Tuesday , March 5 2024

Consiliul Local al comunei Ciocanesti a refuzat sa aprobe reducerea de personal avizata de Agentia Nationala a Functionarilor Publici

n “Sper `ntr-o revenire pe viitor pentru a se `n]elege bine textul de lege”, a declarat primarul Gheorghe Tomoioag\
Proiectul privind reducerea de personal a aparatului propriu al prim\riei comunei Cioc\ne[ti a fost respins, ieri, `n [edin]a Consiliului Local. Aceasta `n pofida faptului c\ proiectul respectiv este avizat de agen]ia na]ional\ a Func]ionarilor Publici (ANFP). Consiliul Local al comunei Cioc\ne[ti trebuia s\ se conformeze termenului de 40 de zile pentru implementarea prevedeilor legale privind reducerea schemei de personal. Primul proiect de hot\r=re ini]iat `n acest sens nu a fost aprobat de[i exista avizul ANAF. Institu]ia Prefectului – Jude]ul Suceava a trimis la Prim\ria comunei Cioc\ne[ti o notificare prin care ar\ta c\ hot\r=rea luat\ este contrar\ legii [i a recomadat Consiliului Local s\ aib\ `n vedere c\ trebuie s\ aprobe noua organigram\, cel pu]in `n ce prive[te func]iile publice, dac\ nu [i cele ale personalului contractual. S-a organizat, din nou, vineri, o [edin]\ extraordinar\ a Consiliului Local al comunei Cioc\ne[ti, dar [i de aceast\ dat\ nu s-a aprobat proiectul avizat de ANFP, ci consilierii au modificat dup\ cum au vrut ei proiectul de hot\r=re, stabilind peste avizul ANFP pe cine s\ dea afar\ [i pe cine nu. “Domnul prefect ne-a sprijinit, dar consilierii au insistat pe vechea form\ propus\ prin care au dorit s\ anuleze proiectul avizat de ANAF. Se dep\[e[te `n acest fel termenul de 40 de zile [i probabil c\ vom fi sanc]iona]i, conform legii, prin nealocarea de fonduri. Probabil c\ Prefectura va ataca `n contencios administrativ. Le-am explicat domnilor consilieri c\ nu pot, spre exemplu, ca la departamentul financiar contabil s\ am doar un singur angajat care s\ fac\ [i impunerea [i tot el s\ o verifice. Sper `ntr-o revenire pe viitor a consilierilor pentru a se `n]elege bine textul de lege”, a declarat primarul comunei Cioc\ne[ti, Gheorghe Tomoioag\. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Trei asocieri de firme de construcții și proiectare din Suceava vor să modernizeze strada Dobrilă Eugen

Prima dată când Primăria Suceava ține o licitația pentru proiectare și execuție a lucrărilor de …