Thursday , December 8 2022

Consiliul Local Suceava a adoptat un proiect de `nfiintare a unei noi zone industriale l=nga centrala termica a orasului

Primarul Ion Lungu a fost de acord, `n principiu, cu acest proiect care a fost ini]iat de consilierii opozi]iei, `ns\ au urmat mai multe discu]ii `n Consiliul Local cu privire la termenele care vor trebui respectate de c\tre comisia ce se va ocupa de delimitarea suprafe]ei de teren de la SC Termica n nu au lipsit nici ironii sau schimburi de replici, `ns\ situa]ia a fost detensionat\ iar, `n finalul dezbaterii, proiectul a fost adoptat iar comisia va `ntocmi un raport care va fi prezentat abia dup\ alegeri, solu]ie la care au achiesat to]i consilierii locali, probabil din ra]iuni strict electorale

Consiliul Local Suceava a votat, `n [edin]a de ieri, dup\ `ndelungi dezbateri, proiectul privind `nfiin]area zonei industriale „Bucovina”. Proiectul a fost ini]iat de consilierul social democrat Ovidiu Don]u `mpreun\ cu ceilal]i patru consilieri social democra]i suceveni [i cu cei doi consilieri liberali, dar pentru a putea ob]ine num\rul minim necesar de voturi avea neap\rat nevoie de sprijinul democrat liberalilor care au 16 mandate `n deliberativul local, sau m\car de sus]inerea unei p\r]i considerabile a democrat liberalilor.
Probabil c\ social democra]ii nu s-au a[teptat, dar primarul Ion Lungu a ]inut s\ ia cuv=ntul la `nceputul discu]iilor privind acest proiect [i a dat semnalul consilierilor locali democrat liberali c\ ar putea fi de acord cu acest proiect, dar cu unele rezerve fa]\ de abordarea prea optimist\. Asta `n ciuda faptului c\ la alte puncte de pe ordinea de zi a [edin]ei de ieri au fost schimburi de replici destul de t\ioase `ntre Ion Lungu [i Ovidiu Don]u.
Comisia constituit\ din consilieri locali de la toate partidele politice [i func]ionari ai Prim\riei Suceava. Aceasta, la propunerea primarului Ion Lungu, va trebui ca p=n\ la data de 30 iunie, de[i Ovidiu Don]u a vrut ini]ial ca p=n\ la 30 mai, s\ fac\ un raport detaliat cu privire la identificarea terenului disponibil de la Termica SA Suceava [i alocarea suprafe]ei pentru constituirea zonei industriale, dar [i cu privire la impactul acestei zone asupra bugetului local pentru 2013 `n condi]iile unor reduceri de taxe, stabilirea formei juridice de func]ionare a zonei industriale, a sediului social [i a consiliului de administra]ie. De asemenea, comisia va trebui s\ elaboreze [i planul de ac]iune [i s\ stabileasc\ formele de promovare a zonei industriale pentru atragerea de investitori rom=ni [i str\ini. Practic, comisia va face un raport care va fi prezentat abia la prima sau poate chiar a doua [edin]\ a viitorului Consiliu Local, dat fiind faptul c\ alegerile locale vor fi pe data de 10 iunie.
Interesant este faptul c\ de[i proiectul s-a intitulat de `nfiin]are a zonei industriale „Bucovina”, expunerea de motive utilizeaz\ conceptul de „parc industrial” despre care se men]ioneaz\, `n `nceputul expunerii de motive, c\ ar trebui s\ fie „o insul\ `n cadrul zonei industriale”. Ulterior, toat\ expunerea de motive s-a pliat `ns\ pe ideea de parc industrial, nicidecum pe cea de zon\ industrial\.
Cu toate c\ primarul a dat semnalul c\ proiectul cu privire la `nfiin]area acestei zone ar putea fi unul viabil, `ntr-o anumit\ m\sur\, ceilal]i consilieri locali de la PDL au ]inut s\ intre, oarecum, `n polemic\ iar Ovidiu Don]u a `ncercat, dar nu a reu[it tot timpul, s\ reziste tenta]iei. Discu]ii s-au purtat de la bun `nceput `n contradictoriu, democrat liberalul Niculai Barb\ `ntreb=ndu-l pe Ovidiu Don]u dac\ este `n stare s\ pun\ mai presus interesele municipiului Suceava dec=t pe cele ale sale [i `n ce m\sur\ este printre cei care au contribuit la proiectul legat de Centrul Economic „Bucovina”, situat l=ng\ aeroportul de la Salcea, [i care s-a dovedit un e[ec.
~n]eleg=nd care este substratul primei `ntreb\ri, Ovidiu Don]u a r\spuns c\ este de acord ca s\ renun]e la ideea de a mai fi pre[edinte al comisiei care se va constitui la nivelul municipalit\]ii pentru a stabili exact suprafa]a de teren de l=ng\ actuala central\ electric\ de termoficare (CET) [i care ar urma s\ fie utilizat\ pentru viitoarea zon\ industrial\. ~n ce prive[te proiectul privind Centrul Economic „Bucovina”, Ovidiu Don]u s-a delimitat categoric cu privire la participarea sau `n ceea ce prive[te crearea acestuia, preciz=nd doar c\ evenimentele pe care le-a organizat el acolo ar fi fost un succes. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Flutur: Bugetul pe 2023 se situează la nivelul lui 2022. Nu vor fi blocate conturile primăriilor sucevene din cauza proiectului “Utilități și mediu”

Președintele Consiliului Jude­țean Suceava, Gheorghe Flutur nu exclude ca bugetul de stat pe anul viitor …

No comments

  1. Nu stiti ce vreti…eu nu vreau sa traiesc bine cu voi, pentru ca toti ati tacut si din acest motiv s-a furat si s-a demolat tot!
    A fost cineva pedepsit?

  2. da ca doar zonele care au fost industriale cu tot cu S.C. au fost transformate in MOL-URI,industria veche fiind vinduta pe nimic la ,,baieti destepti,, care au profitat din pli . ,,sa traim bine,,