Saturday , April 20 2024

Consiliul Local Suceava a interzis comercializarea, consumul si publicitatea la plantele cu efect halucinogen

Consiliul Local Suceava a decis, joi, în unanimitate, interzicerea comercializ\rii, consumului [i publicit\]ii de orice fel pentru plantele cu efect halucinogen, în municipiul re[edin]\ de jude].
Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Har[ovschi, ini]iatorul acestei reglement\ri, a declarat c\ prin hot\rârea aprobat\ de Consiliul Local Suceava se interzice atât comercializarea, cât [i consumul plantelor cu efect halucinogen, ar\tând c\ astfel se includ toate categoriile de plante etnobotanice indiferent de compu[ii pe care îi au inclu[i. Amenda pentru înc\lcarea hot\rârii este cuprins\ între 500 [i 2.500 de lei, a mai spus Har[ovschi. Tot acesta a subliniat c\ hot\rârea interzice, de asemenea, [i publicitatea de orice fel pentru aceste produse.
Pre[edintele Autorit\]ii Teritoriale de Ordine Public\ Suceava, Petru Carcalete, a declarat în urm\ cu dou\ s\pt\mâni, c\ interzicerea magazinelor care vând plante etnobotanice nu va duce la o sc\dere semnificativ\ a consumului, acestea fiind mai mult tranzac]ionate pe internet.
Carcalete a declarat c\ una din m\surile pentru combaterea fenomenului de consum a plantelor etnobotanice este interzicerea func]ion\rii magazinelor care comercializeaz\ astfel de plante. El a apreciat îns\ c\ o asemenea m\sur\ nu va duce la o sc\dere semnificativ\ a consumului pentru c\ majoritatea tranzac]iilor se fac pe internet.
“Dac\ legisla]ia se va modifica astfel încât toate aceste plante s\ fie interzise comercializ\rii, problema poate fi discutat\ în al]i termeni”, a declarat pre[edintele Autorit\]ii de Ordine Public\ Suceava.
Carcalete a mai spus c\ pentru a se afla “fa]a nev\zut\ [i necunoscut\” din localit\]i ale jude]ului ar trebui ca [i activitatea ATOP s\ fie mai eficient\ prin colaborarea cu reprezentan]i locali ai societ\]ii civile.
Comercializarea produselor etnobotanice a fost interzis\ la Bra[ov [i Ia[i, în timp ce autorit\]ile din Cluj caut\ solu]ii legale pentru închiderea acestor magazine.
La Bucure[ti, angaja]ii Prim\riei Sectorului 6 au demolat recent un magazin de cartier aflat în apropierea unei [coli. Totodat\, consilierii locali din sectorul 6 au aprobat un proiect privind interzicerea comercializ\rii substantelor halucinogene, etnobotanice [i asimilate acestora. (O.S.)

Vezi si

ADU și-a lansat candidații la fucția de primar al Sucevei și președinte al Consiliului Județean

Alianța Dreapta Unită (ADU) Suceava a lansat oficial, la o ceremonie care a avut loc …