iva ani era `n jur de 25%, dup\ cum a precizat viceprimarul.
Men]ion\m c\ `n\l]imea pe care magazinul LIDL o va avea va fi de maxim nou\ metri. Totodat\, num\rul de locuri de parcare auto propuse va fi de 98. ~n ceea ce prive[te zona verde amenajat\, `n PUZ-ul actual ce urmeaz\ a fi aprobat de CL Suceava este prev\zut\ o suprafa]\ de 711,96 metri p\tra]i.
Utilit\]ile edilitare se asigur\ prin racordare/bran[are la re]elele urbane de utilit\]i existente `n zon\. De altfel, anul trecut, cei de la LIDL ROMANIA SCS ceruser\ Prim\riei Suceava, dup\ ce `n prealabil notificaser\ c\ au dob=ndit terenul de la Maxim Power, o aprobare cu privire la devierea unor re]ele de utilit\]i din zon\, `n a[a fel `nc=t s\ poat\ fi utilizat terenul pentru construirea unui magazin.
Cel\lalt aspect legat de organizarea circula]iei [i a acceselor `n vederea intr\rii `n spa]iul comercial [i amenaj\rii intersec]iei dintre str\zile Eroilor [i Cuza – Vod\ se va face pe baza unui proiect tehnic [i numai dup\ semnarea unui contract de asociere, `ncheiat cu Prim\ria municipiului Suceava. O astfel de asociere va fi supus\ aprob\rii tot `n [edin]a de joi a CL Suceava, imediat dup\ ce va fi adoptat proiectul privind PUZ-ul magazinului LIDL care se va face pe terenul din strada Cuza Vod\.
Referindu-se la acest aspect, viceprimarul Viorel Seredenciuc a spus c\ la intersec]ia dintre strada Eroilor cu strada Cuza Vod\ se va monta doar un semafor, varianta cu privire la un sens giratoriu nefiind agreat\. C=t prive[te asocierea respectiv\, Prim\riei Suceava `i revine obliga]ia de a pune la dispozi]ia LIDL ROMANIA SCS o suprafa]\ de teren de 280 de metri p\tra]i pentru a se face amenajarea rutier\, pe cheltuiala beneficiarului, estimat\ la 42.500 de euro. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Un tânăr de 18 ani din Bunești, prins de jandarmii din Fălticeni după ce a lovit un bărbat cu o bâtă

În data de 30 ianuarie a.c., pe timpul executării serviciului de patrulare, jandarmii din municipiul …

No comments

  1. Oamenii din zona au vrut un parculet acolo si nu s-a respectat dorinta lor!?….