Monday , May 20 2024

Consiliul Local a retras proiectul de hotarare care impunea celor debransati sa plateasca pentru caldura din spatiile comune

.
sucevenii debran[a]i de la sistemul centralizat refuza sa pl\teasca pentru înc\lzirea din spa]iile comune de[i proiectul de hot\r=re privind regulamentul cu privire la repartizarea consumurilor de energie termica între consumatorii unui imobil, modificat [i completat, a fost retras ieri din Consiliu local, autorit\]ile locale promit s\-l refaca dupa ce vor avea o discu]ie cu Asocia]iile de proprietari
Consiliul local a retras ieri, proiectul de hot\r=re ce vizeaza modificarea [i completarea „regulamentului cu privire la repartizarea consumurilor de energie termica între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru înc\lzire [i apa calda de consum”.
Nemul]umirile locatarilor suceveni care nu sunt bran[a]i la sistemul centralizat de înc\lzire [i care sunt obliga]i sa pl\teasca 30%, respectiv 50 % din valoarea facturii pentru înc\lzirea spa]iilor comune: subsol, casa sc\rii, usc\toare [i conductele care le sunt comune în apartamente s-au reflectat [i asupra consilierilor locali din [edin]a de ieri, urm=nd ca acest proiect sa fie ref\cut dupa ce autorit\]ile locale vor  discuta [i cu Asocia]iile de proprietari cu privire la aceste reglement\ri normative.
Modific\rile aduse Ordinului 343/ 13 iulie 2010, constau în obliga]ia societ\]ii Termica de a determina suprafa]a echivalent termica a corpurilor de înc\lzire din locuin]e sau cu alta destina]ie. De asemenea, suprafa]a echivalent termica a conductelor de distribu]ie, a[a cum se reg\sesc în teren, a coloanelor [i a tuturor corpurilor de înc\lzire aflate sau nu în proprietatea comuna în vederea stabilirii [i repartiz\rii costurilor. Aceste raporturi au fost prev\zute a fi f\cute p=na la data de 30 noiembrie 2011.
În cazul în care societatea Termica nu preda repartizarea consumurilor individuale de energie termica p=na la termenele stabilite, consumurile individuale de energie termica se vor repartiza conform legisla]iei în vigoare [i aplicare unor amezi prestatorului de energie termica cuprinsa 1000- 5000 de lei. Modificarea Ordinului 343/ 13 iulie 2010 prevede amenzi [i pentru Asocia]iile de propritari cuprinse între suma de 200- 1000 de lei în cazul în care acestea nu sprijina [i nu participa împreuna cu prestatorii de servicii la inventarierea elementelor comune de înc\lzire.
„Va rog sa colabor\m în cadrul acestui proiect, deoarece daca acesta nu va intra în vigoare cel mai mult de c=[tigat vor avea firmele care monteaza repartitoare, iar locuitorii din municipiul Suceava nu vor avea timp p=na la 30 noiembrie sa faca inventarierea elementelor de înc\lzire comuna [i vor ajunge sa pl\teasca 30% sau 50%, fa]a de 5%, 10% c=t sa pl\tit anul trecut”, a declarat viceprimarulm Lucian
Har[ovschi.
Potrivit Ordinului nr. 343/ 13 iulie 2010, locatarii care au alte surse de c\ldur\, vor contribui al\turi de locatarii aceleia[i sc\ri care sunt bran[a]i la sistemul centralizat la plata energiei termice din spa]iile comune. Modalitate de calcul stabilita în procent de 30 % din cantitatea de energie termica înregistrata pe contor pentru lunile decembrie 2010 [i ianuarie [i februarie 2011 [i în procent de 50% pentru lunile octombrie, noiembrie 2010 [i martie, aprilie 2011, dupa cota parte indiviz\.
Scopul acestui Ordin este de a nu reveni toate pierderile de energie termica [i apa calda înregistrate pentru bunurile sau spa]iile comune numai celor care sunt bran[a]i la sistemul centralizat.
În cazul în care pe o scar\, to]i locatarii sunt debran[a]i de la sistemul centralizat, ace[tia nu mai trebuie sa pl\teasca astfel de cheltuieli comune, deoarece acestea nu mai exist\.
În lipsa unei bune comunic\ri cu reprezentan]ii Asocia]iilor de proprietari, în urma dispozi]iilor prezentate mai sus, mai mul]i locatari au spus ca nu vor pl\ti acest procent impus. Ace[tia vor sc\dea din suma de plata totala procentul impus [i vor a[tepta ce san]iuni se vor lua împotriva lor, fiind dispu[i sa apeleze [i la instan]\.
Cu privire la aceste discu]ii avute în cadrul [edin]ei de Consiliu local, primarul a afirmat c\: „este un proiect de hot\r=re important, deoarece aceasta energie termica care se pierde nu poate c\dea doar pe capul celor care sunt bran[a]i la sistemul centralizat. Sunt dispus pentru a colabora [i clarifica prevederile acestui proiect de hot\r=re însa nu voi fi de acord ca doar unele persoane care poate nu au o situa]ie financiara buna [i care nu [i-au permis sa se debran[eze sa suporte aceste cheltuieli”.
Unii consilieri i-au cerut primarului sa impuna verificarea cu stricte]e a firmelor care monteaza repartitoare
Primarul Ion Lungu s-a dat exemplu cu privire la observarea unor nereguli la înregistrarea energiei termice de repartitoarele pe care le are montate.
Aceste nereguli au fost sesizate [i de al]i consilieri care au luat parte la [edin]a de Consiliu local, propun=ndu-i primarului ca ar trebui ca firmele care monteaza repartitoarele sa fie supuse unor controale [i unor verific\ri mai drastice, deoarece foarte multe persoane se pl=ng ca au pl\tit din ce în ce mai mult energia termica anul trecut .
Foarte mul]i suceveni s-au confruntat cu probleme create de firmele care monteaza repartitoare iarna trecut\. Dupa ce la început acestea erau un mijloc de a face economii [i de a fi pl\tit exact c=t consumi, în ultimul timp un num\r mare de persoane s-a tot pl=ns de faptul ca de[i consuma pu]in pl\tesc mult agentul termic. (Iulia GU{|)

Vezi si

Meci de Liga V-a întrerupt după o încăierare generală între jucători și spectatori

Cazul meciului dintre Polul Nord Brodina și Unirea Salcea va ajunge miercuri pe masa Comisiei …

No comments

  1. Dupa spusele edilului Lungu , taranul din fruntea urbei se intelege ca cei care au centrale si sunt mai bogati trebuie sa suporte si ei pierderile (furturile) celor de la Termica…, cu toate ca ei au facut eforturi financiare deosebite sa scape de birul ( hotia sau impotenta )Termica.
    Se pare ca Lungu nu intelege ca nu mai suntem in comunism si ca noi cei debransati de la capusa Termica nu mai suntem de acord sa platim la comun ( cooperativele nu mai exista ).