Friday , September 30 2022

Consiliul Local al comunei Slatina a fost dizolvat

Hot\r=rea Cur]ii de Apel este definitiv\ [i irevocabil\, o dat\ a alegerilor urm=nd s\ fie stabilit\ `n cel mult 90 de zile
Curtea de Apel Suceava a respins recursul formulat de Prim\ria comunei Slatina `mpotriva unei hot\r=ri a Tribunalului `n baza c\reia era desfiin]at Consiliul Local (CL). Tribunalul a desfiin]at CL Slatina `n baza unei solicit\ri a prefectului de Suceava, Sorin Arcadie Popescu. Astfel, Sec]ia Comercial\ de Contencios Administrativ [i Fiscal a Tribunalului a dizolvat de drept Consiliul Local al comunei Slatina `n luna decembrie a anului 2009. Aceast\ hot\r=re a devenit definitiv\ [i irevocabil\ prin respingerea recursului de c\tre Curtea de Apel Suceava `n [edin]a din data de 24 octombrie a.c..Motivul pentru care prefectul a f\cut demersurile de dizolvare a CL Slatina l-a constituit faptul c\ `n lunile iulie, august [i septembrie 2009, deliberativul local nu a adoptat nici o hot\r=re, fiind `ntrunit\ astfel, condi]ia de dizolvare de drept, prev\zut\ `n Legea administra]iei publice locale. Totodat\, s-au f\cut demersuri la Guvern [i Ministerului Administra]iei [i Internelor (MAI) pentru a se stabili data pentru organizarea alegerii noului consiliu local. „Primarul [i secretarul comunei Slatina au fost informa]i c\, p=n\ la constituirea noului consiliu local, vor rezolva problemele curente ale comunei, potrivit competen]elor [i atribu]iilor ce le revin, potrivit legii”, se arat\ `ntr-un comunicat al Institu]iei Prefectului – Jude]ul Suceava. Potrivit legii administra]iei publice locale, organizarea alegerii noului CL se face de Guvern, la propunerea prefectului, iar alegerile se organizeaz\ `n termen de maximum 90 de zile de la r\m=nerea definitiv\ [i irevocabil\ a hot\r=rii judec\tore[ti prin care s-a constatat dizolvarea consiliului local. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Definitivat examen profesori Suceava Obiectiv

Cadrele didactice se pot înscrie la Definitivat 2023 până la data de 14 octombrie

 După admiterea dosarului de înscriere, candidații la Definitivat 2023 vor avea de susținut, în Etapa …